4. 4. 2011. u 13:12
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:15

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 23. veljače 2011.

ad.2.
Donosi se studijski program izbornih nastavnih predmeta pete godine integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija:
Sustav sprječavanja pranja novca - prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, dr. sc. Sonja Cindori
Temeljna prava u Europskoj uniji/Fundamental Rights in the European Union – prof. dr. sc. Siniša Rodin.

ad. 3.
Završni rok za obranu doktorske disertacije te stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija je 15. kolovoza 2011.
Na temelju posebne molbe doktoranda navedeni rok može se produžiti najduže do 5. kolovoza 2012. O molbi doktoranda odlučuje dekan.

ad. 7.
Prof. dr. sc. Vjekoslavu Miličiću produljuje se ugovor o radu za akademsku 2011/2012. godinu.

ad.8.
Iva Kuštrak izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.

ad. 9.
Tena Ratković izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno privatno pravo.

ad. 10.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, redoviti profesori u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, prof. dr. sc. Dragan Bolanča, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, prof. dr. sc. Drago Pavić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo.

ad. 11.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. emeritus Nikola Gavella, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.


ad. 12.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Petroviću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Privredno i radno pravo“ na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2010/2011.

ad.13.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Igoru Glihi za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Intelektualno vlasništvo – zaštita inovacija“ na poslijediplomskog doktorskom studiju Medicinska kemija na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci u akad. god. 2010/2011.

ad 14.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Tatjani Josipović za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Europsko poslovno pravo“ na poslijediplomskog studiju „Pravni i gospodarski okviri poslovanja u EU“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2010/2011.

ad. 15.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Vedrana Đulabića s naslovom „Utjecaj institucionalnog okvira regionalne politike na regionalnu samoupravu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Jadranke Zorić s naslovom «Teorijska utemeljenost postupka procjene maloljetnih počinitelja kaznenih djela» te imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Davor Derenčinović , prof. dr. sc. Slavko Kljai.

ad. 16.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Tomislava Karlovića s naslovom “Fiducia cum creditore u rimskom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, prof. dr. sc. Marko Petrak, prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Stanke Pejaković s naslovom „Pravna zaštita u postupcima javne nabave” u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, doc. dr. sc. Marko Šikić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Diane Jeleč Kaker s naslovom „Profesionalno zadovoljstvo i sagorijevanje na poslu socijalnih radnika i medicinskih sestara u domovima za umirovljenike ” u sastavu: doc. dr. sc. Silvija Rusac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Dušan Milinković.

ad. 17.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Stjepana Gluščića s naslovom „Pravni standardi i istražne djelatnosti policije u prethodnom kaznenom postupku” u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Goran Tomašević.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Željka Karasa s naslovom „Prikriveni istražitelj kao dokazno sredstvo u suvremenoj kriminalistici i kaznenom postupku” u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Matka Pajčića s naslovom „Prethodni kazneni postupak u suvremenom međunarodnom i poredbenom kaznenom procesnom pravu” u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Josipa Pavličeka s naslovom „Istražitelj u kaznenom postupku” u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Goran Tomašević.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Adriane Vincenca Padovan s naslovom „Uloga pomorskog osiguranja u zaštiti pomorskog okoliša” u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Drago Pavić.

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Hana Ernsta s naslovom “Funkcionalizam u mobilijarnom osiguranju tražbina“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Meliha Povlakić.
ad.18.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu promjene teme doktorske disertacije mr. sc. Marina Mrčele s naslovom „Ispitivanje svjedoka kao dokazna radnja u suvremenom kaznenom postupku“ u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Goran Tomašević.

ad. 19.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Hrvoje Lisičara s naslovom “Utjecaj visokih tehnologija na pravno uređenje elektroničkih medija” u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Dražen Dragičević, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Vitomir Grbavac.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Lane Ofak s naslovom “Pravo na upravnosudsku zaštitu u pitanjima okoliša” u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omejec, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, doc. dr. sc. Marko Šikić

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Jasne Bogovaca s naslovom „Pravni i ekonomski čimbenici oporezivanja multinacionalnih korporacija“ u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimovićprof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat.

ad. 20.
Marinu Bonačiću odobrava produljenje plaćenog dopusta od 1. ožujka 2011. do 31. srpnja 2011. godine zbog stručnog usavršavanja na Sveučilištu u Beču, Austrija.

ad. 21.
Sunčani Roksandić Vidlička odobrava plaćeni dopust od rujna 2011. do lipnja 2012. godine zbog stručnog usavršavanja na poslijediplomskom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta Duke, Sjedinjene Američke Države.

ad. 22.
a) Pisani rad Anite Džombić s naslovom „Uključenost korisnika usluga socijalne skrbi u nastavu iz perspektive studenata socijalnog rada“, priznaje se kao diplomski rad.

b) Seminarski rad Marka Bratkovića s naslovom „Razvrgnuće braka u rimskom, kanonskom i suvremenom hrvatskom obiteljskom pravu“, priznaje se kao diplomski rad.
 


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana