7. 4. 2010. u 11:39
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:06

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 31. ožujka 2010.


ad.2.
Daje se suglasnost dekanu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za oročavanje raspoloživih novčanih sredstava fakulteta u iznosima do 3.000.000,00 kuna, s rokovima ovisnima o dinamici priliva i trošenja sredstava.

ad. 3
Razrješenje i imenovanje članova povjerenstava i odbora Vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2009/10. i 2010/11.:

a) Odbor za nagrade, društvena priznanja i odlikovanja

Prof. dr. sc. Ivo Josipović razrješuje se dužnosti člana povjerenstva.
Prof. dr. sc. Branko Smerdel imenuje se članom povjerenstva.

b) Odbor za poticanje izvrsnosti studenata

Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov razrješuje se dužnosti predsjednice i članice povjerenstva.
Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang imenuje se članicom i predsjednicom povjerenstva.
Doc. dr. sc. Nina tepeš imenuje se članicom povjerenstva.

c) Odbor za sveučilišno pravo i odnose

Prof. dr. sc. Ivo Josipović razrješuje se dužnosti predsjednika i člana povjerenstva.
Prof. dr. sc. Tatjana Josipović imenuje se članicom i predsjednicom povjerenstva.

d) Odbor za knjige i udžbenike

Prof. dr.sc. Igor Gliha razrješuje se dužnosti predsjednika i člana povjerenstva.
Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, članica povjerenstva, imenuje se predsjednicom povjerenstva.
Doc. dr. sc. Saša Nikšić imenuje se članom povjerenstva.

ad 8.
Prof. dr. sc. Vjekoslavu Miličiću produljuje se ugovor o radu za akademsku 2010/2011. godinu.

ad. 9.
Prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad.10.
Prof. dr. sc. Vilim Bouček, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad 11.
Dr. sc. Gordana Berc, viši asistent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na vrijeme od pet godina.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 12.
Dr. sc. Maja Laklija, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Maju Laklija izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad 13.
Doc. dr. sc. Lana Mužinić, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora (naslovno zvanje).
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Lanu Mužinić izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika (naslovno zvanje).

ad. 14.
Filip Hameršak, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za povijest hrvatskog prava i države.

ad 15.
Dr. sc. Nella Lonza ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora (naslovno zvanje).
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Nellu Lonza izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika (naslovno zvanje).

ad.16.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, na Katedri za obiteljsko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. emeritus Mira Alinčić, redovita profesorica u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo.

ad.17.
Prof. dr. sc. Sigmar Stadlmeier, redoviti profesor, imenuje se članom povjerenstva za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo na Katedri za europsko javno pravo, umjesto prof. dr. sc. Nade Bodiroga-Vukobrat.

ad.18.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dva zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvene grane trgovačko pravo i pravo društava na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: prof. dr. sc. Petar Miladin, izvanredni profesor u znanstvenom polju društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, doc. dr. sc.Nina Tepeš, docentica u znanstvenom polju društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, prof. dr. sc. Hana Horak, izvanredna profesorica u znanstvenom polju društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

ad 19.
Daje se suglasnost: mr. sc. Jadranku Jugu, Renati Košir Skračić, Mirjani Magud, Željku Pajaliću, Marini Parać Garma, Đuri Sessa i Renati Šantek za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz Obiteljskog prava u akad. god. 2009/2010.

ad. 20.
Daje se suglasnost: Koraljki Bumči, Siniši Plešeu i Dijani Pervan za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz Kaznenog procesnog prava u ljetnom semestru akad. god. 2009/2010.

ad. 21.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Radno i socijalno pravo.
U izvođenju vježbi u ljetnom semestru akademske 2009/10. godine sudjelovat će: Krešimir Rožman, Ilija Tadić, Inga Žic, mr. sc. Marija Zuber, Iris Gović, Darko Milković.

ad.22.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Davorinu Lapašu i mr. sc. Trpimiru Mihaelu Šošiću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Teorija i praksa međunarodnog prava u akad. god. 2009/2010. na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije.

ad. 23.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Tereze Rogić Lugarić s naslovom „Razvojne tendencije financiranja velikih hrvatskih gradova”.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Željko Pavić.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Viktora Gotovca s naslovom „Zdravstveno osiguranje – socijalni aspekti“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Anton Ravnić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, doc. dr. sc. Ivana Grgurev

c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Bartola Letice s naslovom „Komparativna analiza korporativne društvene odgovornosti u Ujedinjenim narodima, Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Uroš Dujšin, prof. dr. sc. Mladen Vedriš.

ad. 24.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Đorđa Gardaševića s naslovom «Ograničenja ljudskih prava i temeljnih sloboda u izvanrednim stanjima» u sastavu: prof. dr. sc. Arsen Bačić, prof. dr. sc. Branko Smerdel, prof. dr. sc. Biljana Kostadinov,

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. spec. Jadranke Zorić s naslovom “Teorijska utemeljenost postupka procjene maloljetnih počinitelja kaznenih djela“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Slavko Kljaić.
c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Marine Milić Babić s naslovom “Socijalna podrška, obilježja roditelja i djeteta kao odrednice doživljaja roditeljstva“ u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Ninoslava Pećni, prof. dr. sc. Josip Janković

ad. 25.
a) Mr. sc. Zorislavu Kalebu odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Adhezijsko rješavanje imovinskopravnih zahtjeva u kaznenom postupku“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Mihajlo Dika.

b) Romani Matanovac Vučković polaznici doktorskog studija iz građanskopravnih znanosti i obiteljskopravne znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Prijenos i licencija žiga u kontekstu prilagodbe hrvatskog prava europskom».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Igor Gliha.

ad. 26.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Damira Brnetića s naslovom „Konkurencija kaznenih djela i prekršaja s elementima nasilja“ u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas,

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Frane Staničića s naslovom “Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj” u sastavu: prof. dr. sc. Jasna Omejec, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, doc. dr. sc. Marko Šikić,

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Marka Ivkošića s naslovom „Obrana dioničkog društva od neprijateljskog preuzimanja“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić, doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Hana Ernsta s naslovom “Funkcionalizam u mobilijarnom osiguranju tražbina” u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. emeritus Nikola Gavella

ad. 27.
Mr. sc. Ani Keglević odobrava se produženje plaćenog dopusta do 31. kolovoza 2010. godine zbog znanstvenog usavršavanja na Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht u Hamburgu.

ad. 28.
Pisani rad Gorana Jutriše s naslovom „Odgovornost države na temelju Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida“, priznaje se kao diplomski rad.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana