26. 4. 2012. u 12:33
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:22

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 25. travnja 2012.

ad. 3.
Prof. dr. sc. Marina Ajduković imenuje se glavnom i odgovornom urednicom Ljetopisa socijalnog rada, a članovima uredništva imenuju se: dr. sc. Danko Bakić, doc. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, Ilonka Filipović, mr. sc. Nataša Jelača, Štefica Karačić, prof. dr. sc. Mladen Knežević, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, doc. dr. sc. Ivana Milas-Klarić, prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz i prof. dr. sc. Kristina Urbanc.
Članovima Savjeta Ljetopisa socijalnog rada imenuju se: prof. dr. sc. Slavko Kljaić, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Dušan Milinković i prof. dr. sc. Ivan Magdalenić.

ad. 4.
Donosi se studijski program nastavnih predmeta „Međunarodni socijalni rad“ i „Palijativna skrb“ na diplomskom sveučilišnom studiju socijalnog rada.
Nositelji nastavnih predmeta su:
„Međunarodni socijalni rad“ - prof. dr. sc. Nino Žganec
„Palijativna skrb“ - doc. dr. sc. Ana Štambuk

ad. 5.
Donosi se studijski program izbornog nastavnog predmeta „Izborno pravo i izborni sustavi“ ustavno-pravnog modula na petoj godini integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija.
Nositelj nastavnog predmeta je prof. dr. sc. Robert Podolnjak.

ad. 6.
Dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 7.
Doc. dr. sc. Ivana Grgurev ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Ivanu Grgurev izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad. 8.
Dr. sc. Lana Ofak ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Lanu Ofak izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 9.
Marina Crnjak izabire se u suradničko zvanje asistenta - znanstvenog novaka, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija na znanstvenoistraživačkom projektu „Kaznenopravni aspekti pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji“, na vrijeme do šest godina.

ad. 10.
Mirjana Ugarković izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologije, na Katedri za psihologiju (na određeno vrijeme – zamjena za vrijeme porodnog dopusta).

ad. 11.
Dr. sc. Ivica Kinder ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Ivicu Kindera izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 12.
Ovlašćuje se dr. sc. Nina Gumzej za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za pravnu informatiku.

ad. 13.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Petre Perišić s naslovom „Upotreba sile u suvremenom međunarodnom pravu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić.

ad. 14.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Zorana Pičuljana s naslovom „Pravno uređenje, temeljna obilježja i tendencije u razvoju suvremenih službi vanjskih poslova“ u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Marčetić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Davorin Rudolf.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Zorislava Kaleba s naslovom „Adhezijsko rješavanje imovinskopravnih zahtjeva u kaznenom postupku“ u sastavu: doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Jozo Čizmić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Slađane Aras s naslovom “Postupci u sporovima o uzdržavanju djece“ u sastavu: prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Jozo Čizmić.
d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Jadranka Juga s naslovom „Zaštita i korištenje nekretnina u pravnom statusu općeg dobra“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. emeritus Nikola Gavella.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Nikol Žiha s naslovom “Fenus nauticum kao preteča prava osiguranja“ u sastavu: prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, prof. dr. sc. Marko Petrak, prof. dr. sc. Jasenko Marin.

ad. 15.
Prof. dr. sc. Zlata Đurđević imenuje se sumentoricom Dunji Pastović pri izradi doktorske disertacije s naslovom "Porotno suđenje u Istri od 1848. do 1918. godine", umjesto prof. dr. sc. Davora Krapca.

ad. 16.
a) Petru Ceronji polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Ugovor o logističkoj špediciji“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Zoran Parać.

b) Miljenku Frankulinu polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Odgovornost članova uprave za štetu koja nastaje pri vođenju poslova društva s ograničenom odgovornošću“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Petar Miladin.

c) Mihovilu Škarici polazniku poslijediplomskog doktorskog studija Javno pravo i javna uprava odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Lokalni poslovi i suradnja jedinica lokalne samouprave“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ivan Koprić.

ad. 17.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Marini Ajduković za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2012/2013.

ad. 18.
Prof. dr. sc. Siniši Rodinu odobrava se plaćeni dopust od 15. kolovoza 2012. do 15. listopada 2012. godine zbog održavanja predavanja na Cornell Law School.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana