30. 11. 2009. u 08:56
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:04

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 25. studenog 2009.


ad. 2.
Prof. dr. sc. Zoran Šućur imenuje se glavnim i odgovornim urednikom Revije za socijalnu politiku, mr. sc. Teo Matković izvršnim urednikom, Jelena Matančević, tajnicom, a članovima uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, mr. sc. Nada Kerovec, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, dr. sc. Paul Stubbs, dr. sc. Ante Škember, dr. sc. Mirjana Znaor, mr. sc. Ivana Vukorepa, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak i prof. dr. sc. Nino Žganec, od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2012. godine.
Članovima međunarodnog dopisnog uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Bob Deacon, dr. sc. Ann E. P. Dill, dr. sc. Irena Kogan, dr. sc. Noemi Lendvai, dr. sc. Nol Reverda, dr. sc. Miroslav Ružica, prof., dr. sc. Nada Stropnik.

ad. 3.
Dr. sc. Olja Družić Ljubotina izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada na Katedri za teorija i metodologija socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ad. 4.
Prof. dr. sc. Vilim Bouček ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Vilima Boučeka izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad.5.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju sociologija, prof. dr. sc. Ognjen Čaldarević, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija.

ad 6.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, doc. dr. sc. Ivana Grgurev, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

ad 7.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za opću povijest prava i države.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: doc. dr. sc. Zrinka Erent, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, redoviti profesor uznanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Marko Petrak, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo.

ad 8.
Raspisuje se natječaj za izbor zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta – znanstvenog novaka u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na istraživačkom projektu „Hrvatsko medicinsko pravo u svjetlu europskih standarda“.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Ksenija Turković, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, doc. dr. sc. Saša Nikšić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

ad. 9.
Raspisuje se natječaj za izbor zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, na projektu FP7 „Balkan Epodemiological Study od Child Abuse and Neglect“ (BECAN)“.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

ad.10.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog zaposlenika u nastavnom zvanju predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu imenuju se: prof. dr. sc. Branko Smerdel, redoviti profesor u znanstvenom polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo,prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, mr. sc. Lana Milivojević, predavač u znanstvenom polju pravo.

ad 11.
a) Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz Kaznenog prava u akad. god. 2009/2010.: Helenca Pirnat Dragičević, Nataša Đurović, Tanja Vranjican Đerek, Sanja Buljan, Sanja Nola, Koraljka Bumči, Vladimir Vinja, Vlasta Maglić, mr. sc. Laura Valković, Sanda Branberger Ostojić, Natalija Slavica, Melani Vukmirica, dr. sc. Zdenko Konjić, Dubravka Ćošić, Zorislav Kaleb, mr. sc. Ivan Glavić

b) Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Pravna informatika u akad. god. 2009/2010.: mr. sc. Nelka Fikeys-Krmić, mr. sc. Mladen Vukmir, mr. sc. Ivica Ostojić, mr. sc. Nina Gumzej.

ad. 12.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Anamarije Musa s naslovom „Europeizacija i agencijski model javne uprave“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Zdravko Petak

 


ad 13.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Dijane Gracin s naslovom «Ostvarenje ciljeva suvremenog kaznenog prava primjenom kazne oduzimanja slobode» u sastavu: prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. emeritus Zvonimir Šeparović

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Lorisa Belanića s naslovom «Osiguranje pravne zaštite na temelju ugovora o osiguranju» u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Marijan Ćurković, prof. dr. sc. Igor Gliha

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije dr.sc. Aleksandra Racza s naslovom “Uvjerenje medicinskih sestara o nasilju nad ženom u obitelji i spremnost na suradnju sa službom socijalne skrbi” u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Mladen Havelka.

ad. 14.
a) Mr. sc. Ivanu Glaviću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Aktualna problematika uvjetne osude u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

b) Mr. Jadranki Zorić polaznici doktorskog studija iz socijalnog rada odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Teorijska utemeljenost postupka procjene maloljetnih počinitelja kaznenih djela».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Slavko Kljaić.

ad. 15.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Maje Munivrane Vajda s naslovom „Genocid u svjetlu općih instituta materijalnog kaznenog prava“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Davor Derenčinović

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Ire Bedrač s naslovom „Sustav nadzora zaštite ljudskih prava zatvorenika u Republici Hrvatskoj“ u sastavu: prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Goran Tomašević

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Romane Matanovac Vučković s naslovom „Prijenos i licencija žiga u kontekstu prilagodbe hrvatskoga prava europskom“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Igor Gliha, doc. dr. sc. Ivana Kunda.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Željke Burić s naslovom „Pravni i institucionalni okvir za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Igor Bojanić.

ad 16.
Ružici Šimić odobrava se plaćeni dopust do 5. siječnja do 30. svibnja 2010. godine zbog sudjelovanja na Junior Faculty Development Programu u Sjedinjenim Američkim Državama.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana