30. 11. 2010. u 11:56
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:14

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 24. studenog 2010.


ad.3.
Prof. dr. sc. Igor Gliha imenuje se glavnim urednikom izdavačke djelatnosti Pravnog fakulteta u Zagrebu od 1. prosinca 2010. do 30. studenog 2012. godine.

ad.6.
Dr. sc. Ivana Milas Klarić, viša asistentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana obiteljsko pravo.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 7.
Prof. dr. sc. Marko Petrak ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Marka Petraka izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad.8.
Dr. sc. Nenad Rančić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Nenada Rančića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 9.
Dr. sc. Ivana Bajakić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Ivanu Bajakić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 10.
Henrik-Riko Held izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo, na Katedri za rimsko pravo.

ad. 11.
Ana Miljenović izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.

ad. 12.
a) Mateja Crnković izabire se u suradničko zvanje asistenta - znanstvenog novaka, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava na znanstvenom projektu „Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na razvoj i nacionalni identitet“, na vrijeme do šest godina.

b) Filip Kuhta izabire se u suradničko zvanje asistenta - znanstvenog novaka, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na znanstvenom projektu „Konvergencija prava, pristupanje EU i pravna kultura – javnopravna dimenzija“, na vrijeme do šest godina.

ad.13.
Doc. dr. sc. Gordana Marčetić, imenuje se članom povjerenstva za izbor jednog zaposlenika u u suradničkom zvanju asistenta – znanstvenog novaka u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na znanstvenom projektu „Razvoj hrvatskog fiskalnog sustava i njegovo usklađivanje s pravom EU“ voditelja prof. dr. sc. Jure Šimovića, umjesto prof. dr. sc. Nikole Mijatovića.

ad 14.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavača ili višeg predavača za predmet Osnove prava za građevinare na Građevinskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (naslovno zvanje) imenuju se: prof. dr. sc.Tatjana Josipović, redovita profesorica u znanstvenom polju društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, doc. dr. sc. Saša Nikšić, docenti u znanstvenom polju društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, prof. dr. sc. Ivica Završki, redoviti profesor u znanstvenom polju tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo.

ad. 15.
a) Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Pravna informatika: mr. sc. Nelka Fikeys-Krmić, mr. sc. Ivica Ostojić, mr. sc. Nina Gumzej, mr. sc. Mladen Vukmir;
b) Daje se suglasnost dr. sc. Gordani Mršić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Kazneno pravo.

ad. 16.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Katedre za strane jezike:
Francuski jezik pravne struke:
Jasna Horn, prof.
Simon Flambeaux, prof.
Njemački jezik pravne struke
dr. Ivan Glaser
Engleski jezik pravne struke
Eamonn Shanahan MA

ad. 17.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Nini Žganecu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Suvremeni teorijski pristupi u socijalnom radu“ na Studiju socijalnog rada na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akad. god. 2010/2011.

ad 18.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Silvi Rusac za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta „Socijalna gerontologija“ i „Metode supervizije“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akad. god. 2010/2011.

ad. 19.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Zvonimira Jelinića s naslovom „Modeli ugovaranja i naplate pravnih usluga i njihov utjecaj na brzinu, cijenu i kvalitetu pravne zaštite“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Alan Uzela, prof. dr. sc. Vlado Belaj
b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Romane Matanovac Vučković s naslovom «Prijenos i licencija žiga u kontekstu prilagodbe hrvatskog prava europskom» te imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Igor Gliha, doc. dr. sc. Ivana Kunda

ad 20.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Kristiana Turkalja s naslovom „Pravni i institucionalni okvir Europske unije za suzbijanje terorizma“ u sastavu: prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Igor Bojanić

ad. 21.
a) Mr. sc. Rajku Mlinariću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Uvjetni otpust u funkciji individualizacije i penološke rehabilitacije“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Petar Novoselec i prof. dr. sc. Vladimira Žakman-Ban.

b) Mr. sc. Måns Erland Enqvistu odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Rulwe of Law or Politically Motivated Intervention – the International Community's Involvement in Judicial and Police Reform in Relation to the Hercegovačka Banka Case in Bosnia and Herzegovina“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Josip Kregar.

ad 22.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Nevenke Marković s naslovom “Posebnosti u stečaju nad imovinom fizičke osobe” u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, akademik Jakša Barbić.

ad. 23.
Mr. sc. Trpimiru Mihaelu Šošiću odobrava se plaćeni dopust od 15. studenog 2010. do 28. siječnja 2011. godine zbog studijskog boravka na Institutu Max-Planck za poredbeno javno pravo i međunarodno pravu u Heidelbergu.

 

 


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana