1. 6. 2009. u 08:05
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:02

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 27. svibnja 2009.

ad. 1.
Prihvaća se prijedlog programa rada prof. dr. sc. Željka Potočnjaka, predloženika za dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2009/2010. i 2010/2011.
ad. 3.
Doc. dr. sc. Nino Žganec izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada, za nastavni predmet Socijalni rad u organiziranju zajednice.

ad.4.
a) Dr. sc. Ana Štambuk izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana gerontologija, na Katedri za socijalnu gerontologiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

b) Dr. sc. Silvija Rusac izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana gerontologija, na Katedri za socijalnu gerontologiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ad.5.
Miljen Matijašević, prof. izabire se u nastavno zvanje predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, za nastavni predmet engleski jezik, na Katedri za strane jezike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ad 6.
Prof. dr. sc. Davor Derenčinović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Davor Derenčinovića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad 7.
Tomislav Jakšić izabire se u suradničko zvanje asistenta (znanstvenog novaka), u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava na znanstvenom projektu «Prilagodba hrvatskog prava društava europskom pravu», na vrijeme do šest godina.

ad 8.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u znanstvenom polju društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Sinša Zrinščak, redoviti profesor u znanstvenom polju društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, redoviti profesor u znanstvenom polju društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija.

ad 9.
Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, doc. dr. sc. Marko Baretić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

ad 10.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta ili izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za medicinsku sociologiju i organizaciju zdravstvene zaštite Škole narodnog zdravlja «Andrija Štampar», imenuju se: prof. dr. sc. Ksenija Turković, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Stjepan Orešković, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija.

ad 11.
a) Ovlašćuje se mr. sc. Ivana Bajakić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Politička ekonomija.

b) Ovlašćuje se Ana Tokić za izvođenje nastave i ispitivanje na Seminaru iz socijalne psihologije.

ad 12.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Marini Ajduković za sudjelovanje u izvođenju nastave na poslijediplomskom studiju na Pedagoškom Fakultetu Univerziteta u Ljubljani.

ad 13.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Gordane Berc s naslovom „Obiteljska kohezivnost u kontekstu sukoba radne i obiteljske uloge roditelja».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Josip Janković, prof. dr. sc. Željka Kamenov

 

ad 14.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Ratka Brnabića s naslovom "Proboj pravne osobnosti i odgovornost za obveze" u sastavu: prof. dr. sc. Petar Miladin, akademik Jakša Barbić, doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović.

ad 15.
a) Mr. sc. Koraljki Sansović odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Interpretacija pravnih propisa u duhu europskog prava».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Tamara Ćapeta.

b) Mr. sc. Primožu Britovšeku odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Nadzor komunikacija u međunarodnim elektroničkim komunikacijskim mrežama kao posebni oblik prikupljanja podataka obavještajnih službi u otkrivanju i sprečavanju međunarodnog organiziranog kriminala i terorizma».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Davor Krapac i komentor dr. sc. Miroslav Žaberl.

c) Mr. sc. Jošku Badžimu odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Uloga obavještajnih državnih tijela u suprotstavljanju kaznenim djelima».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Krapac.

d) Mr. sc. Bartolu Letici odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Komparativna analiza korporativne društvene odgovornosti u Ujedinjenim narodima, Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama ».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Mladen Vedriš.

e) Marini Milić Babić, polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz teorije i metodologije socijalnog rada odobrava se tema doktorskog rada s naslovom «Socijalna podrška, obilježja roditelja i djeteta kao odrednice doživljaja roditeljstva».
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Josip Janković, a komentoricu prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik.

f) Mr.sc. Aleksandru Raczu, polazniku poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada odobrava se tema doktorskog rada s naslovom «Uvjerenja medicinskih sestara o nasilju nad ženom u obitelji i spremnost na suradnju sa službom socijalne skrbi».
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad 16.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Justine Bajt s naslovom „Građanskopravno uređenje elektroničke komunikacijske infrastrukture“ u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. emeritus Nikola Gavella;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Ivice Kindera s naslovom: „Strane vojne baze – međunarodnopravni aspekti“ u sastavu: prof. dr. sc. Budislav Vukas, prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Olivera Mittermayera s naslovom «Kazneno djelo otmice» u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitnović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Igor Bojanić.

ad 17.
Studentski rad Nevie Čičin-Šain s naslovom «Pravni aspekti mirenja u Hrvatskoj» priznaje se kao diplomski rad.

ad 18.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Alanu Uzelcu za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2009/2010.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana