10. 11. 2008. u 08:41
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:50

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 29. listopada 2008.

Ad. 3.
Za predstojnike katedri za akademske godine 2008/2009. i 2009/2010. izabiru se:
Katedra za rimsko pravo - prof. dr. sc. Marko Petrak
Katedra za međunarodno pravo - prof. dr. sc. Maja Seršić

Ad. 4.
Za predstojnike zavoda Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2008/2009. i 2009/2010. imenuju se:
Zavod za međunarodno pravo i poredbeno pravo - prof. dr. sc. Vilim Bouček
Zavod za pravnu povijest i rimsko pravo - prof. dr. sc. Dalibor Čepulo

Ad. 6.
Prof. dr. sc. Igor Gliha imenuje se glavnim urednikom izdavačke djelatnosti Pravnog fakulteta u Zagrebu od 1. studenog 2008. do 31. listopada 2010. godine.

Ad 7.
Rang lista Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za podnošenje zahtjeva za raspis natječaja za znanstvene novake na znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dopunjuje se znanstvenim projektima:
066-0661428-2509 Prilagodba hrvatskih institucija europskim kriterijima: identitet i promjena (prof. dr. sc. Mladen Vedriš)
066-0000000-3617 Socijalni položaj starijih i osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i zemljama EU ( prof. dr. sc. Zdravka Leutar)

Obrazloženje
Vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici održanoj 25. travnja 2007. donijelo je rang listu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za podnošenje zahtjeva za raspis natječaja za znanstvene novake na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Dio rang liste u proteklom je razdoblju realiziran odlukama ministra znanosti, obrazovanja i športa te Vijeća Pravnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa naknadno je prihvatilo znanstvene projekte prof. dr. sc. Mladena Vedriša te prof. dr. sc. Zdravke Leutar te je rang lista, u skladu s tim, dopunjena.

Ad.8.
Dr. sc. Zdenko Babić, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Zdenko Babića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Ad. 9.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Petar Klarić redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Davor Krapac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo.

Ad. 10.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna gerontologija, na Katedri za socijalnu gerontologiju.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija.

Ad. 11.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Branko Smerdel, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Smiljko Sokol, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo.

Ad. 12.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta ili izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za pravo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, imenuju se: prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, izvanredna profesori u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

Ad. 13.
a) Ovlašćuje se mr. sc. Gordana Berc za izvođenje nastave i ispitivanje iz izbornog nastavnog predmeta Socijalni rad u odgoju i obrazovanju.
b) Ovlašćuju se Mario Krešić i Luka Burazin za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za opću teoriju prava i države.
c) Ovlašćuje se Ksenija Grubišić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za sociologiju.
d) Ovlašćuju se: mr. sc. Ana Keglević, Hano Ernst i Romana Matanovac-Vučković za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za građansko pravo.

Ad. 14.
a) Daje se suglasnost vanjskoj suradnici, dr. sc. Ani Pažanin, za sudjelovanje u izvođenju nastave iz seminara nastavnog predmeta Sociologija u akademskoj godini 2008/2009.
b) Daje se suglasnost vanjskim suradnicma za sudjelovanje u izvođenju:
- seminara iz obiteljskog prava: Mila Jelavić, dr. sc. Milovan Kubat, Mladen Sučević, Pavao Škare
- vježbi iz obiteljskog prava: Sandra Artuković Kunšt, Branko Hrvatin, mr. sc. Jadranko Jug, Mirjana Magud, Željko Pajalić, Đuro Sessa, Renata Šantek
c) Daje se suglasnost vanjskim suradnicima prof. dr. sc. Davoru Strinoviću i prof. dr. sc. Jospu Škaviću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Sudska medicina u akademskoj godini 2008/2009.
d) Daje se suglasnost vanjskom suradniku prof. dr. sc. Dušku Modlyu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Kriminalistika u akademskoj godini 2008/2009.

Ad. 15.
a) Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave na Upravnom odjelu Društvenog veleučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2008/2009., slijedećim vanjskim suradnicima:.
I. Za obavljanje nastave, odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti): prof. dr. sc. Milan Ramljak, prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević, prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Inge Perko Šeparović, prof. dr. sc. Vera Jelčić, prof. dr. sc. Zdravko Petek, dr. sc. Josip Kolanović, dr. sc. Sanja Tišma, mr. sc. Teodor Antić, Mr. sc. Zoran Pičuljan, Josip Bienenfeld, Jozo Ivanović, Melina Lučić

II. Za obavljanje dijela nastave (bez mogućnosti ispitivanja): Slavica Banić, Dario Čepo, Goranka Lalić, Jadranka Jurinjak, Davor Ljubanović, mr. sc. Dubravka Prelec, Zlatko Sokolar, Greta Augustinović-Pavičić, Štefica Stažnik, Silvija Babić, Tomislav Ćepulić;

III. Za obavljanje vježbi: Štefanija Kasabašić, mr. sc. Janko Milković, Branka Šavrljuga, Ivica Šušak

b) Daje se suglasnost vanjskim suradnicima: prof. dr. sc. Vesni Vašiček, mr. sc. Branki Glasnović, mr. sc. Ljubici Javor i Kseniji Cipek, dipl.oec, za sudjelovanje u izvođenju nastave na poreznom studiju Društvenog veleučilišta u Zagrebu, u akademskoj godini 2008/2009.

Ad. 16.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Petroviću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Privredno i radno pravo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2008/2009.

Ad. 17.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Snježane Vasiljević s naslovom «Pravno uređenje višestruke diskriminacije u proširenoj Europskoj uniji» te imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta;

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Ivane Kunda s naslovom «Pravo mjerodavno za povrede prava intelektualnog vlasništva» te imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Vesna Tomljenović

Ad. 18.
Ljiljani Matuško Antonić polaznici doktorskog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravnih znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Uspostava pravnog jedinstva nekretnine na građevinskom zemljištu u postupku preoblikovanja zemljišnih knjiga».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Tatjana Josipović.

Ad. 19.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Dražena Škrtića s naslovom «Kaznenopravna zaštita informatičkih sadržaja» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Dražen Dragičević;

Ad. 20.
Doc. dr. sc. Jasnici Garašić odobrava se produženje dopusta od 1. studenog do 31. prosinca 2008. godine zbog studijskog boravka na School of Law, University of Texas, Austin, SAD.


Ad. 21.
a) Seminarski rad Ana Miljenović s naslovom «Procjena potreba stanovništva lokalnih zajednica na području posebne državne skrbi: Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Majur i grad Hrvatska Kostajnica» priznaje se kao diplomski rad.
b) Studentski rad Filipa Kuhte s naslovom «Minimum Wages as an Obstacle to the Free Provision of Services» priznaje se kao diplomski rad.
c) Studentski rad Melite Carević s naslovom «Minimum Wages as an Obstacle to the Free Provision of Services» priznaje se kao diplomski rad.
d) Studentski rad Paule Kiš s naslovom «Minimum Wages as an Obstacle to the Free Provision of Services» priznaje se kao diplomski rad.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana