11. 1. 2011. u 15:36
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:15

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 22. prosinca 2010.

ad.1.
Za kandidata za člana Državnog sudbenog vijeća predlaže se prof. dr. sc. Alan Uzelac.

ad.2.
Za kandidata za člana Državnoodvjetničkog vijeća predlaže se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

ad.3.
Doc. dr. sc. Saša Nikšić imenuje se članom Uredništva Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu od 23. prosinca 2010. godine umjesto prof. dr. sc. Igora Glihe.

ad. 5.
Dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Terezu Rogić Lugarić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.6.
Doc. dr. sc. Gordana Marčetić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Gordanu Marčetić izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad. 7.
U suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na FP7 projektu Local welfare systems favouring social cohesion ne izabire se nijedan od pristupnika.

ad.8.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Jure Šimović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. emeritus Božidar Jelčić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat, redovita profesorica u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

ad. 9.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za opću povijest prava i države.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: doc. dr. sc. Zrinka Erent Sunko, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Marko Petrak, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo.

ad. 10.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno privatno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, prof. dr. sc. Vilim Bouček, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, doc. dr. sc. Davor Adrina Babić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo,

ad. 11.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Marini Ajduković za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Grupni tretmani, Grupa i socijalna interakcija, Psiholog u socijalnoj skrbi i Metode supervizije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku u akad. god. 2010/2011.

ad. 12.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dubravki Hrabar za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Pravo na život na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2010/2011.

ad.13.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Justine Bajt s naslovom „Građanskopravno uređenje elektroničke komunikacijske infrastrukture“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. emeritus Nikola Gavella.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Justine Bajt s naslovom „Građanskopravno uređenje elektroničke komunikacijske infrastrukture“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. emeritus Nikola Gavella.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Gabrijele Mihelčić s naslovom „Izvansudsko namirenje stvarnopravno osiguranih tražbina“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. emeritus Nikola Gavella.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Marijane Kletečki Radović s naslovom “Siromaštvo i neki aspekti psihosocijalnog razvoja djece” u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Željka Kamenov.

ad 14.
a) Mariju Vrdoljaku polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Utjecaj programa rehabilitacije Dnevnog centra na kvalitetu života osoba oboljelih od shizofrenije i shizoafektivne psihoze“.
Za mentorice pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Lana Mužinić i doc. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić.

b) Hrvoju Vojkoviću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz građanskopravnih znanosti i obiteljskopravne znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Građanskopravna odgovornost za liječničku pogrešku“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Igor Gliha.

ad. 15.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Dubravka Ljubića s naslovom „Ustavnosudska zaštita temeljnih ljudskih prava i sloboda – ustavna tužba (ustavna žalba)“ u sastavu: prof. dr. sc. Branko Smerdel, prof. dr. sc. Smiljko Sokol, prof. dr. sc. Jasna Omejec.

ad. 16.
Ani Horvat Vuković odobrava se plaćeni dopust od 24. siječnja 2011. do 25. veljače 2011. godine zbog korištenja stipendije Group Study Exchange programa Rotary International-a.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana