2. 3. 2011. u 10:35
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:15

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 26. siječnja 2011.


ad.3.

PRIJEDLOG IZMJENA IZVEDBENOG PLANA POSLIJEDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG (DOKTORSKOG) PRAVNOG STUDIJA
(promjene nositelja nastavnih predmeta)

1. Smjer europsko pravo
Nastavni predmet Nositelj nastavnog predmeta
Opća načela prava u praksi Europskog suda Doc. dr. sc. Tamara Perišin
Prof. dr. sc. Josip Metelko

2. Smjer fiskalni sustav i fiskalna politika
Nastavni predmet Nositelj nastavnog predmeta
Financijsko pravo
Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Prof. dr. sc. Nikola MIjatović
Porez na dohodak
Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Prof. dr. sc. Nikola MIjatović
Računovodstvo Prof. dr. sc. Katarina Žager
Upravno pravo Doc. dr. sc. Marko Šikić

3. Smjer građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti
Nastavni predmet Nositelj nastavnog predmeta

Obvezno pravo
Prof. dr. sc. Petar Klarić
Doc. dr. sc. Marko Baretić
Doc. dr. sc. Saša Nikšić

Pandektno pravo
Prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski
Prof. dr. sc. Marko Petrak

4. Smjer kaznenopravne znanosti
Nastavni predmet Nositelj nastavnog predmeta
Kazneno pravo – opći dio I
Prof. dr. sc. Petar Novoselec
Prof. dr. sc. Ksenija Turković
Kazneno pravo – opći dio II
Prof. dr. sc. Igor Bojanić
Prof. dr. sc. Leo Cvitanović
Kazneno pravo – posebni dio I
Prof. dr. sc. Davor Derenčinović
Prof. dr. sc. Ksenija Turković
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta Prof. dr. sc. Davor Derenčinović
Prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić

5. Smjer pravo društava i trgovačko pravo
Nastavni predmet Nositelj nastavnog predmeta
Plaćanje u trgovačkim ugovorima Prof. dr. sc. Zoran Parać
Doc. dr. sc. Markovinović
Doc. dr. sc. Petar Miladin
Temelji računovodstva

 

PRIJEDLOG IZMJENA IZVEDBENOG PLANA SPECIJALISTIČKOG POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA IZ KAZNENOPRAVNIH ZNANOSTI

Nastavni predmet Nositelj nastavnog predmeta
Kazneno pravo – opći dio
Prof. dr. sc. Petar Novoselec
Prof. dr. sc. Ksenija Turković
Kazneno pravo – posebni dio
Prof. dr. sc. Leo Cvitanović
Prof. dr. sc. Davor Derenčinović
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta Prof. dr. sc. Davor Derenčinović
Prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić


ad. 5.
Prof. dr. sc. Branko Smerdel razrješuje se dužnosti predsjednika i člana povjerenstva za upravljanje kvalitetom Vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2010/11.
Prof. dr. sc. Maja Seršić, imenuje se predsjednicom i članicom povjerenstva za upravljanje kvalitetom.

ad.6.
Prof. dr. sc. Alan Uzelac imenuje se voditeljem Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na dvije godine.

ad. 7.
Dr. sc. Marijana Majdak, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Marijanu Majdak izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.8.
Doc. dr. sc. Saša Nikšić, docent u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, imenuje se za člana stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo, umjesto prof. dr. sc. Tatjane Josipović.

ad. 9.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna politika, na projektu FP7 „Local welfare systems favouring social cohesion“ (na određeno vrijeme do tri godine).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika.

ad. 10.
Odluka Fakultetskog vijeća, klasa: 640-01/10-22/8, urbroj: 251-55-10-75, od 27. listopada 2010., mijenja se i glasi:
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Luke Burazina s naslovom “Pravna narav i funkcije popravljanja štete sa stajališta opće teorije i filozofije prava” u sastavu: prof. dr. sc. Josip Metelko, prof. dr. sc. Ivan Šimonović, prof. dr. sc. Petar Klarić.

ad. 11.
a) Ovlašćuje se Tihomir Katulić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Pravna informatika.

b) Ovlašćuje se Hrvoje Lisičar za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Pravna informatika.

ad. 12.
Ovlašćuje se Petar Ceronja za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Trgovačko pravo i Pravo društava.

ad.13.
Daje se suglasnost Sanji Buljan za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Kazneno pravo u akad. god. 2010/2011.

ad 14.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Maji Seršić i prof. dr. sc. Davorinu Lapašu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Osnove diplomatskog i konzularnog prava“ na poslijediplomskog specijalističkom studiju Vanjska politika i diplomacija na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2010/2011.

ad. 15.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Ozrena Pilipovića s naslovom „Politička ekonomija regionalnih ekonomskih integracija: ograničenja ekonomske suverenosti kao prilika za ekonomski rast“ u sastavu: prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Mladen Vedriš, doc. dr. sc. Zrinka Erent Sunko, prof. dr. sc. Uroš Dujšin, prof. dr. sc. Joža Mencinger.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Lidije Vojković s naslovom „Pravni učinci stjecanja bez osnove“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Petar Klarić, doc. dr. sc. Saša Nikšić.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Lane Milivojević s naslovom „Novčana kazna u hrvatskom i poredbenom kaznenom pravu” u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Davor Krapac.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Željke Burić s naslovom „Pravni i institucionalni okvir za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj” u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Igor Bojanić.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Olivera Mittermayera s naslovom „Kazneno djelo otmice” u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Igor Bojanić.

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Željka Mršića s naslovom „Prevencija kaznenih djela i dugih kažnjivih ponašanja policijskih službenika” u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Petar Veić.

g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Damira Brnetića s naslovom „Konkurencija kaznenih djela i prekršaja s elementima nasilja” u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas.

h) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Ire Bedrač s naslovom „Sustav nadzora zaštite ljudskih prava zatvorenika u Republici Hrvatskoj” u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

i) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Velimira Perića s naslovom „Piratstvo kao međunarodno kazneno djelo” u sastavu: prof. emeritus Zvonimir Šeparović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Ksenija Turković.

ad. 16.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu promjene teme doktorske disertacije mr. sc. Ane Keglević s naslovom „Obveza obavještavanja u europskom ugovornom pravu osiguranja“ u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Marijan Ćurković, prof. dr. sc. Igor Gliha.


ad. 17.
a) Mr. sc. Petri Perišić odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Upotreba sile u suvremenom međunarodnom pravu“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davorin Lapaš.

b) Mr. sc. Dubravku Ljubiću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Ustavnosudska zaštita temeljnih ljudskih prava i sloboda – ustavna tužba (ustavna žalba)“
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Smiljko Sokol.

c) Slađani Aras polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz građanskopravnih znanosti i obiteljskopravne znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Postupci u sporovima o uzdržavanju djece“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Mihajlo Dika.

 

 

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana