2. 3. 2009. u 09:48
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:52

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakultete u Zagrebu – 28. siječnja 2009.

 

ad 4.

Doc. dr. sc. Nina Tepeš izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ad 5.

Doc. dr. sc. Jasnica Garašić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Jasnicu Garašić izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad 6.

Doc. dr. sc. Petar Miladin ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Petra Miladina izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad 7.

Romea Manojlović izabire se u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.

ad 8.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:

- prof. dr. sc. Siniša Rodin redoviti profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,
znanstvena grana europsko javno pravo
- prof. dr. sc. Tamara Ćapeta izvanredni profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,
znanstvena grana europsko javno pravo
- prof. dr. sc. Nada Bodiroga izvanredni profesor u znanstvenom polju
Vukobrat društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,
znanstvena grana europsko javno pravo


ad 9.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:

- prof. dr. sc. Branko Smerdel redoviti profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,
znanstvena grana ustavno pravo
- prof. dr. sc. Arsen Bačić redoviti profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,
znanstvena grana ustavno pravo
- prof. dr. sc. Zvonimir Lauc redoviti profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,
znanstvena grana ustavno pravo

ad 10.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada, za nastavni predmet Socijalni rad u organiziranju zajednice.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:

- prof. dr. sc. Marina Ajduković redoviti profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna
djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada
- prof. dr. sc. Zdravka Leutar izvanredni profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna
djelatnost, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada
- prof. dr. sc. Vlado Puljiz redoviti profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija

ad 11.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo imenuju se:

- prof. dr. sc. Mihajlo Dika redoviti profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,
znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo
- prof. dr. sc. Alan Uzelac redoviti profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,
znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo
- prof. emeritus Nikola Gavella redoviti profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,
znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo

ad 12.

Doc. dr. sc. Hana Horak ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

ad 13.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenuju se:

- prof. dr. sc. Zoran Parać redoviti profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,
znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava
- prof. dr. sc. Siniša Petrović redoviti profesor u znanstvenom polju
društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,
znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava
- doc. dr. sc. Hana Horak docent u znanstvenom polju društvenih znanosti,
znanstveno polje pravo, znanstvena grana
trgovačko pravo i pravo društava

ad 14.

Ovlašćuje se dr. sc. Silvia Rusac za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Socijalna gerontologija.

ad 15.

Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz Kaznenog prava i Kaznenog procesnog prava.
U izvođenju vježbi u akademskoj 2008/09. godini sudjelovat će:
Sanja Nola – Općinski kazneni sud u Zagrebu
Helenca Pirnat Dragičević – Općinsko državno odvjetništvo
Tanja Vranjican Đerek – odvjetnica iz Zagreba
Melani Vukmirica – odvjetnica iz Zagreba
Josip Čule – Državno odvjetništvo RH
mr. sc. Oliver Mittermayer – Županijski sud u Zagrebu
Vladimir Vinja – Županijski sud u Zagrebu
mr.sc. Zdenko Konjić – Županijski sud u Zagrebu
Dubravka Ćošić – Općinski kazneni sud u Zagrebu
Zorislav Kaleb – Općinski kazneni sud u Zagrebu
Dragan Novosel – Državno odvjetništvo RH
mr. sc. Laura Valković – odvjetnica iz Zagreba
mr. sc. Marin Mrčela – Županijski sud u Zagrebu
Rajko Mlinarić – odvjetnik iz Zagreba
Dražen Tripalo – Vrhovni sud u Zagrebu
mr. sc. Marijan Svedrović – Vrhovni sud u Zagrebu
Ivana Đuras – Državno odvjetništvo RH
Nataša Đurović – USKOK
Darko Klier – Državno odvjetništvo RH
Boris Vinčić – odvjetnik iz Zagreba
Lana Peto Kujundžić – Vrhovni sud u Zagrebu
Davor Drugović – odvjetnik iz Zagreba
Sanda Branberger Ostojić – Općinski kazneni sud u Zagrebu
Nenad Lukić – Općinski kazneni sud u Zagrebu
Sanja Buljan – odvjetnica iz Zagreba
Damir Kos – Vrhovni sud u Zagrebu
Lidija Horvat – odvjetnica iz Zagreba

ad 16.

Daje se suglasnost Branki Peruači za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Rješavanje sukoba.

ad 17.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Petroviću za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Pravo tržišnog natjecanja na poslijediplomskom specijalističkom studiju Pravo europskih integracija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

ad 18.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Zrinščaku za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Sociologija religije na preddiplomskom studiju protestantske teologije na Teološkom fakultetu „Matija Vlačić Ilirik“.

ad 19.

Daje se suglasnost Tomislavu Karloviću za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Trgovačko pravo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u ljetnom semestru akademske 2008/09. godine.

 


ad 20.

a)
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Branke Rešetar s naslovom “Pravna zaštita prava na susrete i druženja u obiteljskom pravu“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu

prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
prof. dr. sc. Alan Uzelac
prof. dr. sc. Jozo Čizmić

b)
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Ane Poščić s naslovom „Zaštita potrošača i politika tržišnog natjecanja“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu

prof. dr. sc. Zoran Parać
prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Vesna Tomljenović

c)
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Nenada Rančića s naslovom „Izgradnja institucionalne infrastrukture hrvatskog gospodarstva kao preduvjet modernog ekonomskog razvoja“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu

prof. dr. sc. Stjenko Vranjican
prof. dr. sc. Mladen Vedriš
prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Milan Ramljak
prof. dr. sc. Uroš Dujšin

d)
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Olje Družić Ljubotina s naslovom "Atribucija siromaštva i neke psihosocijalne značajke primatelja stalne socijalne pomoći".

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu

prof. dr. sc. Zoran Šućur
prof. dr. sc. Marina Ajduković
prof. dr. sc. Željka Kamenov

e)
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Nevena Ricijaša s naslovom "Pripisivanje uzročnosti vlastitog delinkventnog ponašanja mladih".

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu

prof. dr. sc. Kristina Urbanc
prof. dr. sc. Marina Ajduković
prof. dr. sc. Željka Kamenov
prof. dr. sc. Zdravka Poldrugač
prof. dr. sc. Antonija Žižak

ad 21.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Marijane Majdak s naslovom "Stigmatiziranost i slika o sebi maloljetnih delikvenata"u sastavu:

doc. dr. sc. Nino Žganec
prof. dr. sc. Marina Ajduković
prof. dr. sc. Željka Kamenov

ad 22.

a)
Mr. sc. Ani Rački Marinković odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom: „Ranija prava u postupku stjecanja žiga u hrvatskom pravu i pravu Europske unije“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Zoran Parać.

b)
Mr. sc. Lauri Valković odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom: „Pravni položaj i obveze branitelja u svjetlu prava okrivljenika na učinkovitu obranu u kaznenom postupku“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Zlata Đurđević.

c)
Vesni Batistić Kos odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom: „Pozitivne obveze prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda“.

Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Zlata Đurđević


ad 23.

a)
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Zorislava Kaleba s naslovom: „Adhezijsko rješavanje imovinskopravnih zahtjeva u kaznenom postupku“ u sastavu:

prof. dr. sc. Alan Uzelac
prof. dr. sc. Mihajlo Dika
prof. dr. sc. Davor Krapac

b)
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Ivana-Vanje Savića s naslovom: „Primjena teorijskih modela kaznene odgovornosti pravnih osoba u hrvatskom i usporednom pravu“ u sastavu:

prof. dr. sc. Ivan Šimonović
prof. dr. sc. Davor Derenčinović
prof. dr. sc. Zlata Đurđević

c)
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Tatjane Tarandek s naslovom: „Neovisno življenje i osobe s invaliditetom u Hrvatskoj“ u sastavu:

prof. dr. sc. Kristina Urbanc
prof. dr. sc. Zdravka Leutar
prof. dr. sc. Leila Kiš Glavaš

ad 24.

Mr. sc. Ani-Marii Getoš odobrava se korištenje studijskog dopusta od 1. veljače do 30. travnja 2009. radi studijskog boravka na Max Planck institutu.

 


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana