7. 7. 2009. u 09:08
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:02

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 1. srpnja 2009.

ad. 2.
Prof. dr. sc. Željko Potočnjak izabire se za dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2009/2010. i 2010/2011.
Prof. dr. sc. Željko Potočnjak započet će obnašati dužnost dekana 1. listopada 2009. godine.

ad.5.
Prof. dr. sc. Marko Petrak, doc. dr. sc. Tamara Perišin i doc. dr. sc. Davor Adrian Babić izabiru se za prodekane Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2009/2010. i 20010/2011.
Prof. dr. sc. Marko Petrak, doc. dr. sc. Tamara Perišin i doc. dr. sc. Davor Adrian Babić započet će obnašati dužnost prodekana 1. listopada 2009.

a) Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak izabire se za predstojnik Studijskog centra za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2009/2010. i 2010/2011.
Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak započet će obnašati dužnost predstojnika 1. listopada 2009. godine.

ad 6.
Za članove Državnoodvjetničkog vijeća predlažu se prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Igor Gliha i prof. dr. sc. Jasnica Garašić.

ad 10.
I. Naknade školarine i ostale naknade na dodiplomskom studiju

1. Naknada troškova za diplomski i preddiplomski studij,
po upisanom ECTS bodu 100,00 kuna
2. Naknada troškova za dodiplomski studij za redovite studente
po osobnim potrebama, za jednu akademsku godinu 5.500,00 kuna
3. Naknada troškova za ponovni upis iste godine
dodiplomskog studija za redovite studente po osobnim
potrebama te za upis mirovanja studijskih obveza,
za jednu akademsku godinu 2.750,00 kuna
4. Naknada troškova za dodiplomski studij za izvanredne studente,
za studijsku godinu 3.300,00 kuna
5. Naknada troškova za ponovni upis iste godine dodiplomskog
studija za izvanredne studente, odnosno nastavak prekinutog
studija, te za nastavak studija redovitih studenata na
dodiplomskom studiju u statusu izvanrednih studenata
- ako student mora položiti do tri ispita 1.650,00 kuna
- ako student mora položiti više od tri ispita 3.300,00 kuna
6. Naknada troškova za dodiplomski studij u statusu izvanrednih
studenata, za studijsku godinu, za hrvatske branitelje, djecu
poginulih, umrlih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja,
te HRVI Domovinskog rata i djece HRVI Domovinskog
rata I. skupine 1.650,00 kuna
7. Naknada troškova za korištenje apsolventskih prava po isteku
šeste godine dodiplomskog studija u statusu redovitog studenta
te po isteku pete godine studija u statusu redovitog studenta
za osobne potrebe 1.650,00 kuna
8. Naknada za ocjenu diplomskog rada u slučajevima iz točke 6. i 8. 500,00 kuna
9. Naknada troškova za upis akademske godine za studente strane
državljane 7.800,00 kuna
10.Upisnina (s doprinosom za biblioteku i osiguranje studenata) 300,00 kuna
11.Naknada troškova za izdavanje duplikata indeksa 250,00 kuna
12.Naknada troškova za odlučivanje o zahtjevu za testiranje odnosno
upis godine po proteku propisanog roka 150,00 kuna
13.Naknada troškova za izdavanje dokumenata odnosno njihov
prijepis za studente koji su diplomirali, koji se ispisuju
ili su se ispisali s Fakulteta 150,00 kuna
14.Naknada troškova za izdavanje svjedodžbe o položenim ispitima
sa popisom ocjena na engleskom jeziku 200,00 kuna
15. Prijavnica za ispite
(u cijenu je uključena i naknada troškova za priređivanje
i održavanje pisanog dijela ispita te djelomična naknada
administrativne provedbe ispita) 5,00 kuna
16. Prijava diplomskog rada 10,00 kuna

II. Naknade za izradu i izdavanje diploma s kutijom

1. diploma o završenom dodiplomskom studiju
- na hrvatskom jeziku 250,00 kuna
- na latinskom jeziku 350,00 kuna
2. diploma o završenom poslijediplomskom studiju
- na hrvatskom jeziku 400,00 kuna
- na latinskom jeziku 500,00 kuna
3. diploma o doktoratu znanosti
- na hrvatskom jeziku 600,00 kuna
- na latinskom jeziku 700,00 kuna
4. ovjera preslika diplome 70,00 kuna

III. Potvrde za korištenje akademskog naziva magistar prava / magistar socijalnog rada

1. potvrda 200,00 kuna
2. potvrda u obliku diplome 400,00 kuna
3. potvrda u obliku diplome na latinskom jeziku 500,00 kuna

IV. Naknade za korištenje bibliotečnog fonda fakultetske biblioteke

1. Zakasnine
- za udžbenike – po primjerku i po danu 2,00 kuna
2. Fotokopiranje bibliotečne građe
- A4 format 0,50 kuna
- A3 format 1,00 kuna

ad 11.
Prof. dr. sc. Davor Derenčinović izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ad 12.
Doc. dr. sc. Robert Podolnjak izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ad 13.
Doc. dr. sc. Aleksandra Maganić izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ad 14.

Prof. dr. sc. Jasna Omejec ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Jasnu Omejec izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad 15.
Doc. dr. sc. Iris Goldner Lang ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Iris Goldner Lang izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad 16.
Dr. sc. Irena Majstorović, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Irenu Majstorović izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad 17.
Dr. sc. Marko Šikić, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Marka Šikića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad 18.
Marko Turudić, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo.

ad. 19.
Dr. sc. Olja Družić Ljubotina, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Olju Družić Ljubotina izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 20.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, na Katedri za kazneno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. emeritus Željko Horvatić, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Ksenija Turković redovita profesorica u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić, redovita profesorica u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo.

ad. 21
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, na Katedri za strane jezike, za nastavni predmet engleski jezik.

ad. 22.
Dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Jasminku Pecotić Kaufman izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 23.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Gordane Mršić s naslovom „Zakonska i sudska politika kažnjavanja počinitelja kaznenih djela».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Vanje Branica s naslovom «Institucionalna skrb za siromašnu i nezbrinutu djecu u gradu Zagrebu od 1990. do 1940.» te imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Knežević, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Marina Ajduković;

ad. 24.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Ivane Bajakić s naslovom "Problem regulacije tržišta vrijednosnih papira u tranzicijskim zemljama" u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Vedriš, prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Uroš Dujšin;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Viktora Gotovca s naslovom "Zdravstveno osiguranje-socijalni aspekti" u sastavu: prof. dr. sc. Anton Ravnić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, doc. dr. sc. Ivana Grgurev;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Mirele Krešić s naslovom «Zakonsko nasljeđivanje prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1853.-1946.» u sastavu: prof. dr. sc. Neda Engelsfeld, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, prof. emeritus Nikola Gavella;


ad. 25.
a) Mr. sc. Oliveru Mittermayeru odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Kazneno djelo otmice».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

b) Mr. sc. Ivici Kinderu odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Strane vojne baze – međunarodnopravni aspekti».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Budislav Vukas.

c) Jeleni Ogresta, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada odobrava se tema doktorskog rada s naslovom «Odrednice profesionalnog stresa znanstvenih novaka: doprinos unapređenju politike prema mladim znanstvenicima».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Ivan Rimac, a za komentora prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad. 26.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Gabrijele Mihelčić s naslovom „Izvansudsko namirenje tražbina stvarnopravnih osiguranja“ u sastavu: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. emeritus Nikola Gavella

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Trpimira Mihaela Šošića s naslovom „Zaštita podvodne kulturne baštine u međunarodnom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Budislav Vukas;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Sandre Vračan s naslovom „Pravna zašita od nasilja u obitelji: međunarodnopravni, poredbenopravni i pozitivnopravni aspekti“ u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Nine Gumzej s naslovom „Zaštita podataka u elektroničkim komunikacijama“ u sastavu: prof. dr. sc. Dražen Dragičević, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, prof. dr. sc. Ignac Lovrek;

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Diane Jeleč Kaker s naslovom „Profesionalni stres, zadovoljstvo i sagorijevanje na poslu te strategije suočavanja socijalnih radnika i medicinskih sestara u domovima za umirovljenike u Republici Sloveniji» u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Gabi Čačinovič Vogrinčič.

ad. 27.
Miši Mudriću odobrava se produženje plaćenog dopusta do 1. lipnja 2010. godine zbog znanstvenog usavršavanja na International Max-Planck Research School for Maritime Affairs, Hamburg.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana