10. 11. 2010. u 08:58
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:14

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 27. listopada 2010.

ad. 6.
Za predstojnika Katedre za financijsko pravo i financijsku znanosti izabire se prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina za akademske godine 2010/11. i 2011/2012.
Za predstojnicu Katedre za upravnu znanosti izabire se doc. dr. sc. Gordana Marčetić za akad.god. 2010/2011.

ad. 7.
Dr. sc. Mirela Krešić, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Mirelu Krešić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.8.
Antun Bilić izabire se u suradničko zvanje asistenta - znanstvenog novaka, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na znanstvenom projektu „Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu“, na vrijeme do šest godina.

ad. 9.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo, na Katedri za rimsko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Magdalena Aposotolova-Maršavelski,redovita profesorica u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo.

ad. 10.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

ad. 11.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Nino Žganec, izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, doc. dr. sc. Silvia Rusac, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija gerontologija.

ad. 12.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo, na Katedri za rimsko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se: prof. dr. sc. Magdalena Aposotolova-Maršavelski, redovita profesorica u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, prof. dr. sc. Marko Petrak, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, prof. dr. sc. Ivana Jaramaz-Reskušić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo.

ad.13.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna politika, na projektu FP7 „Local welfare systems favouring social cohesion“ (na određeno vrijeme do tri godine).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika.

ad 14.
Ovlašćuju se Marta Dragičević Prtenjača, mr. sc. Anna Marija Getoš, mr. sc. Maja Munivrana Vajda i Sunčana Roksandić Vidlička za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta koje izvodi Katedra za kazneno pravo.

ad. 15.

a) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Đuri Mediću za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Politička ekonomija i doc. dr. sc. Goranu Mariću za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Politička ekonomija i Ekonomska politika u akad. god. 2010/2011.

b) Daje se suglasnost za izvođenje nastave iz predmeta Obiteljsko pravo u akad. god. 2010/2011. vanjskim suradnicima za: seminar iz obiteljskog prava: Mila Jelavić, prof.dr.sc. Milovan Kubat, Mladen Sučević, Pavao Škare, vježbe iz obiteljskog prava: mr. se. Jadranko Jug, Renata Košir Skračić, Mirjana Magud, Željko Pajalić, Marina Parać Garma, Đuro Sessa, Renata Šantek

c) Daje se suglasnost za izvođenje vježbi iz predmeta Kazneno pravo u akad. god. 2010/2011. vanjskim suradnicima: Franc Harapin, Sanja Nola, Darko Klier, Višnja Drenški Lasan, dr.sc. Zdenko Konjić, Dubravka Čošić, mr.sc. Ivan Glavić, mr.sc. Zorislav Kaleb, Helenca Pirnat-Dragičević, Ljubo Pavasović-Visković, Koraljka Bumči, Vlasta Meglić, Tanja Vranjican Đerek, mr.sc. Oliver Mittermayer, Nataša Đurović, Ana Bobinac

d) Daje se suglasnost za izvođenje vježbi iz predmeta Radno i socijalno pravo u akad. god. 2010/2011. vanjskim suradnicima: Krešimir Rožman, Inga Žic, Ilija Tadić, mr. sc. Marija Zuber, mr. sc. Iris Gović, Darko Milković


e) Daje se suglasnost vanjskim suradnicima Ireni Tušek i Mihaeli Bošnir za izvođenje nastave iz predmeta Upravno pravo i Osnove upravnog prava u akad. god. 2010/2011.

f) Daje se suglasnost za izvođenje nastave iz seminara i vježbi iz predmeta Pomorsko i općeprometno pravo u akad. god. 2010/2011. vanjskim suradnicima: dr. sc. Gordan Stanković, mr. sc. Adriana Vincenca Padovan, mr. sc. Slaven Dobrić, mr. sc. Dražen Jakovina, Pavao Škare.

ad. 16.

a) Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Ines Kovačević za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Građansko procesno pravo u akad. god. 2010/2011.

b) Daje se suglasnost za izvođenje nastave iz predmeta Pravo industrijskog vlasništva u akad. god. 2010/2011. vanjskim suradnicima: dr. sc. Ana Rački Marinković, Jasminka Adamović.

c) Daje se suglasnost vanjskoj suradnici mr. sc. Vesni Batistić Kos za izvođenje nastave iz predmeta Ljudska prava i kazneno pravosuđe/Humen Rights and Criminal Justice u akad. god. 2010/2011.

d) Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Mariji Josipović za izvođenje nastave iz predmeta Penitencijarno pravo u akad. god. 2010/2011.

ad. 17.
Daje se suglasnost za izvođenje nastave iz predmeta Građansko pravo u akad. god. 2010/2011. vanjskim suradnicima: Branko Hrvatin, mr. sc. Jadranko Jug, Željko Pajalić, Marijan Ruždjak, Nives Radišić, Milena Frankić, Mihaela Jozipović, Boris Ljubić.

ad 18.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici prof. dr. sc. Lani Mužinić za izvođenje nastave iz predmeta Psihijatrija u lokalnoj zajednici u akad. god. 2010/2011.

ad. 19.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Šućuru za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Sociologija marginalnih skupina na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2010/2011.

ad 20.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Šućuru za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Siromaštvo i socijalna pomoć na Studiju socijalnog rada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u akad. god. 2010/2011.

ad. 21.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Nini Žganecu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Socijalno-pravne osnove u edukaciji osoba oštećenog vida na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2010/2011.

ad 22.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Zdenku Babiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Socijalna politika na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2010/2011.

ad. 23.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ninoslavi Pećnik za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Savjetovanje roditelja na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Psihologija savjetovanja“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u akad. god. 2010/2011.

ad. 24.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Jasnici Garašić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Europsko insolvencijsko pravo na poslijediplomskom specijalističkom studiju Pravo europskih integracija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u akad. god. 2010/2011.

ad 25.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Olji Družić Ljubotina za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Siromaštvo i solidarnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku u akad. god. 2010/2011.

ad. 26.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Ana Mariji Musa za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Javna uprava i Znanost o upravljanju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2010/2011.

ad. 27.
Daje se suglasnost Tomislavu Karloviću za sudjelovanje u izvođenju seminarske nastave na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2010/2011.

ad 28.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zlati Đurđević i doc. dr. sc. Elizabeti Ivičević Karas za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Medicina i kazneni postupak na poslijediplomskom specijalističkom studiju Medicinsko pravo na Pravom fakultetu Sveučilišta u Splitu u akad. god. 2010/2011.

ad. 29.
Daje se suglasnost Sunčani Roksandić Vidlička za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Liječničko pravo na poslijediplomskom specijalističkom studiju Medicinsko pravo na Pravom fakultetu Sveučilišta u Splitu u akad. god. 2010/2011.

ad. 30.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Hrvoju Arbutini za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Oporezivanje u poduzetništvu na Veleučilištu Vern u Zagrebu u akad. god. 2010/2011.

ad. 31.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Jasnici Garašić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Insolvency Law in South East Europe na poslijediplomskom studiju Master in South East European Law and European Integration na Karl-Franzens- Universität u Grazu u akad. god. 2010/2011.

ad. 32.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Hrvoju Sikiriću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Internacional Litigation and Arbitration na poslijediplomskom studiju Master in South East European Law and European Integration na Karl-Franzens- Universität u Grazu u akad. god. 2010/2011.

ad. 33.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Zvonimira Jelinića s naslovom „Modeli ugovaranja i naplate pravnih usluga i njihov utjecaj na brzinu, cijenu i kvalitetu pravne zaštite“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Vlado Belaj.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Romane Matanovac Vučković s naslovom “Prijenos i licencija žiga u kontekstu prilagodbe hrvatskog prava europskom“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Igor Gliha, doc. dr. sc. Ivana Kunda.
c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Luke Burazina s naslovom “Pravna narav i funkcije popravljanja štete sa stajališta opće teorije i filozofije prava“ u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Ivan Šimonović, prof. dr. sc. Josip Metelko.

ad. 34.
Mr. sc. Ozrenu Pilipoviću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Politička ekonomija regionalnih ekonomskih integracija: ograničenja ekonomske suverenosti kao prilika za ekonomski rast“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Mladen Vedriš.

ad. 35.
a) Luciji Vejmelka odobrava se plaćeni dopust od 27. listopada 2010. do 27. siječnja 2011. godine zbog studijskog boravka u okviru ERASMUS programa studentske mobilnosti na Zuyd University of Applied Sciences, Maastricht, Nizozemska.

b) Tini Oršolić odobrava se plaćeni dopust od 1. veljače 2011. do 1. lipnja 2011. godine zbog studijskog boravka na European University Institute u Italiji.

ad. 36.
Pisani rad Patricie Živković s naslovom „“Teroristički akt kao čin agresije i primjena prava na samoobranu“, priznaje se kao diplomski rad.
.
 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana