29. 9. 2009. u 09:20
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:03

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 23. rujna 2009.


ad.1.
Za izbor člana i zamjenika člana u Senatu Sveučilišta u Zagrebu predlažu se:

- prof. dr. sc. Željko Potočnjak, član
- prof. dr. sc. Josip Kregar, zamjenik člana

ad. 2.
Za izbor članova i zamjenika članova u Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu:
- prof. dr. sc. Marko Petrak, član
- doc. dr. sc. Saša Nikšić, zamjenik člana
- doc. dr. sc. Davor Adrian Babić, član
- doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, zamjenik člana
- doc. dr. sc. Tamara Perišin, članica
- prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, zamjenica članice
- prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, član
- prof. dr. sc. Nino Žganec, zamjenik člana
- prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, član
- prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, zamjenik člana

ad.5.
Prof. dr. sc. Jasna Omejec izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo.

ad 6.
Doc. dr. sc. Iris Goldner Lang izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.

ad 7.
Dr. sc. Irena Majstorović izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, na Katedri za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ad 8.
Dr. sc. Marko Šikić izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ad. 9.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Branko Smerdel, redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Smiljko Sokol, redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Arsen Bačić, redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo.

ad.10.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada (na određeno vrijeme, zamjena za porodni dopust).
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

ad 11.
Prof. dr. sc. Mirela Šarac ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Mirelu Šarac izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad 12.
a) Ovlašćuje se Ana Horvat za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Ustavno pravo i Osnove ustavnog prava.

b) Ovlašćuje se mr. sc. Ozren Pilipović za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Politička ekonomija i Osnove ekonomije.

ad 13.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Katedre za strane jezike:
Francuski jezik pravne struke:
Jasni Horn, prof. (6 sati tjedno)
Simon Flambeaux, prof. (2 sata tjedno)
Njemački jezik pravne struke
dr. Ivanu Glaseru (povremena predavanja)

ad 14.
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave na Upravnom odjelu Društvenog veleučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2009/2010., slijedećim vanjskim suradnicima:.
I. Za obavljanje nastave, odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti): prof. dr. sc. Milan Ramljak, prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević, prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Inge Perko Šeparović, prof. dr. sc. Zdravko Petek, dr. sc. Josip Kolanović, dr. sc. Sanja Tišma, mr. sc. Teodor Antić, mr. sc. Zoran Pičuljan, Josip Bienenfeld, Jozo Ivanović, Melina Lučić, Marko Kovačić, Dario Čepo
II. Za obavljanje dijela nastave (bez mogućnosti ispitivanja): Slavica Banić, Jadranka Jurinjak, Davor Ljubanović, mr. sc. Dubravka Prelec, mr. sc. Ana Pavičić-Kaselj, mr. sc. Franka Vojnović, Zlatko Sokolar, Greta Augustinović-Pavičić, Štefica Stažnik, Silvija Babić, Tomislav Ćepulić, Goran Matešić, Vito Turšić, Željka Leljak Gracin, Nives Kopajtich, Edo Miletić
III. Za obavljanje vježbi: mr. sc. Janko Milković, Branka Šavrljuga, Ivica Šušak

ad. 14a.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima: prof. dr. sc. Vesni Vašiček, mr. sc. Branki Glasnović, mr. sc. Ljubici Javor, Kseniji Cipek i Katici Amidžić Peročević za sudjelovanje u izvođenju nastave na poreznom studiju Društvenog veleučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2009/2010.

ad 15.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Marini Ajduković za sudjelovanje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju Psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku akademske 2009/10. godine.

ad 16.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Leliji Sočanac za sudjelovanje u izvođenju nastave iz kolegija Jezici u kontaktu na diplomskom studiju iz Suvremene talijanske filologije na Odjelu za talijanistiku Sveučilišta u Zadru u zimskom semestru akademske 2009/10. godine.

ad 17.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Ivane Bajakić s naslovom „Problemi regulacije tržišta vrijednosnih papira u tranzicijskim zemljama».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Vedriš, prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Uroš Dujšin.

ad 18.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Ivane Milas Klarić s naslovom «Pravni status skrbnika kao jamstvo zaštite ljudskih prava odraslih» u sastavu: prof. emeritus Mira Alinčić, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Anamarije Musa s naslovom «Europeizacija i agencijski model javne uprave» u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Zdravko Petak.

ad. 19.
a) Mr. sc. Trpimiru Mihaelu Šošiću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Zaštita podvodne kulturne baštine u međunarodnom pravu».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Maja Seršić.

b) Mr. sc. Justini Bajt odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Građanskopravno uređenje elektroničke komunikacijske infrastrukture».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Tatjana Josipović.

c) Kosjenki Dumančić, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz Europskog prava odobrava se tema doktorskog rada s naslovom «Granice slobode pružanja usluga u Europskoj uniji».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Siniša Rodin.

ad. 20.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Vedrana Đulabića s naslovom „Utjecaj institucionalnog okvira regionalne politike na regionalnu samoupravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević, prof. dr. sc. Ivan Korpić, prof. dr. sc. Željko Pavić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Jadranka Juga s naslovom „Zaštita i korištenje nekretnina u pravnom statusu općeg dobra“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Jospović, prof. emeritus Nikola Gavella.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Nikoline Obradović s naslovom “Mirovinski sustav u Bosni i Hercegovini i perspektive mirovinskih reformi” u sastavu: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Vlado Puljiz

ad. 21.
Studentski rad Dinke Miljković s naslovom «Percepcija interferencije obiteljske i poslovne uloge zaposlenika Kaznionice u Požegi» priznaje se kao diplomski rad.

 


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana