24. 7. 2012. u 13:49
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:22

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 4. srpnja 2012.

ad. 2.
Donosi se studijski program izbornih nastavnih predmeta na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju.
- „Osnove radnog i socijalnog prava EU / Outline of EU Employment and Social Security Law - nositelj prof. dr. sc. Željko Potočnjak;
- „EU Substantive Criminal Law and Protection of Victims / Kazneno materijalno pravo EU i zaštita žrtava“ – nositeljica prof. dr. sc. Ksenija Turković;
- „Izvanredna stanja u komparativnom ustavnom pravu / States of Emergency in Comparative Constitutional Law“ – nositelj prof. dr. sc. Brarnko Smerdel.

ad. 6.
I. Naknade školarine na dodiplomskom, integriranom, preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju
1. Upis u prvu godinu integriranog i preddiplomskog studija
u statusu izvanrednog studenta 7.800,00 kuna
2. Naknada troškova za integrirani, diplomski i preddiplomski studij,
po upisanom ECTS bodu 100,00 kuna
3. Naknada troškova za korištenje apsolventskih prava po isteku
šeste godine dodiplomskog studija u statusu redovitog studenta,
odnosno po isteku pete godine studija u statusu redovitog studenta
za osobne potrebe, te za izvanredne studente - ako student mora položiti do tri ispita 1.650,00 kuna
- ako student mora položiti više od tri ispita 3.300,00 kuna
4. Naknada troškova za upis akademske godine za studente strane
državljane 7.800,00 kuna

II. Naknade školarine na stručnim studijima
1. Upis u prvu godinu preddiplomskog studija u statusu
izvanrednog studenta kuna 6.000,00
2.Naknada troškova za preddiplomski studij
po upisanom ECTS bodu
- za redovite studente po osobnim potrebama 100,00 kuna
- za izvanredne studente kuna 80,00
3. Naknada troškova za preddiplomski studij
- po upisanom ECTS bodu, za jednu apsolventsku godinu 50,00 kuna
- za studente apsolvente upisane po starom programu 1.650,00 kuna
za jednu apsolventsku godinu
4. Naknada troškova za studente strane državljane,
za akademsku godinu 6.000,00 kuna

III. Naknade u administrativnom postupku
1. Upisnina (s doprinosom za biblioteku i osiguranje studenata) 300,00 kuna
2. Naknada troškova za izdavanje duplikata indeksa 250,00 kuna
3. Naknada troškova za odlučivanje o zahtjevu za testiranje odnosno
upis godine po proteku propisanog roka 150,00 kuna
5. Naknada troškova za izdavanje dokumenata odnosno njihov
prijepis za studente koji su završili studij, koji se ispisuju
ili su se ispisali s fakulteta 150,00 kuna
6. Naknada troškova za izdavanje svjedodžbe o položenim ispitima
sa popisom ocjena na engleskom jeziku 200,00 kuna
7. Prijavnica za ispite (za studente dodiplomskih sveučilišnih
i preddiplomskih stručnih studija)
– u cijenu je uključena i naknada troškova za priređivanje
i održavanje pisanog dijela ispita te djelomična naknada
administrativne provedbe ispita 5,00 kuna

IV. Naknade za izradu i izdavanje svjedodžba i diploma
1. svjedodžbe o završenom stručnom studiju i preddiplomskom sveučilišnom studiju
250,00 kuna
2. diploma o završenom dodiplomskom, integriranom i diplomskom sveučilišnom studiju
- na hrvatskom jeziku 250,00 kuna
- na latinskom jeziku 350,00 kuna
3. diploma o završenom poslijediplomskom studiju
- na hrvatskom jeziku 400,00 kuna
- na latinskom jeziku 500,00 kuna
4. diploma o doktoratu znanosti
- na hrvatskom jeziku 600,00 kuna
- na latinskom jeziku 700,00 kuna
5. ovjera preslike diplome 70,00 kuna

V. Naknade za izdavanje potvrde o pravu na korištenje akademskog naziva magistar prava, magistar socijalnog rada, odnosno prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) javne uprave
1. potvrda 200,00 kuna
2. potvrda u obliku diplome 400,00 kuna
3. potvrda u obliku diplome na latinskom jeziku 500,00 kuna

VI. Naknade za korištenje bibliotečnog fonda fakultetske biblioteke
1. Zakasnine
- za udžbenike – po primjerku i po danu 2,00 kuna

2. Fotokopiranje bibliotečne građe
- A4 format 0,50 kuna
- A3 format 1,00 kuna

Danom donošenja ove odluke prestaju važiti odluke o cijenama usluga na Fakultetu u akademskoj 2011/12. godini.

ad. 7.
Ivana Dobrotić imenuje se za izvršnom urednicom Revije za socijalnu politiku u 2012. i 2013. godini.
Marina Dimić Vugec imenje se tajnicom umjesto Jelene Matančević.
Adalbert Evers (Justus Liebig Universität, Giessen, Njemačka imenuje se članom međunarodnog dopisnog uredništva.

ad. 9.
Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana povijest prava i države.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 10.
Doc. dr. sc. Ivana Grgurev, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana radno i socijalno pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 11.
Dr. sc. Lana Ofak, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 12.
Prof. dr. sc. Jasenko Marin ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.

Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Jasenka Marina izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad. 13.
Doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Hrvoja Markovinovića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad. 14.
Dr. sc. Ivana Vukorepa ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Ivanu Vukorepa izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 15.
Miroslav Rajter izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada na Katedri za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici (na određeno vrijeme – zamjena za vrijeme porodnog dopusta).

ad. 16.
Prof. dr. sc. Ivan Šimonović, redoviti profesor u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, imenuje se članom povjerenstva za izbor dva zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države na Katedri za opću teoriju prava i države, umjesto prof. dr. sc. Branka Smerdela.

ad. 17.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, redovita profesorica u znanstvenom polju polje psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju sociologija.

ad. 18.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo, na Katedri za rimsko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marko Petrak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, umirovljena redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo
 

ad. 19.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Marku Petraku za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Rimsko privatno pravo“ na Pravnom fakkultet u Sveučilišta u Osijeku u akad. god. 2012/2013.

ad. 23.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Mansa Erlanda Enquista s naslovom „Rule of Law or Politically Motivated Intervention – The International Community's Involvement in Judicial and Police Reform in Relation to the Hercegovačka banka Case in Bosnia and Herzegovina“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Duško Sekulić, prof. dr. sc. Josip Kregar, prof. dr. sc. Nevzet Veladžić

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Marija Vrdoljaka s naslovom “Utjecaj rehabilitacijskoga programa dnevnoga centra na kvalitetu života osoba oboljelih od shizofrenije i shizoafektivne psihoze“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije mr. sc. Marija Vrdoljaka s naslovom “Utjecaj rehabilitacijskoga programa dnevnoga centra na kvalitetu života osoba oboljelih od shizofrenije i shizoafektivne psihoze“ u sastavu:
prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Lana Mužinić, prof. dr. sc. Slađana Štrkalj-Ivezić

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Ane Ćurković Ćurić s naslovom „Pravo pristupa na mrežu i obveza javne usluge na tržištu električne energije“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Zoran Parać, akademik Jakša Barbić

d) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Nikole Popovića s naslovom „Liberalizacija mrežnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Ivan Koprić , prof. dr. sc. Mladen Vedriš, prof. dr. sc. Ignac Lovrek

e) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Koraljke Sansović s naslovom „Interpretacija pravnih propisa u duhu europskog prava“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat

f) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Mirte Kapural s naslovom „Primjena instituta oslobođenja ili smanjenja kazne u pravu tržišnog natjecanja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Siniša Petrović, doc. dr. sc. Dubravka Akšamović

g) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Nikol Žiha s naslovom “Fenus nauticum kao preteča prava osiguranja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Nikol Žiha s naslovom “Fenus nauticum kao preteča prava osiguranja“ u sastavu: prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, prof. dr. sc. Marko Petrak, prof. dr. sc. Jasenko Marin
h) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Jasne Bogovac s naslovom „Pravni i ekonomski čimbenici oporezivanja multinacionalnih korporacija“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat

i) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Ane Keglević s naslovom „Građanskopravni aspekti obveze obavještavanja kod potrošačkog ugovora o osiguranju“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Marijan Ćurković, doc. dr. sc. Saša Nikšić

j) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Primoža Britovšek s naslovom „Nadzor komunikacija u međunarodnim elektroničkim komunikacijskim mrežama kao posebni oblik prikupljanja podataka obavještajnih službi u otkrivanju i sprečavanju međunarodnog organiziranog kriminala i terorizma“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, dr. sc. Miroslav Žaberl, prof. dr. sc. Petar Novoselec, doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda

k) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Zorana Pičuljana s naslovom „Pravno uređenje, temeljna obilježja i tendencije u razvoju suvremenih službi vanjskih poslova“
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Marčetić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, akademik Davorin Rudolf

m) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Jadranka Juga s naslovom „Zaštita i korištenje nekretnina u pravnom statusu općeg dobra“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Marko Baretić, prof. emeritus Nikola Gavella


ad. 24.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Dunje Pastović s naslovom „Porotno suđenje u Istri od 1848. do 1918. godine“ u sastavu:
prof. dr. sc. Neda Engelsfeld, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, doc. dr. sc. Mirela Krešić

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Hrvoje Vojkovića s naslovom „Građanskopravna odgovornost za liječničku pogrešku“ u sastavu: prof. emeritus Nikola Gavella, prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Marko Baretić

ad. 25.
a) Lucije Sokanović polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Prijevare u kaznenom pravu“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

b) Dori Dodig polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Obilježja kockanja mladih i odrednice štetnih psihosocijalnih posljedica“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Marina Ajduković i doc. dr. sc. Neven Ricijaš.

ad 26.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Marte Dragičević Prtenjača s naslovom „Kaznenopravni aspekti pasivnog podmićivanja u hrvatskom pravnom sustavu“ u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ane Horvat Vuković s naslovom „Pravno uređenje pozitivne diskriminacije kroz poseban osvrt na primjer Indije“ u sastavu: prof. dr. sc. Robert Podolnjak, prof. dr. sc. Branko Smerdel, prof. dr. sc. Sanja Barić

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Roberta Mrljića s naslovom „'Soft law' i međunarodno pravo“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Budislav Vukas

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Sunčane Roksandić Vidlička s naslovom „What stands in the way of justice? Criminal responsibility for severe economic crimes committed in the transitional period (Koje su prepreke ostvarivanju pravednosti? Kaznena odgovornost za teška gospodarska kaznena djela koja su počinjena u tranzicijskom periodu)“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Hans-Jörg Albrecht, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Marka Turudića s naslovom „Upravnosudska zaštita od pojedinačnih akata telekomunikacijskih regulatornih agencija“ u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omejec, doc. dr. sc. Marko Šikić, prof. dr. sc. Dragan Medvedović

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ive Tuhtan s naslovom „Ugovor o nasljeđivanju“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper

ad. 27.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Biljani Kostadinov za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2012/2013.

ad. 28.
Tanji Vučković Juroš odobrava se plaćeni dopust od 1. rujna 2012. do 15. prosinca 2012. godine zbog stručnog usavršavanja na Pennsylvania State University, SAD.

ad. 29.

Pisani rad Anite Cindrić s naslovom „Stavovi studenata pomažućih profesija prema nasilju nad starijim osobama u obitelji“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Petre Fleković s naslovom „Determinante konzumiranja alkohola kod srednjoškolaca na području Grada Zagreba“ priznaje se kao završni rad.

Pisani rad Anamarije Juroš s naslovom „Determinante konzumiranja alkohola kod srednjoškolaca na području Grada Zagreba“ priznaje se kao završni rad.

Pisani rad Šime Mataka s naslovom „Trgovanje ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja – utječe li legalizacija prostitucije na smanjenje trgovanja ljudima?“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Eme Menđušić Škugor s naslovom „Udružna tužba kao mehanizam zaštite kolektivnih prava i interesa“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Marka Štavalja s naslovom „Determinante konzumiranja alkohola kod srednjoškolaca na području Grada Zagreba“ priznaje se kao završni rad.

Pisani rad Ane Vargek s naslovom „Trgovanje ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja – utječe li legalizacija prostitucije na smanjenje trgovanja ljudima?“ priznaje se kao diplomski rad.

ad. 30.
Pisani rad Estere Bašić s naslovom „Stavovi studenata pomažućih profesija prema nasilju nad starijim osobama u obitelji“ priznaje se kao završni rad.

Pisani rad Ivana Maričića s naslovom „Stavovi studenata pomažućih profesija prema nasilju nad starijim osobama u obitelji“ priznaje se kao završni rad.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana