30. 1. 2012. u 13:23
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:20

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 25. siječnja 2012.


ad. 1.
Prof. dr. sc. Mirjan Damaška predlaže se za počasnog doktora Sveučilišta u Zagrebu.

ad. 2.
Doc. dr. sc. Tomislav Karlović imenuje se izvršnim urednikom Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Slavica Habijan tajnicom uredništva, a članovima uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, doc. dr. sc. Zrinka Erent Sunko, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Ivo Josipović, doc. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Slaven Ravlić, prof. dr. sc. Maja Seršić i prof. dr. sc. Branko Smerdel, od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2013. godine.

ad. 3.
Dr. sc. Teo Matković imenuje se izvršnim urednikom Revije za socijalnu politiku, Jelena Matančević, tajnicom, a članovima uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, mr. sc. Nada Kerovec, doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, dr. sc. Paul Stubbs, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dr. sc. Ivana Vukorepa, dr. sc. Mirjana Znaor, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak i prof. dr. sc. Nino Žganec, od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2013. godine.
Članovima međunarodnog dopisnog uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Bob Deacon, dr. sc. Ann E. P. Dill, dr. sc. Irena Kogan, dr. sc. Noemi Lendvai, dr. sc. Nol Reverda, dr. sc. Miroslav Ružica, prof., dr. sc. Nada Stropnik.

ad. 4.
Prof. dr. sc. Josip Kregar razrješuje se dužnosti predstojnika Katedre za sociologiju.
Prof. dr. sc. Duško Sekulić imenuje se predstojnikom Katedre za sociologiju za akademske godine 2012/13. i 2013/2014.

ad. 5.
Prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.6.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Josip Kregar, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija, prof. emeritus Vlado Puljiz, professor emeritus u znanstvenom polju sociologija, prof. dr. sc. Vjeran Katunarić, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija.

ad.7.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, izvanrednog ili redovitog u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, za nastavni predmet Autorsko pravo na poslijediplomskim studijima (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u znanstvenom pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. emeritus Nikola Gavella, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

ad. 8.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada (naslovno zvanje).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, prof. dr. sc. Vlado Jukić,redoviti profesor u znanstvenom polju biomedicinske znanosti, znanstvena grana klinička medicina.

ad. 9.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju višeg asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za pravnu informatiku.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Dražen Dragičević, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

ad. 10.
a) Raspisuje se natječaj za izbor zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost (dva izvršitelja).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. dr. sc. Jure Šimović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

b) Raspisuje se natječaj za izbor zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost (dva izvršitelja).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Gordana Marčetić,izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, doc. dr. sc. Anamarija Musa, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

c) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: doc. dr. sc. Marko Šikić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, redoviti profesor u mirovini znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

ad. 11.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada (na određeno vrijeme – zamjena za vrijeme porodnog dopusta).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

ad. 12.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Ivice Kindera znanstveno zvanju znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, na Institutu za istraživanje i razvoj obrambenih sustava Ministarstva obrane, imenuju se: prof. dr. sc. Maja Seršić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, prof. dr. sc. Budislav Vukas, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo.

ad. 13.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Lane Ofak s naslovom “Pravo na upravnosudsku zaštitu u pitanjima okoliša“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Lane Ofak s naslovom “Pravo na upravnosudsku zaštitu u pitanjima okoliša“ u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omejec, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, doc. dr. sc. Marko Šikić.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Anice Čulo Margaletić s naslovom “Mirno rješavanje obiteljskopravnih sukoba interesa“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Anice Čulo Margaletić s naslovom “Mirno rješavanje obiteljskopravnih sukoba interesa“ u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Dijana Jakovac Lozić.

ad. 14.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Marina Mrčele s naslovom „Ispitivanje svjedoka kao dokazna radnja u suvremenom kaznenom postupku“ u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

ad. 15.
Umjesto prof. dr. sc. Davora Krapca za mentora pri izradi doktorskog rada mr. sc. Primoža Britovšeka s naslovom «Nadzor komunikacija u međunarodnim elektroničkim komunikacijskim mrežama kao posebni oblik prikupljanja podataka obavještajnih službi u otkrivanju i sprečavanju međunarodnog organiziranog kriminala i terorizma», imenuje se doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

ad. 16.
a) Mr. sc. Ani Holjar polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Uloga i zaštita zainteresiranih osoba prilikom podjele društava kapitala“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Siniša Petrović.

b) Antoniji Zubović polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Stjecanje glasačke kontrole nad uvrštenim društvom“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Zoran Parać.

ad. 17.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Miljenka Frankulina s naslovom „Odgovornost članova uprave za štetu koja nastaje pri vođenju poslova društva s ograničenom odgovornošću“ u sastavu: doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Marijana Alfonza Sesara s naslovom „Samostigmatizacija i neke karakteristike povezane sa stigmom kod osoba oboljelih od shizofrenije“ u sastavu: doc. dr. sc. Marijana Majdak, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Lana Mužinić, prof. dr. sc. Slađana Štrkalj-Ivezić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr.sc. Marija Vrdoljaka s naslovom „Utjecaj rehabilitacijskoga programa dnevnoga centra na kvalitetu života osoba oboljelih od shizofrenije i shizoafektivne psihoze“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Lana Mužinić, prof. dr. sc. Slađana Štrkalj-Ivezić.

ad. 18.
Ani Horvat Vuković odobrava se plaćeni dopust od 1. ožujka 2012. do 1. lipnja 2012. godine zbog studijskog boravka na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija.

Marku Juriću odobrava se plaćeni dopust od 15. veljače 2012. do 15. srpnja 2012. godine zbog studijskog boravka na Sveučilištu u Stockholmu, Švedska.

Zoranu Buriću odobrava se plaćeni dopust od 1. veljače 2012. do 1. srpnja 2012. godine zbog studijskog boravka na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Freiburgu, Njemačka.

Petru Ceronji odobrava se plaćeni dopust od 1. veljače 2012. do 1. srpnja 2012. godine zbog studijskog boravka na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Freiburgu, Njemačka.

Mr. sc. Barbari Preložnjak odobrava se plaćeni dopust od 1. ožujka 2012. do 1. lipnja 2012. godine zbog studijskog boravka na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija.

 

  

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana