11. 6. 2012. u 10:18
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:22

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 30. svibnja 2012.


ad. 1.
U studijski program Ustavno-upravnog modula na petoj godini integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog pravnog studija uvodi se novi nastavni predmet „Izborno pravo i izborni sustavi“ umjesto nastavnog predmeta „Uvod u političke znanosti“ koji se prestaje izvoditi.

U studijskom programu modula „Pravo Europske unije“ na petoj godini integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog pravnog studija nastavni predmet „Regulatorne metode u Europskoj uniji“ zamjenjuje se izbornim nastavnim predmetom „Temeljna prava u Europskoj uniji“ iz važećeg studijskog programa.

ad. 2.
- Donosi se studijski program izbornog nastavnog predmeta „EU Migration Law and Policy“ na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju.
Nositeljica nastavnog predmeta je prof. dr. sc. Iris Goldner Lang.

- Donosi se studijski program izbornih nastavnih predmeta „Pravo EU pred sudovima“ i „Migracijsko pravo i politika EU / EU Migration Law and Policy“ na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju.
Nositelji nastavnih predmeta su:
„Pravo EU pred sudovima“ - prof. dr. sc. Tamara Ćapeta
„Migracijsko pravo i politika EU“ - prof. dr. sc. Iris Goldner Lang

ad. 4.
Odbor za poticanje izvrsnosti studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu, u sastavu prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Nino Žganec, prof.dr.sc. Nina Tepeš, Zoran Burić i Karla Rančić, studentica, održao je 14. svibnja 2012. godine sjednicu na kojoj je donio odluku o prijedlogu za dodjelu Rektorove nagrade. Vijeće Pravnog fakulteta u Zagrebu je na sjednici održanoj 30. svibnja 2012. godine prihvatilo i potvrdilo prijedloge Odbora.

Dostavljamo Vam radove, s obrazloženjima mentora, koje Pravni fakultet u Zagrebu predlaže za dodjelu Rektorove nagrade prema redoslijedu kako slijedi:
I.
Za Rektorovu nagradu predlažu se sljedeći radovi studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:
1. Kristijan Poljanec: „Pravni promet materijalnim kulturnim dobrima u svjetlu europskog i hrvatskog prava“ - mentori: prof. dr. sc. Igor Gliha i doc.dr.sc. Hano Ernst
2. Ivan Ivandić: „Pravni i socijalni aspekti ugovora o dosmrtnom i ugovora o doživotnom uzdržavanju s posebnim osvrtom na zaštitu starijih osoba“ - mentori: prof.dr.sc. Tatjana Josipović i doc.dr.sc. Hano Ernst
3. Hrvoje Novak, Igor Megla: „Pravni oblici športskih klubova u Republici Hrvatskoj“ - mentor: Petar Ceronja
4. Ana Vargek, Šime Matak: „Trgovanje ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja – utječe li legalizacija prostitucije na smanjenje trgovanja ljudima?“ - mentor: prof.dr.sc. Davor Derenčinović
5. Stjepan Vlahović, Romina Galović: „Izvršavanje istražnog zatvora: Normativni okvir i praksa u svjetlu zaštite temeljnih ljudskih prava“ - mentor: doc.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas
6. Bojan Čaić: „Turski ustavnosudski conundrum i zabrana političkih stranaka: Dileme ustavne reforme 2010. godine“ - mentor: prof.dr.sc. Branko Smerdel
7. Ema Menđušić Škugor: „Udružna tužba kao mehanizam zaštite kolektivnih prava i interesa“ - mentor: prof.dr.sc. Alan Uzelac
8. Martina Benolić: „Svjetska ekonomska kriza: Razvoj, utjecaj na Republiku Hrvatsku i subjektivni stavovi studenata“ - mentor: prof.dr.sc. Mladen Vedriš
9. Lucija Čolak: „Zaštita kolektivnih interesa u parničnom postupku“ – mentor: doc.dr.sc. Aleksandra Maganić
10. Marta Licul: „Međunarodnopravni položaj preostalih nesamoupravnih područja i njihov razvoj prema samoupravi“ – mentor: dr.sc. Trpimir Mihael Šošić
11. Marinko Vrbić: „Ustavna kategorija slobode udruživanja u kontekstu sindikalnog djelovanja i međunarodnopravnih izvora“ – mentor: dr.sc. Viktor Gotovac

II.
Za Rektorovu nagradu predlaže se sljedeći rad studenata Studijskog centra socijalnog rada:
1. Petra Fleković, Anamarija Juroš, Marko Štavalj: „Determinante konzumiranja alkohola kod srednjoškolaca na području Grada Zagreba“ - mentor: prof.dr.sc. Ivan Rimac

Odbor za poticanje izvrsnosti studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu smatra da su navedeni radovi kakvoće koja nedvojbeno udovoljava svim kriterijima koji se za Nagradu traže i u potpunosti je suglasno s iznesenim mišljenjima i ocjenama odnosnih mentora.

III.
Odbor predlaže da se posebne nagrade, u skladu s člankom 8. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, dodijele studentima koji su je zaslužili za iznimno uspješno predstavljanje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

1. Carmen Grlica, Lana Knežević, Lana Vdović – European Law Moot Court Competition (natjecanje u hipotetskom suđenju iz europskog prava)
2. Juraj Brozović, Ana Dunda, Marija Gojević-Zrnić, Matija Grabar, Marina Kišur, Sanja Klišanin, Silvija Koračević, Josip Kovilić, Irena Križanić, Ana Dora Kuhar, Jasminka Makovec, Vladimir Matić, Bruno Milinković, Branka Obradović, Morana Rešetar, Marijana Soldo, Martina Špar, Iva Štrbulec-Težak, Anita Tkalčević, Tadijana Vukušić, Marija Žaja – Pravna klinika
3. Marija Matijević, Josip Perić, Lucia Petković, Sunčica Polovina Jurca, Dorotea Puljić, Ida Rusan - VI. Regionalno studentsko natjecanje iz ljudskih prava
4. Antonija Ivančan, Jadranka Jakovčić, Filip Kufrin, Dina Salapić - Central and East European Moot Competition (natjecanje u poznavanju i primjeni europskog prava)
5. Jurica Bakmaz, Dario Milić, Zrinka Mustafa, Tin Oraić, Maja Šutalo - Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (natjecanje u simuliranom arbitražnom suđenju iz međunarodnog trgovačkog i arbitražnog prava)
6. Paulina Bače, Irena Crnjak, Iva Grgić, Ivana Kikerec te Marieta Miškulin - Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (natjecanje na području međunarodnog javnog prava)

ad. 5.
Imenuju se novi članovi Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sastavu:
Danijel Relković, Antun Bilić, Iva Ćorić, predstavnica studenata

ad. 6.
Dr. sc. Ante Bagarić, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta (naslovno zvanje).
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Ante Bagarić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika (naslovno zvanje).

ad. 7.
Snježana Husinec, predavač, izabire se na radno mjesto višeg predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvene grane anglistika i germanistika.
Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 8.
Jasna Ljubičić Horn, izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvene grane romanistika.
Odluka se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 9.
Marko Bratković izabire se u suradničko zvanje asistenta - znanstvenog novaka, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo na znanstvenoistraživačkom projektu „Harmonizacija građanskog procesnog prava s pravnim sustavom Europske unije“- voditelj projekta prof. dr. sc Mihajlo Dika, na vrijeme do šest godina.

ad. 10.
Prof. dr. sc. Dušku Sekuliću, redovitom profesoru u trajnom zvanju, produžava se radni odnos do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina života.

ad. 11.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za povijest hrvatskog prava i države.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Branko Smerdel, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Neda Engelsfeld, redovita profesorica u mirovini u znanstvenom polju pravo.

ad. 12.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, akademik Vladimir Ibler, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo.

ad. 13.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za posebna područja socijalnog rada.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Mladen Knežević, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. emeritus Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju sociologija.

ad. 14.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, akademik Jakša Barbić, umirovljeni redoviti profesor, u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

ad. 15.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. emeritus Nikola Gavella, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita rofesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

ad. 16.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:
prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, prof. dr. sc. Anton Ravnić, umirovljeni redoviti profesoru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, doc. dr. sc. Ivana Grgurev, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo.

ad. 17.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici (na određeno vrijeme – zamjena za vrijeme porodnog dopusta).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Rimac, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Marina Ajduković,redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, redovita profesorica u znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija.

ad. 18.
Ovlašćuje se mr. sc. Jasna Bogovac za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za financijsko pravo i financijsku znanost.

ad. 19.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Davorinu Lapašu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Diplomatsko i konzularno pravo na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije u akad. god. 2012/2013.

ad. 20.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Lidije Vojković s naslovom „Pravni učinci stjecanja bez osnove“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Petar Klarić, doc. dr. sc. Saša Nikšić.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Joška Badžima s naslovom „Uloga obavještajnih državnih tijela u suprotstavljanju kaznenim djelima“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić.

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Goranke Novak Lalić s naslovom „Pravni i institucionalni aspekti azila“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Marčetić, prof. dr. sc. Ivan Padjen, prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Anamarija Musa, prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević.

d) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Slađane Aras s naslovom “Postupci u sporovima o uzdržavanju djece“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Slađane Aras s naslovom “Postupci u sporovima o uzdržavanju djece“ u sastavu: prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Jozo Čizmić.

e) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ivana Milotića s naslovom “Vrste i funkcije arbitraže u rimskom pravu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ivana Milotića s naslovom “ Vrste i funkcije arbitraže u rimskom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, prof. dr. sc. Marko Petrak, prof. dr. sc. Mihajlo Dika.

f) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ane Holjar s naslovom “Uloga i zaštita zainteresiranih osoba prilikom podjele društava kapitala“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ane Holjar s naslovom “Uloga i zaštita zainteresiranih osoba prilikom podjele društava kapitala“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc.
g) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Dalide Rittossa s naslovom „Pojam i učinci zabluda u kaznenom pravu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić.

h) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Antonije Zubović s naslovom “Stjecanje glasačke kontrole nad uvrštenim društvom“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Antonije Zubović s naslovom “Stjecanje glasačke kontrole nad uvrštenim društvom“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc.
i) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Jasenke Štiglec s naslovom „Međunarodno pravo o zaštiti i korištenju ribljeg bogatstva i propisi Europske unije“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Budislav Vukas, akademik Vladimir Ibler

j) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Vande Božić s naslovom „Trgovanje ljudskim organima kao oblik organiziranoga kriminaliteta“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Ksenija Turković.

ad. 21.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Mirte Kapural s naslovom „Primjena instituta oslobođenja ili smanjenja kazne u pravu tržišnog natjecanja“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Siniša Petrović, doc. dr. sc. Dubravka Akšamović.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Ane Ćurković Ćurić s naslovom „Pravo pristupa na mrežu i obveza javne usluge na tržištu električne energije“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Zoran Parać, dr. sc. Branko Vukmir.

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Goranke Novak Lalić s naslovom „Pravni i institucionalni aspekti azila“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Marčetić, prof. dr. sc. Ivan Padjen, prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Anamarija Musa, prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević.

d) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ivana Milotića s naslovom “Vrste i funkcije arbitraže u rimskom pravu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Ivana Milotića s naslovom “Vrste i funkcije arbitraže u rimskom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, prof. dr. sc. Marko Petrak, prof. dr. sc. Mihajlo Dika.
e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Jasmine Mutabžija s naslovom „Patentibilnost izuma koji se odnose na ljudske embrionalne matične stanice i kloniranje prema Europskoj patentnoj konvenciji“ u sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Igor Gliha.

ad. 22.
a) Krešimiru Škarici polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Ovisnost kao kriminogeni čimbenik razbojništva i razbojničke krađe“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

b) Ljiljani Friščić polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Stres u radu socijalnih radnika-izvori, način suočavanja i moguće posljedice“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Marina Ajduković i doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina .

c) Mr. sc. Sandi Kapetanović polaznici poslijediplomskog doktorskog studija „Fiskalni sustav i fiskalna politika“ odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Izbjegavanje porezne obveze“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

d) Mr. sc. Srđanu Šimcu odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Mirenje kao generator promjena u pravosudnom sustavu i pravnoj profesiji“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Alan Uzelac.

e) Nevenki Marković polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Stečaj nad imovinom fizičke osobe“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Mihajlo Dika.

ad. 23.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Dore Dodig s naslovom „Obilježja kockanja mladih i odrednice štetnih psihosocijalnih posljedica“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Zdravka Poldrugač, doc. dr. sc. Neven Ricijaš, doc. dr. sc. Marijana Majdak.

ad. 24.
Teni Ratković odobrava se plaćeni dopust od 1. listopada 2012. do 1. srpnja 2013. godine zbog stručnog usavršavanja na Sveučilištu u Aberdeenu, Škotska, Ujedinjeno Kraljevstvo.

ad. 25.
Znanstveni članak Branke Marušić s naslovom „Television Programme Licensing: End game for exclusivity?“ priznaje se kao diplomski rad.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana