12. 3. 2012. u 09:18
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:20

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 29. veljače 2012.


ad. 1.
Akademik Vladimir Ibler predlaže se za nagradu za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci i promociji vladavine prava Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić.

ad. 2.
Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se za dodjelu Nagrade Grada Zagreba.

ad. 3.
Donosi se plan aktivnosti u području osiguranja kvalitete za akademsku 2011/2012. godinu.

ad. 4.
Mr. sc. Goranka Lalić Novak imenuje se Erasmus i ECTS koordinatoricom za stručne studije.

ad. 5.
Donosi se studijski program izbornog nastavnog predmeta pete godine integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija „Razvoj europskih integracija i institucija“.
Nositeljica nastavnog predmeta je doc. dr. sc. Zrinka Erent Sunko.

ad.6.
Odobrava se uvrštenje seminara „Legal Harmonization with EU Law: The Case of Croatia, Slovenia and Austria“ u popis tečajeva na temelju kojih se mogu steći ECTS bodovi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

ad. 8.
Prof. dr. sc. Duško Sekulić, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 9.
Prof. dr. sc. Leo Cvitanović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Lea Cvitanovića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad. 10.
Dr. sc. Nina Gumzej, izabire se u suradničko zvanje višeg asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za pravnu informatiku.

ad. 11.
Jasmina Džinić i Iva Lopižić, izabiru se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanosti.

ad. 12.
Nevia Čičin Šain i Ivan Reiner, izabiru se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo i financijska znanost, na Katedri za financijsko pravo.

ad. 13.
Nika Sušac, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada (na određeno vrijeme – zamjena za vrijeme porodnog dopusta).

ad. 14.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada (na određeno vrijeme – zamjena za vrijeme porodnog dopusta).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Mladen Knežević, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Ivan Rimac, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

ad. 15.
a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta – znanstvenog novaka u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na znanstveno istraživačkom projektu „Kaznenopravni aspekti pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji“.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, prof. dr. sc. Davor Krapac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta – znanstvenog novaka u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na znanstveno istraživačkom projektu „Harmonizacija građanskog procesno prava s pravnim sustavom Europske unije“.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Alan Uzelac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Jasnica Garašić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

ad. 16.
Prof. dr. sc. Vjekoslavu Miličiću produljuje se ugovor o radu za akademsku 2012/2013. godinu.

ad. 17.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, za nastavni predmet Obiteljsko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, imenuju se: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Ana Bakarić Abramović, redovita profesorica u mirovini u znanstvenom polju pravo, prof. dr. sc. Arsen Bačić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo.


ad. 18.
Ovlašćuju se Jasmina Džinić i Teo Giljević za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za upravnu znanost.

ad. 19.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Snježani Marohnić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog nastavnog predmeta „Osnove kriznih intervencija u socijalnom radu u akad. god. 2011/2012:

ad. 20.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz Kaznenog procesnog prava u ljetnom semestru akad. god. 2011/2012: Jasmina Dolmagić, Višnja Drenški Lasan, Davor Drugović, dr. sc. Stjepan Gluščić, Dražen Jelenić, Darko Klier, Damir Kos, Ana Kovačević, Ivana Kršul, mr. sc. Marin Mrčela, Dragan Novosel, Renata Pražetina Kaleb, mr. sc. Marija Svedović, Dražen Tripalo, Rahela Valentić, dr. sc. Laura Valković, Boris Vinčić.

ad. 21.
Imenovanje stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Jadranke Ivandić Zimić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje stručnog mišljenja u sastavu: doc. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, doc. dr. sc. Marijana Majdak, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Vlado Jukić, redoviti profesor u znanstvenom polju biomedicinske znanosti, znanstvena grana klinička medicina.

ad. 22.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Hrvoja Lisičara s naslovom “Utjecaj visokih tehnologija na pravno uređenje elektroničkih medija“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Hrvoja Lisičara s naslovom „Utjecaj visokih tehnologija na pravno uređenje elektroničkih medija“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Dražen Dragičević, prof. dr. sc. Vitomir Grbavac.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Marina Mrčele s naslovom „Ispitivanje svjedoka kao dokazna radnja u suvremenom kaznenom postupku“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac (zamjena prof. dr. sc. Petar Novoselec), doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

ad. 23.
Doc. dr. sc. Branka Rešetar imenuje se članom povjerenstva za obranu doktorske disertacije Anice Čulo Margaletić s naslovom „Mirno rješavanje obiteljskopravnih sukoba interesa“, umjesto prof. dr. sc. Dijane jakovac Lozić.

ad. 24.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Vande Božić s naslovom „Trgovanje ljudskim organima kao oblik organiziranog kriminaliteta“ u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Ksenija Turković.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Lucije Vejmelke s naslovom “Okolinske i osobne odrednice nasilja među djecom u dječjim domovima“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Antonija Žižak.
c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Goranke Lalić Novak s naslovom “Pravni i institucionalni aspekti azila“ u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Marčetić, prof. dr. sc. Ivan Padjen, prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Anamarija Musa, prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević.
ad. 25.
a) Ivi Savić polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Utjecaj sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i trećih država na razvoj međunarodnog zračnog prava“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Nikoleta Radionov.

b) Mirjani Kondor-Langer polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom s naslovom „Kriminološki i kaznenopravni aspekti ubojstva i teškog ubojstva u obitelji“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

c) Mr. sc. Marijanu Alfonzu Sesaru polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Samostigmatizacija i neke karakteristike povezane sa stigmom kod osoba oboljelih od shizifrenije“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Lana Mužinić i prof. dr. sc. Slađana Ivezić Štrkalji.

ad. 26.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Mihovila Škarice s naslovom „Lokalni poslovi i suradnja jedinica lokalne samouprave“ u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Marčetić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Petra Ceronje s naslovom „Ugovor o logističkoj špediciji“ u sastavu: prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Zoran Parać, akademik Jakša Barbić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Krešimira Škarice s naslovom „Ovisnost kao kriminogeni faktor razbojništva i razbojničke krađe“ u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Sande Kapetanović s naslovom „Izbjegavanje porezne obveze“ u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

ad. 27.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Petroviću za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2012/2013.

ad. 28.
Jelene Matančević odobrava se plaćeni dopust od 3. ožujka 2012. do 3. lipnja 2012. godine zbog studijskog boravka na Justus Liebig Universität Giessen, Njemačka.


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana