23. 12. 2008. u 11:20
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:52

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 17. prosinca 2008.

Ad. 2.
Članovima uredništva Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu imenuju se: prof. dr. sc. Marko Perak, doc. dr. sc. Zrinka Erent Sunko, od 18. prosinca 2008. godine., na dvije godine.

Ad. 3.
1. Prof. dr. sc. Igor Gliha razrješuje se dužnosti predsjednika Odbora za knjige i udžbenike,
2. Prof. dr. sc. Davor Derenčinović imenuje se predsjednikom Odbora za knjige i udžbenike za akad.god. 2008/2009. i 2009/2010.

Ad. 4.
Za članove Stegovnog suda za studente izabiru se:
- prof. dr. sc. Davor Derenčinović, predsjednik
- prof. dr. sc. Ivo Josipović, zamjenik predsjednika
članovi prvostupanjskog vijeća
- prof. dr. sc. Alan Uzelac
- prof. dr. sc. Leo Cvitanović
- doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
- mr. sc. Maja Munivrana Vajda
- Tihana Balogović, student
- Dejan Fratrić, student
- Matija Bašić, student
- Filip Galić, student
članovi drugostupanjskog vijeća
- prof. dr. sc. Marko Petrak
- prof. dr. sc. Marina Ajduković
- prof. dr. sc. Jasenko Marin
- Morana Krpan, student
- Igor Sokolar, student

- doc. dr. sc. Zlata Đurđević, stegovni tužitelj
- doc. dr. sc. Petar Miladin, zamjenik stegovnog tužitelja
- doc. dr. sc. Saša Nikšić, tajnik Suda

Ad. 6.
Prof. dr. sc. Ksenija Turković, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad 7.
Prof. dr. sc. Tatjana Josipović, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.8.
Dr. sc. Ana Štambuk, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Anu Štambuk izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Ad. 9.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Anton Ravnić, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo.

Ad. 10.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr.sc. Dragan Medvedović, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Smiljko Sokol, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Željko Pavić, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Ad. 11.
a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, akademik Jakša Barbić, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava,

b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, akademik Jakša Barbić, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava,

Ad. 12.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, doc. dr. sc. Gordana Marčetić, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

Ad. 13.
Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, na Katedri za kazneno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ksenija Turković, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo.

Ad. 14.
Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, na Katedri za kazneno procesno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Ivo Josipović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Davor Krapac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo.

Ad. 15.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna gerontologija, za nastavne predmete Socijalna gerontologija i Metode supervizije imenuju se: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija.

Ad. 16.
Ana Horvat, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno pravo.

Ad. 17.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Šućuru za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Siromaštvo i socijalna isključenost te Sociologija marginalnih skupina na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2008/2009.

Ad. 18.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Marini Ajduković i mr. sc. Olji Družić Ljubotina za sudjelovanje u izvođenju nastave Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku u akad. god. 2008/2009.

Ad. 19.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Mirka Klarića s naslovom «Novo europsko shvaćanje javnih službi» te imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Milan Ramljak, prof. dr. sc. Gorazd Trpin,

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Mirka Klarića s naslovom «Novo europsko shvaćanje javnih službi» te imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Milan Ramljak, prof. dr. sc. Gorazd Trpin;

Ad. 20.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Irene Majstorović s naslovom «Harmonizacija i unifikacija europskog obiteljskog prava - temelji, načela i prijepori» u sastavu: prof. emeritus Mira Alinčić, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Aleksandra Korać-Graovac, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Dijana Jakovac-Lozić;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Irene Majstorović s naslovom «Harmonizacija i unifikacija europskog obiteljskog prava - temelji, načela i prijepori» u sastavu: prof. emeritus Mira Alinčić, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Aleksandra Korać-Graovac, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Dijana Jakovac-Lozić

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Olje Družić Ljubotina s naslovom «Atribucija uzroka siromaštva i neke psihosocijalne značajke primatelja stalne socijalne pomoći» u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Željka Kamenov

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Nevena Ricijaša s naslovom “Pripisivanje uzročnosti vlastitog delikventnog ponašanja mladih” u sastavu: prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Željka Kamenov, prof. dr. sc. Zdravko Poldrugač, prof. dr. sc. Antonija Žižak

Ad. 21.
a) Mr. sc. Draženu Škrtiću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Kaznenopravna zaštita informatičkih sadržaja».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Petar Novoselec.

b) Mr. sc. Dalidi Rittossa odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Pojam i učinci zabluda u kaznenom pravu».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Petar Novoselec.

Ad. 22.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Olivera Mittermayera s naslovom «Uređivanje elemenata kaznenog djela i instituta materijalnog kaznenog prava u istrazi» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Leo Cvitanović

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Zvonimira Jelinića s naslovom «Modeli ugovaranja i naplate pravnih usluga i njihov utjecaj na brzinu, cijenu i kvalitetu pravne zaštite» u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Vlado Belaj

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Jelene Ogresta s naslovom “Odrednice profesionalnog stresa znanstvenih novaka: doprinos unapređenju politike prema mladim znanstvenicima” u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Dejan Ajduković

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Kosjenke Dumančić s naslovom “Granice slobode pružanja usluga u Europskoj uniji” u sastavu: prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, doc. dr. sc. Iris Goldner Lang, doc. dr. sc. Hana Horak

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Dubravke Klasiček s naslovom “Nužno nasljedno pravo kao ograničenje slobode oporučnog raspolaganja” u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Vlado Belaj, prof. dr. sc. Tatjana Josipović

Ad. 23.
Mr. sc. Teu Matkoviću odobrava se korištenje studijskog dopusta od 8 siječnja do 24. travnja 2009. godine zbog studijskog boravka na Sveučilištu u Mannheimu.

Ad. 24.
Studentski rad Mie Lazić s naslovom «Republika Hrvatska i isključivi gospodarski pojas» priznaje se kao diplomski rad.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana