4. 1. 2012. u 12:03
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:19

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 21. prosinca 2011.


ad. 1.
Prof. dr. sc. Mihajlo Dika predlaže se za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za društvene znanosti.

ad. 4.
Prof. dr. sc. Marko Petrak imenuje se glavnim urednikom Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu u 2012. i 2013. godini.

ad.6.
Prof. dr. sc. Zoran Šućur imenuje se glavnim urednikom Revije za socijalnu politiku u 2012. i 2013. godini.

ad.7.
Prof. dr. sc. Dražen Dragičević, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 8.
Dr. sc. Teo Matković, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje politologije, sociologije, socijalne geografije i demografije socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti, znanstvena grana socijalna politika.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 9.
Doc. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Slavicu Blažeka Kokorić izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad. 10.
Dr. sc. Viktor Gotovac ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Viktora Gotovca izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 11.
Dr. sc. Marijana Kletečki Radović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Marijanu Kletečki Radović izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
 

ad. 12.
Dr. sc. Lana Milivojević Antoliš ispunjava propisane uvjete za izbor u nastavno zvanje višeg predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu.

ad. 13.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Pomorsko i općeprometno pravo i Pravo osiguranja.
U izvođenju nastave u akademskoj 2011/12. godini sudjelovati će: dr. sc. Gordan Stanković, Zoran Tasić, Pavao Škare, mr. sc. Dražen Jakovina, mr. sc. Slaven Dobrić, mr. sc. Maja Markovčić Kostelec, dr.sc. Adriana Vincenza Padovan, dr. sc. Vesna Skorupan Wolff, dr. sc. Božena Bulum, mr. sc. Srđan Šimac.

ad. 16.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Ljiljane Matuško Antonić s naslovom “Uspostava pravnog jedinstva nekretnina na građevinskom zemljištu u postupku preoblikovanja zemljišnih knjiga“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ljiljane Matuško Antonić s naslovom “Uspostava pravnog jedinstva nekretnina na građevinskom zemljištu u postupku preoblikovanja zemljišnih knjiga“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. emeritus Nikola Gavella.
ad. 17.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Hrvoja Lisičara s naslovom “Utjecaj visokih tehnologija na pravno uređenje elektroničkih medija“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Dražen Dragičević, prof. dr. sc. Vitomir Grbavac.
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Ane Keglević s naslovom „Građanskopravni aspekti obveze obavještavanja kod potrošačkog ugovora o osiguranju“ u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Marijan Ćurković, prof. dr. sc. Igor Gliha.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Anice Čulo s naslovom “Mirno rješavanje obiteljskopravnih sukoba interesa“ u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Dijana Jakovac Lozić.
ad. 18.
a) Ivanu Kosnici polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz javnog prava i javne uprave odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Državljanstvo u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji od 1848. do 1918.“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Dalibor Čepulo.

b) Davorinu Pichleru polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz građanskopravnih znanosti i obiteljskopravne znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Privatno zdravstveno osiguranje u sustavu zdravstvenog osiguranja“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marijan Ćurković.

c) Gabrijeli Ratkajec Gašević polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Spremnost mladih osoba na promjenu tijekom posebne obveze uključivanja u individualni ili grupni tretman u savjetovalištu za mlade“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Antonija Žižak.

d) Dunji Pastović polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Porotno suđenje u Istri od 1848. do 1918. godine“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Dalibor Čepulo i prof. dr. sc. Davor Krapac.

ad. 19.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ive Savić s naslovom „Utjecaj sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i trećih država na razvoj međunarodnog zračnog prometa“ u sastavu: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić.

ad. 20.
Tini Oršolić odobrava se plaćeni dopust od 1. veljače 2012. do 1. lipnja 2012. godine zbog odlaska na doktorski studij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Maastrichtu, Nizozemska.

ad. 21.
Pisani rad Mie Pisak s naslovom „O Zakonu o igralištima za golf s posebnim osvrtom na izvlaštenje“ priznaje se kao diplomski rad.

  

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana