2. 3. 2010. u 11:07
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:05

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 24. veljače 2010.

ad. 1.
Za člana Državnog sudbenog vijeća predlaže se prof. dr. sc. Alan Uzelac.

ad.2.
Predlaže se da se Nagrada Grada Zagreba dodijeli prof. dr. sc. Mihajlu Diki, redovitom profesoru Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za knjigu "Tužba", objavljenu 2009. godine u nakladi Narodne novine d.d., za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u promicanju znanosti. .

ad.6.
Prof. dr. sc. Marina Ajduković imenuje se glavnom i odgovornom urednicom Ljetopisa socijalnog rada, Lucija Vejmelka tajnicom, a članovima uredništva imenuju se: dr. sc. Danko Bakić, doc. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, Ilonka Filipović, mr. sc. Nataša Jelača, Anica Ježić, Štefica Karačić, prof. dr. sc. Mladen Knežević, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, dr. sc. Ivana Milas-Klarić, prof. dr. sc. Ivan Rimac, doc. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Kristina Urbanc.
Članovima međunarodnoga dopisnog uredništva imenuju se: Sonia Jackson, Sven Hessle, Vesna Leskošek, Milanka Miković, Jurgen Nowak, Richard Barth.
Članovima Savjeta Ljetopisa socijalnog rada imenuju se: prof. dr. sc. Slavko Kljić, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Dušan Milinković i prof. dr. sc. Ivan Magdalenić.

ad 7.
Za članove Etičkog povjerenstva Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na rok od četiri godine, imenuju se:
Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, članica povjerenstva
Prof. dr. sc. Tatjana Josipović, članica povjerenstva
Prof. dr. sc. Zoran Parać, član povjerenstva
Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, zamjenik
Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, zamjenik
Prof. dr. sc. Slaven Ravlić, zamjenik

ad 8.
Dr. sc. Gordana Berc imenuje se ECTS koordinatoricom za preddiplomski studij socijalnog rada, diplomski studij socijalnog rada i diplomski studij socijalne politike.

ad.10.
Prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad 11.
Prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad. 12.
Prof. dr. sc. Zoran Šućur, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

ad 13.
Dr. sc. Vanja Branica, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Vanju Branica izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 14.
Dr. sc. Anamarija Musa, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Anamariju Musa izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad 15.
Ivana Kanceljak, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.

ad.16.
Dr. sc. Ivana Radačić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje rodni studij.
Predlažemo Nacionalnom vijeću za znanost da dr. sc. Ivanu Radačić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad.17.
Utvrđuje se da dostavljena dokumentacija uz zahtjev za davanje stručnog mišljenja u postupku izbora jednog zaposlenika u nastavnom zvanju predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, ne sadrži odgovarajuću činjeničnu osnovu za davanje traženog stručnog mišljenja.

ad.18.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo na Katedri za europsko javno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:
prof. dr. sc. Siniša Rodin, redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat, redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo.

ad 19.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija na Katedri za kazneno procesno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:
prof. dr. sc. Davor Krapac, redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, redoviti profesor u znanstvenom području
društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno, prof. dr. sc. Petar Novoselec, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo.

ad. 20.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za povijest hrvatskog prava i države.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:
prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Marko Petrak, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, doc. dr. sc. Zrinka Erent Sunko, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države.

ad. 21.


U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Sveučilištu u Dubrovniku (naslovno zvanje) imenuju se: prof. dr. sc.Dalibor Čepulo, redoviti profesor u znanstvenom polju društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc.Mihajlo Dika, redoviti profesor u znanstvenom polju društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Neda Engelsfeld, redovita profesorica u mirovini u znanstvenom polju društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države.

ad.22.
Ovlašćuje se Ivan Milotić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Rimsko privatno pravo.

ad. 23.
Ovlašćuje se dr. sc. Maja Laklija za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Odabrana područja socijalnog rada.

ad. 24.
Daje se suglasnost Ivani Kršul za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz Kaznenog prava u zimskom semestru akad. god. 2009/2010.

ad. 25.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Nini Žganecu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Socijalno-pravne osnove u edukaciji i rehabilitaciji osoba oštećenog vida na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2009/2010.

ad. 26.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivanu Rimcu za sudjelovanje u izvođenju nastave na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju „Komparativna politika“ na Fakultetu političkih znanosti u akademskoj 2009/10. godini.

ad. 27.
Daje se suglasnost Tomislavu Karloviću za sudjelovanje u izvođenju seminarske nastave na Katedri za pravo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2009/10. godini.

ad. 28.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Robertu Podolnjaku za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Komparativna politika i Političke institucije Europske unije na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije od akademske 2010/2011. godine.

ad. 29.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Zrinščaku za davanje suglasnosti za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Sociologija religije na Teološkom fakultetu „Matija Vlačić Ilirik“ u akademskoj 2009/2010. godini.

ad. 30.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Mladenu Vedrišu za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Globalizacija i management na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Management na Ekonomskom fakultet u Sveučilišta u Osijeku.

ad. 31.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Rodinu za sudjelovanje u izvođenju dijela nastave u ljetnom semestru akad.god. 2009/2010. u sklopu kolegija Suvremeni društveni sustavi II, Uvod u pravo i europsko pravo na Visokoj novinarskoj školi u Zagrebu.

ad. 32.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Lorisa Belanića s naslovom „Osiguranje pravne zaštite na temelju ugovora o osiguranju“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Marijan Ćurković, prof. dr. sc. Igor Gliha.

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Ratka Brnabića s naslovom „Proboj pravne osobnosti i odgovornost za obveze“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić, doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović.

ad. 33.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Tereze Rogić Lugarić s naslovom «Razvojne tendencije u financiranju velikih hrvatskih gradova» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Željko Pavić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Ane Rački Marinković s naslovom «Ranija prava u postupku stjecanja žiga u hrvatskom pravu i pravu Europske unije» u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Zoran Parać, akademik Jakša Barbić,

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Nikoline Obradović s naslovom “Mirovinski sustav u Bosni i Hercegovini i perspektive mirovinskih reformi“ u sastavu: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Vlado Puljiz.

ad. 34.
Mr. sc. Josipu Pavličeku odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Istražitelju kaznenom postupku“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Davor Krapac.


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana