6. 10. 2010. u 08:13
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:07

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 29. rujna 2010.
ad.1.
Odobrava se dekanski rok za sve studente.
Dekanski rok održat će se od 4. do 7. listopada 2010.
Prijave za dekanski rok podnose se:
- studenti koji studiraju po starom programu do četvrtka 30. rujna 2010. u 14,30 sati
- studenti koji studiraju po bolonjskom programu do petka 1. listopada 2010. u 11,00 sati
Ispiti prijavljeni za dekanski rok ne mogu se odjaviti.
Pisani dijelovi ispita održat će 4. i 5. listopada 2010.
Rasporedi ispita u dekanskom roku bit će objavljeni najkasnije 24 sata prije njihovog održavanja na web stranici i oglasnim pločama fakulteta.
Upisi u akademsku 2010/11. godinu provest će se do 15. listopada 2010.
ad.2.
Na katedrama koje izvode nastavu na prvoj i drugoj godini pravnog studija može se uz plaćanje mjesečne naknade angažirati do četiri demonstratora, na katedrama koje izvode nastavu na trećoj i četvrtoj godini studija do dva demonstratora, a na katedrama Studijskog centra socijalnog rada do tri demonstratora, osim ako odlukom dekana nije određeno drugačije.
Na katedrama se mogu, uz suglasnost dekana, angažirati i demonstratori kojima se neće plaćati naknada za njihov rad.

ad. 5.
Prof. dr. sc. Davor Derenčinović imenuje se za predstojnika Katedra za kazneno pravo za akademske godine 2010/11. i 2011/12.

ad. 6.
Za predstavnike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Vijeću poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predlažu se:
- Prof. dr. sc. Duško Sekulić, član
- Prof. dr. sc. Zoran Šućur, zamjenik člana

ad. 7.
Dr. sc. Snježana Vasiljević, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Snježanu Vasiljević izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.8.
Ana Miljenović, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada (na određeno vrijeme – zamjena za vrijeme bolovanja).

ad. 9.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za ekonomske znanosti.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Mladen Vedriš, izvanredni profesor u znanstvenom polju ekonomija, znanstvena grana međunarodna ekonomija, prof. dr. sc. Jure Šimović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. dr. sc. Uroš Dujšin, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju ekonomija.

ad. 10.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Željka Kamenov, izvanredna profesorica u znanstvenom polju psihologija.

ad. 11.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, doc. dr. sc. Marko Baretić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

ad. 12.
a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta – znanstvenog novaka u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na znanstvenom projektu „Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu“ voditelja akademika Jakše Barbića.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se:prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava,
prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Petar Miladin, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta – znanstvenog novaka u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na znanstvenom projektu „Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na razvoj i nacionalni identitet“ voditelja prof. dr. sc. Ivana Koprića.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, doc. dr. sc. Marko Šikić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, doc. dr. sc. Gordana Marčetić, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

c) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta – znanstvenog novaka u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na znanstvenom projektu „Razvoj hrvatskog fiskalnog sustava i njegovo usklađivanje s pravom EU“ voditelja prof. dr. sc. Jure Šimovića.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutian, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo,prof. dr. sc. Jure Šimović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

d) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta – znanstvenog novaka u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na znanstvenom projektu „Konvergencija prava, pristupanje EU i pravna kultura – javnopravna dimenzija“ voditelja prof. dr. sc. Siniše Rodina.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se: prof. dr. sc. Siniša Rodin, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo.

ad.13.
a) Ovlašćuje se Linda Rajhvajn Bulat za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja i Osnove kriznih intervencija u socijalnom radu.

b) Ovlašćuje se Ana Tokić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Socijalna psihologija.

ad 14.
Daje se suglasnost za izvođenje nastave iz predmeta Ustavno pravo u akad. god. 2010/2011. vanjskim suradnicima: dr. sc. Duška Šarin, Jurica Malčić, Mila Jelavić, mr. sc. Marin Mrčela, Sandra Marković.

ad. 15.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dušku Modlyu i mr. sc. Josipu Pavličeku za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Kriminalistika u akad. god. 2010/2011.

ad. 16.
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u akademskoj godini 2010/2011., vanjskim suradnicima:.
I. Za predmete koji se u cijelosti ili djelomično izvode u suradnji s drugim fakultetima:
1) Menadžment u socijalnom sektoru
- Mr. sc. Domagoj Račić

2) Socijalni rad s ovisnicima
Psihijatrijska bolnica Vrapče
- prof. dr. sc. Vlado Jukić
- mr. sc. Ante Bagarić

3) Socijalna psihijatrija
Psihijatrijska bolnica Vrapče
- prof. dr. sc. Vlado Jukić
- doc. dr. sc. Lana Mužinić

4) Socijalna medicina
Medicinski fakultet
Škola narodnog zdravlja dr. Andrija Štampar
- prof.dr. sc. Vesna Jureša
- prof. dr. sc. Gordana Pavleković

5) Socijalni radu zdravstvu
Zavod za javno zdravstvo
- Marija Cahunek Žunec

6) Uvod u socijalnu pedagogiju
Učiteljska akademija
- prof. dr. sc. Dajana Bouillet

7) Socijalni marketing
Ekonomski fakultet
- Prof. dr. sc. Jurica Pavičić

II. Za djelomično izvođenje vježbi na fakultetu:
1) Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja
- Ines Fabijanić
- Nataša Kranjčec
- Mr. sc. Snježana Šalamon
Centar za prevenciju ovisnosti
- Andrea Rogić
- Mr. sc. Đurđa Petran,

2) Socijalni rad s pojedincem
- mr. sc. Nataša Jelača
- Marija Gorički
- Jelena Zbiljski Matić
- Mr. sc. Mirko Čorlukić
- Mr. sc. Maca Cicak
- Mr. sc. Sunčana Kusturin
- Milica Gregurić
- Anka Slošnjak
- Denis Marijon

3) Socijalni rad s obitelji / Osnove savjetovanja
- Ivana Teskera
- Marijana Žitnik
- Valentina Novak
- Valerija Kanđera
- Jadranka Bračanin Szabo
- Božena Horvat Alajbegović

4) Socijalni rad s osobama s invaliditetom
- Milica Gregurić

5) Socijalni rad u organizaciji zajednice
- Nedjeljko Marković

ad. 17.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Tatjani Josipović za sudjelovanje u izvođenju nastave iz kolegija „Osnove zemljišno knjižnog prava“ u akad. god. 2010/2011. na preddiplomskom studija Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ad 18.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Leliji Sočanac za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Jezici u kontaktu u akad. god. 2010/2011. na diplomskom studiju iz Suvremene talijanske filologije na Odjelu za talijanistiku Sveučilišta u Zadru.

ad. 19.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Rodinu, prof. dr. sc Tamari Ćapeta, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang i doc. dr. sc. Tamari Perišin za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Europska vanjska i sigurnosna politika, te prof. dr. sc. Davorinu Lapašu i mr. sc. Trpimiru Mihaelu Šošiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Teorija i praksa međunarodnog prava na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije, u akad. god. 2010/2011.

ad 20.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Rodinu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz modula Pravo i pravna praksa na tržištu Europske unije u akad. god. 2010/2011. na Veleučilištu Vern u Zagrebu

ad. 21.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Marku Šikiću, Lani Ofak i Frani Staničiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Upravno pravo na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, u akad. god. 2010/2011.

ad 22.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zdravki Leutar za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Teorija socijalnog rada i Socijalni rad s pojedincem na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akad. god. 2010/2011.

ad. 23.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Ane Rački Marinković s naslovom „Ranija prava u postupku stjecanja žiga u hrvatskom pravu i pravu Europske unije“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Zoran Parać, akademik Jakša Barbić.

ad. 24.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Vedrana Đulabića s naslovom «Utjecaj institucionalnog okvira regionalne politike na regionalnu samoupravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Vanje-Ivana Savića s naslovom „Primjena teorijskih modela kaznene odgovornosti pravnih osoba u hrvatskom i usporenom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Šimonović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Josip Metelko.

ad 25.
a) Mr. sc. Adriani Vincenca Padovan odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Uloga pomorskog osiguranja u zaštiti pomorskog okoliša“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Nikoleta Radionov.

b) Mr. sc. Velimira Perića odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Piratstvo kao međunarodno kazneno djelo“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

c) Tomislavu Karloviću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Fiducia cum creditore u rimskom pravu“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Marko Petrak.

ad. 26.
a)Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Rajka Mlinarića s naslovom „Uvjetni otpust u funkciji individualizacije i penološke rehabilitacije“ u sastavu: prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Vladimira Žakman-Ban.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Petre Perišić s naslovom „Upotreba sile u suvremenom međunarodnom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić

c)Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Srđana Šimaca s naslovom „Mirenje kao generator promjena u pravosudnom sustavu i pravnoj profesiji“ u sastavu: doc. dr. sc. Davor Adrian Babić, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Silva Mežnarić.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Ozrena Pilipovića s naslovom „Politička ekonomija regionalnih ekonomskih integracija: ograničenje ekonomske suverenosti kao prilika za ekonomski rast“ u sastavu: prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Mladen Vedriš, prof. dr. sc. Uroš Dujšin.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Slađane Aras s naslovom “Postupci u sporovima o uzdržavanju djece” u sastavu: prof. dr. sc. Jozo Čižmić, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac.

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Dubravka Grgića s naslovom “Popravljanje neimovinske štete u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti” u sastavu: prof. dr. sc. Petar Klarić, prof. dr. sc. Marijan Ćurković, doc. dr. sc. Saša Nikšić.

g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Hrvoja Vojkovića s naslovom “Građanskopravna zaštita prava pacijenata s osvrtom na osiguranje od građanskopravne odgovornosti liječnika” u sastavu: prof. dr. sc. Petar Klarić, prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Marijan Ćurković.

ad. 27.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Mladenu Kneževiću za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2010/2011.

ad 28.
Andrei Grgić odobrava se plaćeni dopust do 30 rujna 2010. do 30. lipnja 2011. godine zbog znanstvenog usavršavanja na University of Oxford .

ad. 29.
a) Pisani rad Nina Kuzik s naslovom „Obaveza izručenja (ekstradicije) u međunarodnom pravu” - Case Study: THE CASE CONCERNING ‘OPERATION PROVIDE SHELTER’”, priznaje se kao diplomski rad.

b) Pisani rad Igora Paulića s naslovom „Geneza međunarodnog prava okoliša s posebnim osvrtom na zaštitu morskog okoliša Sredozemlja i Republike Hrvatske“, priznaje se kao diplomski rad.

c) Seminarski rad Andreje Koričić s naslovom „Krivotvorenje lijekova“, priznaje se kao diplomski rad.


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana