30. 3. 2009. u 10:49
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:53

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 4. ožujka 2009.

ad 1.
Prof. dr. sc. Željko Potočnjak predlaže se za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske.

ad 2.
Za članove Državnog sudbenog vijeća predlažu se prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Tatjana Josipović i prof. dr. sc. Branko Smerdel.

ad 3.
Prihvaća se prijedlog izmjene studijskog programa pete godine integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija.

ad 4.
Prof. dr. sc. Željko Potočnjak izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ad 5.
Doc. dr. sc. Jasnica Garašić izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ad 6.
Doc. dr. sc. Petar Miladin izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ad 7.
Dr. sc. Zdenko Babić izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ad 8.
Doc. dr. sc. Robert Podolnjak ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Roberta Podolnjaka izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad 9.
Dr. sc. Aleksandra Maganić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Aleksandru Maganić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad 10.a
Marta Dragičević Prtenjača i Sunčana Roksandić Vidlička izabiru se u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, na Katedri za kazneno pravo.

ad 10.b
Marin Bonačić i Zoran Burić izabiru se u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, na Katedri za kazneno procesno pravo.

ad 11.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada, za nastavne predmete Interpersonalna komunikacija, Socijalni rad s grupom i Nenasilno rješavanje sukoba (na određeno vrijeme).

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:

- prof. dr. sc. Marina Ajduković redoviti profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje
socijalna djelatnost, znanstvena grana
teorija socijalnog rada
- prof. dr. sc. Kristina Urbanc izvanredni profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje
socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija
socijalnog rada
- prof. dr. sc. Siniša Zrinščak redoviti profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna politika

ad 12.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno privatno pravo (razvojno radno mjesto) imenuju se:

- prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić redoviti profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,
znanstvena grana međunarodno privatno pravo
- prof. dr. sc. Vilim Bouček izvanredni profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,
znanstvena grana međunarodno privatno pravo
- doc. dr. sc. Davor Adrian Babić docent u znanstvenom polju društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno
pravo

ad 13.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada (razvojno radno mjesto) imenuju se:

- prof. dr. sc. Ivan Rimac izvanredni profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada
- prof. dr. sc. Marina Ajduković redoviti profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada
- prof. dr. sc. Siniša Zrinščak redoviti profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna politika

ad 14.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo, za nastavni predmet Rimsko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu imenuju se:

- prof. dr. sc. Magdalena redoviti profesor u znanstvenom polju
Apostolova Maršavelski društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,
znanstvena grana rimsko pravo
- prof. dr. sc. Mihajlo Dika redoviti profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,
znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo
- prof. emeritus Antun Cvitanić redoviti profesor u znanstvenom polju društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države

ad 15.a
Ovlašćuju se dr. sc. Snježana Vasiljević i Goran Selanec za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Europsko javno pravo.


ad 15.b
Ovlašćuju se Lana Ofak i Frane Staničić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Upravno pravo, Pravo okoliša, Upravno procesno pravo i Osnove upravnog prava.

ad 15.c
Ovlašćuje se Tomislav Karlović za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Rimsko privatno pravo.

ad 15.d
Ovlašćuje se mr. sc. Gordana Berc za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Osnove savjetovanja.

ad 16.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dejani Bouillet za izvođenje nastave iz izbornog nastavnog predmeta Uvod u socijalnu pedagogiju.

ad 17.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Rodinu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Suvremeni društveni sustavi II na Visokoj novinarskoj školi.

ad 18.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zdravki Leutar za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Socijalno-pravne osnove u edukaciji i rehabilitaciji osoba oštećena vida na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

ad 19.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zdravki Leutar za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Socijalni rad s pojedincem i prof. dr. sc. Josipu Jankoviću iz nastavnog predmeta Socijalni rad s obitelji na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

ad 20.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Irene Majstorović s naslovom “Harmonizacija i unifikacija europskoga obiteljskog prava – temelji, načela i prijepori“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu

prof. emeritus Mira Alinčić
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Dijana Jakovac-Lozić

ad 21.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Sonje Cindori s naslovom "Unapređenje sustava sprječavanja pranja novca Republike Hrvatske i usklađivanje s međunarodnim standardima" u sastavu:
 

prof. dr. sc. Jure Šimović
prof. dr. sc. Josip Kregar
prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović

ad 22.
Borisu Staniću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom: „Sloboda kretanja odvjetnika u Europskoj uniji“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Tatjana Josipović.

ad 23.a
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Klaudije Kregar Orešković s naslovom: „Dugotrajno nesrodničko udomiteljstvo: pristup utemeljene teorije“ u sastavu:

prof. dr. sc. Antonija Žižak
prof. dr. sc. Ivan Rimac
prof. dr. sc. Marina Ajduković

ad 23.b
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Marine Babić Milić s naslovom: „Socijalna podrška, obilježja roditelja i djeteta kao odrednice doživljaja roditeljstva“ u sastavu:

prof. dr. sc. Josip Janković
prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
prof. dr. sc. Ljiljana Igrić

ad 24.
Mr. sc. Ani Keglević odobrava se korištenje studijskog dopusta od 1. svibnja 2009. do 30. travnja 2010. radi studijskog boravka na Max Planck Institutu u Njemačkoj.


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana