4. 4. 2012. u 11:01
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:20

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 28. ožujka 2012.


ad. 5.
Donosi se program stručnog usavršavanja ljetne škole „Socijalni rad i razvoj zajednice“.

ad. 9.
Dr. sc. Jadranka Ivandić Zimić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Jadranku Ivandić Zimić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 10.
Mateja Crnković, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo.

ad. 11.
Nikola Vido izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada (na određeno vrijeme – zamjena za vrijeme porodnog dopusta).

ad. 12.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije, na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Duško Sekulić, redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija.

ad. 13.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:
prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, prof. dr. sc. Anton Ravnić, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, prof. dr. sc. Mario Vinković, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo.


ad. 14.
Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za opću teoriju prava i države.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:
prof. dr. sc. Branko Smerdel, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Miro Cerar, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo (područje teorije i filozofije prava i države), na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, doc. dr. sc. Predrag Zima, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

ad. 15.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: doc. dr. sc. Marko Šikić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Jasna Omejec, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

ad. 16.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, na Katedri za psihologiju (na određeno vrijeme – zamjena za vrijeme porodnog dopusta).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Ivan Rimac, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, redovita profesorica u znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija.

ad. 17.
Prof. dr. sc. Dijana Jakovac-Lozić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, za nastavni predmet Obiteljsko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

ad. 18.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Radno i socijalno pravo u ljetnom semestru akad. god. 2011/2012: dr. sc. Marija Zuber, Ilija Tadić, Inga Zic, mr. sc. Iris Gović, Darko Milković.

ad. 19.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Rodinu za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Suvremeni društveni sustavi II i Uvod u pravo i europsko pravo, na stručnom studiju novinarstva, Veleučilišta Vern u Zagrebu.

ad. 20.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Trpimira Mihaela Šošića s naslovom „Zaštita podvodne kulturne baštine u međunarodnom pravu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Budislav Vukas.

ad. 21.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Jasne Bogovac s naslovom „Pravni i ekonomski čimbenici oporezivanja multinacionalnih korporacija“ u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Nikole Popovića s naslovom „Liberalizacija mrežnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Mladen Vedriš, prof. dr. sc. Ignac Lovrek.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ivana Milotića s naslovom “ Vrste i funkcije arbitraže u rimskom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, prof. dr. sc. Marko Petrak, prof. dr. sc. Mihajlo Dika.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ane Holjar s naslovom “Uloga i zaštita zainteresiranih osoba prilikom podjele društva kapitala“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Siništa Petrović, prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Antonije Zubović s naslovom “Stjecanje glasačke kontrole nad uvrštenim društvom“ u sastavu: prof. dr. sc. Siništa Petrović, prof. dr. sc. Zoran Parać,prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc.

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Primoža Britovšek s naslovom „Nadzor komunikacija u međunarodnim elektroničkim komunikacijskim mrežama kao posebni oblik prikupljanja podataka obavještajnih službi u otkrivanju i sprečavanju međunarodnog organiziranog kriminala i terorizma“ u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, dr. sc. Miroslav Žaberl, prof. dr. sc. Petar Novoselec, doc. dr. sc. Marko Šikić.

g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Marijana Svedrovića s naslovom „Posebno teške okolnosti kaznenog djela kao razlog za preventivno oduzimanje slobode u kaznenom postupku“ u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

ad. 22.
a) Tihomiru Katuliću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Upravljanje digitalnim sadržajima u informacijskom društvu“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Dražen Dragičević i prof. dr. sc. Igor Gliha.

b) Jasmini Mutabžija polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Patentibilnost izuma koji se odnose na ljudske embrionalne matične stanice i kloniranje prema Europskoj patentnoj konvenciji“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Zoran Parać i prof. dr. sc. Igor Gliha.

c) Mr. sc. Sandri Vračan odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pravna zaštita od nasilja u obitelji: međunarodno pravni, poredbenopravni i pozitivnopravni aspekti“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ksenija Turković.

ad. 23.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Lucije Sokanović s naslovom „Prijevare u kaznenom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić.

ad. 24.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Zrinščaku za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2012/2013.

ad. 25.
a) Doc. dr. sc. Anni-Marii Getoš odobrava se plaćeni dopust od 1. svibnja 2012. do 30. lipnja 2012. godine zbog studijskog boravka na Max Planck institutu za inozemno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, Njemačka.

b) Dr. sc. Snježani Vasiljević odobrava se plaćeni dopust od 1. ožujka 2012. do 31. svibnja 2012. godine zbog studijskog boravka na Columbia University Law School.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana