28. 4. 2009. u 12:58
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:01

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 22. travnja 2009.


ad 6.
Prof. dr. sc. Vjekoslavu Miličiću, redovitom profesoru u trajnom zvanju, produžuje se ugovor o radu za akad. god. 2009/2010.

ad 7.
Doc. dr. sc. Nino Žganec ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Ninu Žganeca izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad 8.
Dr. sc. Silvia Rusac, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Silviu Rusac izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad 9.
Lea Zorec, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada.

ad 10.
Dora Zgrabljić Rotar, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno privatno pravo.

ad 11.
Ana Miljenović, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada za nastavne predmete Interpersonalna komunikacija, Socijalni rad s grupom, i Nenasilno rješavanje sukoba (na određeno vrijeme – zamjena za porodni dopust).

ad 12a.
Daria Dubajić izabire se u suradničko zvanje asistenta - znanstvenog novaka, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava na znanstvenom projektu «Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na razvoj i nacionalni identitet», na vrijeme do šest godina.

ad. 12b.
Melita Carević izabire se u suradničko zvanje asistenta - znanstvenog novaka, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo na znanstvenom projektu «Konvergencija prava, pristupanja EU i pravna kultura – javnopravna dimenzija», na vrijeme do šest godina.

ad.12c.
Barbara Preložnjak izabire se u suradničko zvanje asistenta - znanstvenog novaka, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na znanstvenom projektu «Poznavanje i vrijednosno prihvaćanje europskog i međunarodnog prava u Republici Hrvatskoj», na vrijeme do šest godina.

ad 13a.
Tanja Vučković Juroš izabire se u suradničko zvanje asistenta - znanstvenog novaka, u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna politika, na znanstvenom projektu «Pokazatelji socijalne kohezije i razvoj hrvatskog socijalnog modela», na vrijeme do šest godina.

ad. 13b.
Marko Buljevac izabire se u suradničko zvanje asistenta - znanstvenog novaka, u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na znanstvenom projektu «Socijalni položaj starijih i osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i zemljama EU», na vrijeme do šest godina.

ad 14.
Ivana Težak Bogović izabire se u suradničko zvanje asistenta - znanstvenog novaka, u području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, na znanstvenom projektu «Pravni i lingvistički aspekti višejezičnosti u svjetlu pridruživanja Hrvatske EU», na vrijeme do šest godina.

ad 15.a
Antonija Petričušić izabire se u suradničko zvanje asistenta - znanstvenog novaka, u području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na znanstvenom projektu «Izgradnja institucija: etika i korupcija», na vrijeme do šest godina.

ad 16.
Danko Jurišić izabire se u suradničko zvanje asistenta - znanstvenog novaka, u području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, na znanstvenom projektu «Prilagodba hrvatskih institucija europskim kriterijima: identitet i promjena», na vrijeme do šest godina.

ad 17a.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno privatno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, prof. dr. sc. Maja Seršić, redovita profesorica u znanstvenom područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, prof. dr. sc. Vesna Tomljenović izvanredna profesorica u znanstvenom podrčju društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo.

ad. 17b.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, na Katedri za kazneno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. emeritus Željko Horvatić umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović, redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Ksenija Turković redovita profesorica u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo.

ad 18.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dragan Medvedović, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Smiljko Sokol, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Jasna Omejec,izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

ad 19.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, na Katedri za obiteljsko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. emeritus Mira Alinčić, umirovljena redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo

ad 20.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija i metodologija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija.

ad 21.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dragan Medvedović, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Smiljko Sokol, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Jasna Omejec, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

ad 22.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno privatno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, prof. dr. sc. Vilim Bouček, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, doc. dr. sc. Davor Adrian Babić, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo.

ad 23.
Prof. dr. sc. Arsen Bačić, redovit profesor u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, imenuje se za člana stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo, umjesto prof. dr. sc. Željka Pavića.

ad 24.
Ovlašćuje se Robert Mrljić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Međunarodno pravo.

ad. 25.
Ovlašćuju se Marta Dragičević-Prtenjača i Sunčana Roksandić-Vidlička za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Kazneno pravo.

ad. 26.
Ovlašćuje se dr. sc. Maja Laklija za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Preventivni programi u socijalnom radu.

ad. 27a.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnih predmeta Kazneno pravo i Kazneno procesno pravo.
U izvođenju vježbi u ljetnom semestru akademske 2008/09. godine sudjelovat će: Željka Mostaček, Nenad Lukić.

Ad. 27b.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Radno i socijalno pravo.
U izvođenju vježbi u ljetnom semestru akademske 2008/09. godine sudjelovat će: Darko Čavrak, Ilija Tadić, mr. sc. Marija Zuber, Iris Gović, Darko Milković, Krešimir Rožman, Lidija Horvatić.

ad. 27c.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Pomorsko i općeprometno pravo.
U izvođenju nastave u akademskoj 2008/09. godini sudjelovat će: dr. sc. Gordan Stanković, Zoran Tasić, Pavao Škare, Dražen Jakovina, mr. sc. Slaven Dobrić, Maja Markovčić-Kostelac, Adriana Vincenza Padovan, Igor Volner.

ad. 28a.
Daje se suglasnost Miroslavu Vučenoviću, prof., za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Katedre za posebna područja socijalnog rada.

ad. 28b.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u akademskoj 2008/2009. godini iz nastavnih predmeta:
a) Socijalni rad s grupom: Višnja Pavlović, Sunčana Kusturin
b) Teorija socijalnog rada i Interpersonalna komunikacija - Ana Miljenović

ad. 29.
Daje se suglasnost Romani Matanovac Vučković za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Legislativa u audiovizualnoj industriji na Akademiji dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u ljetnom semestru akademske 2008/09. godine.

ad. 30a.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Marijane Majdak s naslovom „Stigmatiziranost i slika o sebi maloljetnih delikvenata».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: doc. dr. sc. Nino Žganec, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Željka Kamenov

ad. 30b.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Sonje Cindori s naslovom „Unapređenje sustava sprječavanja pranja novca Republike Hrvatske i usklađivanje s međunarodnim standardima».
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Josip Kregar, prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović.

ad. 31a.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Gordane Mršić s naslovom "Zakonska i sudska politika kažnjavanja počinitelja kaznenih djela" u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić.

ad. 31b.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Gordane Berc s naslovom "Obiteljska kohezivnost u kontekstu sukoba radne i obiteljske uloge roditelja" u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Josip Janković, prof. dr. sc. Željka Kamenov.

ad. 31c.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Vanje Branica s naslovom “Institucionalna skrb za siromašnu i nezbrinutu djecu u gradu Zagrebu od 1900. do 1940.” u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Knežević, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Vlado Puljiz.

ad. 32a.
Mr. sc. Zvonimiru Jeliniću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Modeli ugovaranja i naplate pravnih usluga i njihov utjecaj na brzinu, cijenu i kvalitetu pravne zaštite».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Alan Uzelac.

ad. 32c.
Mr. sc. Klaudiji Kregar Orešković odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Dugotrajno udomiteljstvo djece: Pristup utemeljene teorije».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad. 32d.
Mr. sc. Vanji-Ivanu Saviću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Primjena teorijskih modela kaznene odgovornosti pravnih osoba u hrvatskom i usporednom pravu».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

ad. 33a.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Bartola Letice s naslovom: „Komparativna analiza korporativne društvene odgovornosti u Ujedinjenim narodima, Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama“ u sastavu: prof. dr. sc. Mladne Vedriš, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Uroš Dujšin

ad. 33b.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Joška Badžima s naslovom: „Uloga obavještajnih državnih tijela u suprotstavljanju kaznenim djelima “ u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović.

ad. 33c.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. Jadranke Zorić s naslovom “Teorijska utemeljenost postupka procjene maloljetnih počinitelja kaznenih djela” u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Slavko Kljaić.

ad. 33d.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije dr.med. Aleksandra Racza s naslovom “Uvjerenja medicinskih sestara prema nasilju nad ženama u obitelji i spremnost na suradnju sa sustavom socijalne skrbi ” u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Mladen Havelka..

ad. 34.
Mr. sc. Meliti Veršić Marušić pri izradi doktorske disertacije «Upravljanje dioničkim društvima» za mentora se imenuje prof. dr. sc. Siniša Petrović umjesto akademika Jakše Barbića.

ad. 37 a.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Davoru Derenčinoviću za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2009/2010.

ad. 37b.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Kseniji Turković za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2010/2011.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana