3. 5. 2011. u 11:06
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:16

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 27. travnja 2011.

ad. 1.
Prihvaća se prijedlog programa rada prof. dr. sc. Zorana Paraća, predloženika za dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2011/2012. i 2012/2013.

ad. 2.
Prof. dr. sc. Zlata Đurđević, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 3.
Doc. dr. sc. Marko Baretić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Marka Baretića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad. 4.
Dr. sc. Nenad Rančić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Nenada Rančića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 5.
Davor Rajčić ispunjava propisane uvjete za izbor u nastavno zvanje višeg predavača (naslovno zvanje) za predmet Osnove prava za građevinare na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

ad. 6.
Prof. dr. sc. Petar Klarić i prof. dr. sc. Željko Potočnjak razrješuju se na vlastiti zahtjev članstva u stručnom povjerenstvu za obranu doktorske disertacije Luke Burazina s naslovom „Pravna narav i funkcije popravljanja štete sa stajališta opće teorije i filozofije prava“.

ad. 7.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Maje Munivrana Vajda s naslovom „Genocid u svjetlu općih instituta materijalnog kaznenog prava“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Petar Novoselec.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Kristiana Turkalja s naslovom „Pravni i institucionalni okvir europske unije za suzbijanje terorizma“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Igor Bojanić

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Dubravke Klasiček s naslovom „Nužno nasljedno pravo kao ograničenje slobode oporučnog raspolaganja“.
Imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliham, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Vlado Belaj

d) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Tomislava Karlovića s naslovom „Fiducia cum creditore u rimskom pravu“.

Imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, prof. dr. sc. Marko Petrak, prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić.

e) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Tea Matkovića s naslovom „Obrasci tranzicije mladih iz obrazovnog sustava u svijet rada u Hrvatskoj“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Drago Čengić.

f) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Justine Bajt s naslovom „Građanskopravno uređenje elektroničke komunikacijske infrastrukture“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. emeritus Nikola Gavella.

g) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Gabrijele Mihelčić s naslovom „Izvansudsko namirenja stvarnopravno osiguranih tražbina“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. emeritus Nikola Gavella.

ad.8.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Kosjenke Dumančić s naslovom “Granice slobode pružanja usluga u Europskoj uniji“ u sastavu: prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Hana Horak.
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Nine Gumzej s naslovom „Zaštita podataka u elektroničkim komunikacijama” u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Dražen Dragičević, prof. dr. sc. Ignac Lovrek.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Joška Badžima s naslovom „Uloga obavještajnih državnih tijela u suprotstavljanju kaznenim djelima” u sastavu: prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Marko Šikić.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Alene Jurić s naslovom „Zaštita prava građana na privatnost: stvarnost i perspektive“ u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. emeritus Nikola Gavella.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Vesne Batistić Kos s naslovom „Pozitivne obveze prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Jasna Omejec, prof. dr. sc. Maja Seršić, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Laure Valković s naslovom „Pravni položaj i obveze branitelja u svjetlu prava okrivljenika na učinkovitu obranu u kaznenom postupku“ u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

ad. 9.
a) Ivanu Milotiću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz građanskopravnih znanosti i obiteljskopravne znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Vrste i funkcije arbitraže u rimskom pravu“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marko Petrak.

b) Dubravku Grgiću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz građanskopravnih znanosti i obiteljskopravne znanosti ne odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Popravljanje ne imovinske štete u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti“.

c) Anici Čulo polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz građanskopravnih znanosti i obiteljskopravne znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Mirno rješavanje obiteljskopravnih sukoba interesa“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Dubravka Hrabar.

ad. 10.
Mr. sc. Ani Keglević, odobrava se promjena tema doktorske disertacije s naslovom „Građanskopravni aspekti obveze obavještavanja kod potrošačkog ugovora o osiguranju“ umjesto „Obveza obavještavanja u europskom ugovornom pravu“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marijan Ćurković, umjesto prof. dr. sc. Tatjane Josipović.

ad. 11.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Dejana Bodula s naslovom „Može li potrošač biti presiromašan za novi financijski početak?“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Paraćprof. dr. sc. Jasnica Garašić, prof. dr. sc. Eduard Kunštek.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Nikol Žiha s naslovom “Fenus nauticum kao preteča prava osiguranja” u sastavu: prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, prof. dr. sc. Marko Petrak, prof. dr. sc. Jasenko Marin.

ad. 12.
Pisani rad Vedrana Ceranića s naslovom „Odnos državnog suvereniteta i pravne prirode međunarodnog prava“, priznaje se kao diplomski rad.


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana