6. 4. 2011. u 08:34
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:16

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 30. ožujka 2011.


ad. 6.
Prof. dr. sc. Marko Petrak, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo.

ad. 7.
Dr. sc. Gordana Marčetić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

ad.8.
Dr. sc. Mirela Krešić, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana povijest prava i države.

ad. 9.
Dr. sc. Ivana Bajakić, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana financijsko pravo.

ad. 10.
Dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana financijsko pravo.

ad. 11.
Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

ad. 12.
Danijel Baturina izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na projektu FP7 „Local welfare systems favouring social cohesion“ (na određeno vrijeme do tri godine).

ad.13.
Miran Marelja izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za opću povijest prava i države.

Ad. 14.
Poništava se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija na Katedri za kazneno procesno pravo, obavljen 3. ožujka 2010. u Narodnim novinama i Vjesniku.

ad. 15.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanosti .
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesori u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. emeritus Božidar Jelčić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, redovita profesorica u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

ad. 16.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanosti .
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesori u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. emeritus Božidar Jelčić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, redovita profesorica u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

ad. 17.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno privatno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, prof. dr. sc. Vilim Bouček, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, prof. dr. sc. Vesna Tomljenović, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo.

ad.18.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u nastavnom zvanju višeg predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika i germanistika na Katedri za strane jezike, za nastavne predmete Engleski jezik i Njemački jezik.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Lelija Sočanac, izvanredna profesorica u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvena grana anglistika.

ad. 19.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, imenuju se: prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, akademik Jakša Barbić, professor emeritus u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

ad. 20.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz Kaznenog procesnog prava u ljetnom semestru akad. god. 2010/2011.: Marijan Svedrović, Dražen Tripalo, Damir Kos, mr sc. Marin Mrčela, Ivana Kršul, Jasmina Dolmagić, mr. sc. Laura Valković, mr. sc., Stjepan Gluščić, Darko Klier, Višnja Lasan Drenški, Boris Vinčić, Davor Drugović.

ad. 21.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Zrinščaku za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Komparativne europske socijalne politike na sveučilišnom poslijediplomskog doktorskom studiju Komparativna politika na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu u akad. god. 2010/2011.

ad. 22.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Gojku Bežovanu, prof. dr. sc. Zoranu Šućuru i prof. dr. sc. Siniši Zrinščaku za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Socijalna politika na međusveučilišnom poslijediplomskog sveučilišnom (doktorskom) studiju Sociologija u ljetnom semestru akad. god. 2010/2011.

ad. 23.
Daje se suglasnost dr. sc. Romani Matanovac Vučković za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Legislativa u audiovizualnoj industriji na Akademiji dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2010/2011.

ad. 24.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Ozrena Pilipovića s naslovom „Politička ekonomija regionalnih ekonomskih integracija: ograničenja ekonomske suverenosti kao prilika za ekonomski rast“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Mladen Vedriš, doc. dr. sc. Zrinka Erent Sunko, prof. dr. sc. Uroš Dujšin, prof. dr. sc. Jože Mencinger.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Ire Bedrač s naslovom „Sustav nadzora zaštite ljudskih prava zatvorenika u Republici Hrvatskoj“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Vanje-Ivana Savića s naslovom „Primjena teorijskih modela kaznene odgovornosti pravnih osoba u hrvatskom i usporednom pravu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Šimonović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Josip Metelko.

d) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Luke Burazina s naslovom „Pravna narav i funkcije popravljanja štete sa stajališta opće teorije i filozofije prava».
Imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Josip Metelko, prof. dr. sc. Ivan Šimonović, prof. dr. sc. Petar Klarić, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Željko Potočnjak.
e) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Željka Karasa s naslovom „Prikriveni istražitelj kao dokazno sredstvo u suvremenoj kriminalistici i kaznenom postupku“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec.

ad. 25.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Jasenke Štiglec s naslovom „Međunarodno pravo o zaštiti i korištenju ribljeg bogatstva i propisi Europske unije” u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Budislav Vukas, akademik Vladimir Ibler;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Sandre Laleta s naslovom „Prestanak ugovora o radu” u sastavu: prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, doc. dr. sc. Ivana Grgurev;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Tea Matkovića s naslovom „Obrasci tranzicije mladih iz obrazovnog sustava u svijet rada u Hrvatskoj” u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Drago Čengić;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Barbare Barbić s naslovom „Sloboda kretanja usluga u Europskoj uniji i temeljem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju” u sastavu: doc. dr. sc. Tamara Perišin, prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Boris Vujčić;

ad. 26.
a) Lani Ofak polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz javnog prava i javne uprave odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pravo na upravnosudsku zaštitu u pitanjima okoliša“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Dragan Medvedović i doc. dr. sc. Marko Šikić.

b) Hrvoju Lisičaru polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz prava društava i trgovačkog prava odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Utjecaj visokih tehnologija na pravno uređenje elektroničkih medija“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Dražen Dragičević.

ad. 27.
Mr. sc. Marinu Mrčeli, odobrava se promjena tema doktorske disertacije s naslovom „Ispitivanje svjedoka kao dokazna radnja u suvremenom kaznenom postupku“ umjesto „Pravo okrivljenika na šutnju u kaznenom postupku“:
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Krapac.

ad. 28.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Mirte Kapular s naslovom „Primjena instituta oslobođenja ili smanjenja kazne u pravu tržišnog natjecanja“ u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Siniša Petrović, doc. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivana Milotića s naslovom “Vrste i funkcije arbitraže u rimskom pravu” u sastavu: prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, prof. dr. sc. Marko Petrak, prof. dr. sc. Mihajlo Dika;

ad. 29.
Nini Širola odobrava plaćeni dopust od 1. rujna 2011. do 1. srpnja 2012. godine zbog studijskog boravka na King's College London, Velika Britanija.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana