5. 7. 2010. u 11:09
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:07

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 30. lipnja 2010.
ad.4.
I. Naknade školarine i ostale naknade na dodiplomskom studiju
1. Naknada troškova za integrirani preddiplomski i diplomski,
diplomski i preddiplomski studij,
po upisanom ECTS bodu 100,00 kuna
2. Naknada troškova za dodiplomski studij za redovite studente
po osobnim potrebama, za jednu akademsku godinu 5.500,00 kuna
3. Naknada troškova za ponovni upis iste godine
dodiplomskog studija za redovite studente po osobnim
potrebama te za upis mirovanja studijskih obveza,
za jednu akademsku godinu 2.750,00 kuna
4. Naknada troškova za dodiplomski studij za izvanredne studente,
za studijsku godinu 3.300,00 kuna
5. Naknada troškova za ponovni upis iste godine dodiplomskog
studija za izvanredne studente, odnosno nastavak prekinutog
studija, te za nastavak studija redovitih studenata na
dodiplomskom studiju u statusu izvanrednih studenata
- ako student mora položiti do tri ispita 1.650,00 kuna
- ako student mora položiti više od tri ispita 3.300,00 kuna
6. Naknada troškova za dodiplomski studij u statusu izvanrednih
studenata, za studijsku godinu, za hrvatske branitelje, djecu
poginulih, umrlih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja,
te HRVI Domovinskog rata i djece HRVI Domovinskog
rata I. skupine 1.650,00 kuna
7. Naknada troškova za korištenje apsolventskih prava po isteku
šeste godine dodiplomskog studija u statusu redovitog studenta
te po isteku pete godine studija u statusu redovitog studenta
za osobne potrebe 1.650,00 kuna
8. Naknada za ocjenu diplomskog rada u slučajevima iz točke 5. i 7. 500,00 kuna
9. Naknada troškova za upis akademske godine za studente strane
državljane 7.800,00 kuna
10.Upisnina (s doprinosom za biblioteku i osiguranje studenata) 300,00 kuna
11.Naknada troškova za izdavanje duplikata indeksa 250,00 kuna
12.Naknada troškova za odlučivanje o zahtjevu za testiranje odnosno
upis godine po proteku propisanog roka 150,00 kuna
13.Naknada troškova za izdavanje dokumenata odnosno njihov
prijepis za studente koji su diplomirali, koji se ispisuju
ili su se ispisali s Fakulteta 150,00 kuna
14.Naknada troškova za izdavanje svjedodžbe o položenim ispitima
sa popisom ocjena na engleskom jeziku 200,00 kuna
15. Prijavnica za ispite
(u cijenu je uključena i naknada troškova za priređivanje
i održavanje pisanog dijela ispita te djelomična naknada
administrativne provedbe ispita) 5,00 kuna
16. Prijava diplomskog rada 10,00 kuna

II. Naknade za izradu i izdavanje diploma s kutijom
1. diploma o završenom dodiplomskom studiju
- na hrvatskom jeziku 250,00 kuna
- na latinskom jeziku 350,00 kuna
2. diploma o završenom poslijediplomskom studiju
- na hrvatskom jeziku 400,00 kuna
- na latinskom jeziku 500,00 kuna
3. diploma o doktoratu znanosti
- na hrvatskom jeziku 600,00 kuna
- na latinskom jeziku 700,00 kuna
4. ovjera preslika diplome 70,00 kuna

III. Potvrde za korištenje akademskog naziva magistar prava / magistar socijalnog rada
- potvrda 200,00 kuna
- potvrda u obliku diplome 400,00 kuna
- potvrda u obliku diplome na latinskom jeziku 500,00 kuna

IV. Naknade za korištenje bibliotečnog fonda fakultetske biblioteke
1. Zakasnine
- za udžbenike – po primjerku i po danu 2,00 kuna

2. Fotokopiranje bibliotečne građe
- A4 format 0,50 kuna
- A3 format 1,00 kuna

Danom donošenja ove odluke prestaje važiti odluka o cijenama usluga na Fakultetu u akademskoj 2009/10. godini, klasa: 640-01/09-22/6, urbroj: 251-55-09-6, od 2. srpnja 2009.

ad. 5.
Naknada za upis ECTS boda pri upisu u višu godinu studija za studente koji prvu godinu studija prvi put upisuju u akademskoj 2010/11. godini utvrđuje se u iznosu od 130,00 kuna.

ad.13.
Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad 14.
Prof. dr. sc. Zlata Đurđević, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 15.
Prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana europsko javno pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 16.
Dr. sc. Anamarija Musa, viša asistentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana upravno pravo i uprava.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 17.
Doc. dr. sc. Lana Mužinić, naslovna docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.


ad 18.
Dr. sc. Vanja Branica, viša asistentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 19.
Dr. sc. Maja Laklija, viša asistentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad 20.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana socijalna psihologija na Katedri za psihologiju.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

ad. 21.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje prava, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za povijest hrvatskog prava i države.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, redoviti profesor u znanstvenom polju prava, znanstvena grana povijest prava i države, doc. dr. sc. Zrinka Erent Sunko, docentica u znanstvenom polju prava, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Neda Engelsfeld, redovita profesorica u mirovini u znanstvenom polju prava, znanstvena grana povijest prava i države.

ad 22.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje prava, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za ekonomsku politiku.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Mladen Vedriš, izvanredni profesor u znanstvenom polju ekonomije, znanstvena grana međunarodna ekonomija,prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju prava, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Uroš Dujšin, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju ekonomije, znanstvena grana ekonomska politika.

ad. 23.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada (na određeno vrijeme – zamjena na vrijeme bolovanja).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se: prof. dr. sc. Nino Žganec, izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, doc. dr. sc. Silvia Rusac, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija gerontologija.

ad. 24.
Prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju prava, znanstvenoj grani kazneno pravo i kazneno procesno pravo, imenuje se članom povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta ili izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju prava, na Katedri za medicinsku sociologiju i organizaciju zdravstvene zaštite Škole narodnog zdravlja «Andrija Štampar», umjesto prof. dr. sc. Biljane Kostadinov.

ad 25.
Ovlašćuje se Marko Turudić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta koje izvodi Katedra za upravno pravo na pravnom i socijalnom studiju.

ad. 26.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Marku Petraku za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Rimsko privatno pravo u akad. god. 2010/2011. na Pravnom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.

ad. 27.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Đorđa Gardaševića s naslovom „Ograničenja ljudskih prava i temeljnih sloboda u izvanrednim stanjima“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Arsen Bačić, prof. dr. sc. Branko Smerdel, prof. dr. sc. Biljana Kostadinov.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Jadranke Ivandić Zimić s naslovom „Obiteljski rizični činitelji pojave ovisnosti o drogama“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Knežević, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Vlado Jukić.

ad 28.
a) Mr. sc. Branku Brkiću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Institut beneficium cohaesionis u kaznenom postupku““.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Krapac.

b) Tunjici Petraševiću polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz europskog prava odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Prethodni postupak pred Europskim sudom s posebnim osvrtom na njegovu implementaciju u nacionalnim pravnim sustavima državama članica„.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Tamara Ćapeta.

c) Luki Burazinu polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pravna narav i funkcije popravljanja štete sa stajališta opće teorije i filozofije prava“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Ivan Šimonović.

d) Sandri Marković polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz Javnog prava i javne uprave odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Interpretativne metode jurisprudencije Ustavnog suda Republike Hrvatske“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Branko Smerdel.

ad. 29.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Tomislava Karlovića s naslovom “ Fiducia cum creditore u rimskom pravu ” u sastavu: prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, prof. dr. sc. Marko Petrak, prof. dr. sc. Ivana Jaramaz-Reskušić

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Adriane Vincenca Padovan s naslovom „Uloga pomorskog osiguranja u zaštiti morskog okoliša od onečišćenja s brodova“ u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. emeritus Drago Pavić

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Velimira Perića s naslovom „Piratstvo kao međunarodno kazneno djelo“ u sastavu: prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. emeritus Zvonimir Šeparović


ad. 30.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivanu Kopriću za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2010/2011.

ad. 31.
a) Meliti Carević odobrava se plaćeni dopust od 1. rujna 2010. do 15. svibnja 2011. godine zbog stručnog usavršavanja na Universtiy of Michigen Law School, SAD.

b) Marinu Bonačiću odobrava se plaćeni dopust od 1. listopada 2010. do 31. siječnja 2011. godine zbog stručnog usavršavanja na Sveučilištu u Beču, Austrija.

ad. 32.
a) Pisani rad Ive Čatipović s naslovom „Teorijsko-istraživački osvrt na osobe s duševnim smetnjama u kaznenopravnom aspektu”, priznaje se kao diplomski rad.

b) Pisani rad Ana-Marije Grubišić s naslovom „Teorijsko-istraživački osvrt na osobe s duševnim smetnjama u kaznenopravnom aspektu”, priznaje se kao diplomski rad.

c) Pisani rad Katje Kerin s naslovom „Teorijsko-istraživački osvrt na osobe s duševnim smetnjama u kaznenopravnom aspektu”, priznaje se kao diplomski rad.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana