24. 9. 2008. u 12:43
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:48

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 17. rujna 2008.


Ad. 3.
Odobrava se Katedri za opću povijest prava i države uvođenje pismenog dijela ispita.

Ad. 4.
Doc. dr. sc. Slaven Ravlić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, znanstvena grana posebne sociologije na Katedri za sociologiju, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 5.
Ana Juretić, Aleksandra Knol Beštak, mr. Nikolina Korečić, mr. sc. Ines Miholjević i Marina Novogradec ne ispunjavaju uvjete za izbor u nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, na Katedri za strane jezike, za nastavne predmete engleski i francuski jezik odnosno engleski jezik na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 6.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Petar Klarić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. emeritus Nikola Gavella, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

Ad 7.
Asistentima koji su upisali treću godinu poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija može se povjeriti izvođenje nastave i ispitivanje studenata na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju, preddiplomskom i diplomskom studiju.
Obrazloženje

U skladu s člankom 79. stavak 2. i 3. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu utvrđeno je da asistent koji ima akademski stupanj magistra znanosti i viši asistent može predavati na dodiplomskom studiju i ispitivati studente dodiplomskom studija ako ga za to ovlasti fakultetsko vijeće.

Budući da se poslijediplomski znanstveni studiji za stjecanje magisterija znanosti više ne izvode, da je u ukupnom broju asistenata bitno smanjen broj asistenata s magisterijem znanosti te da je pretežit (i sve veći) broj asistenata upisan na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije, donosi se ova odluka kako bi se primjerenom broju asistenata, koji su ispunili određene uvjete, te su po kompetencijama usporedivi s asistentima koji imaju akademski stupanj magistra znanosti, pružila mogućnost sudjelovanja u izvođenju nastave i ispitivanju na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju, preddiplomskom i diplomskom studiju.

Ad.8.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Katedre za strane jezike:

Francuski jezik pravne struke:
Jasni Horn, prof. (6 sati tjedno)
Candie Callu, prof. (2 sata tjedno)

Njemački jezik pravne struke
dr. Ivanu Glaseru (povremena predavanja)

Engleski jezik pravne struke:
Mr. Ani Juretić (12 sati tjedno)
Miljenu Matijaševiću, prof. (4 sata tjedno)
Mr. Agnes Milovan-Solter (8 sati tjedno)

Ad. 9.
Daje se suglasnost za sudjelovanje vanjskih suradnika u izvođenju nastave na Studijskom centru socijalnog rada u akademskoj godini 2008/2009., prema utvrđenom popisu.
Studijski centar socijalnog rada
Vanjski suradnici:
I. Za predmete koji se u cijelosti ili djelomično izvode u suradnji s drugim fakultetima:
1) Menadžment u socijalnom sektoru
Ekonomski fakultet
- doc. dr. sc. Nina Pološki Vokić
- dr. sc. Ivana Marić

2) Socijalni rad s ovisnicima
Psihijatrijska bolnica Vrapče
- prof. dr. sc. Vlado Jukić
- mr. sc. Ante Bagarić

3) Socijalna psihijatrija
Psihijatrijska bolnica Vrapče
- prof. dr. sc. Vlado Jukić
- doc. dr. sc. Lana Mužinić

4) Socijalna medicina
Medicinski fakultet
Škola narodnog zdravlja dr. Andrija Štampar
- dr. sc. Vesna Jureša
- dr. sc. Gordana Pavleković

5) Socijalni radu zdravstvu
Zavod za javno zdravstvo
- Marija Cahunek

II. Za djelomično izvođenje seminara i vježbi na fakultetu:
1) Socijalni rad i problemi mladih
- mr. sc. Antun Ilijaš,
- Mara Budimir,
- Mr. sc. Snježana Šalamon
Centar za prevenciju ovisnosti
- Andrea Rogić
- Mr. sc. Đurđa Petran,

2) Metodologija istraživanja u socijalnom radu
Institut društvenih istraživanja Ivo Pilar
- Lea Zorec

3) Socijalni rad s pojedincem
- mr. sc. Nataša Jelača
- Maca Cicek
- Marija Gorički
- Jelena Zbiljski Matić
- Ana Slošnjak
- Denis Marijon
- Mirko Čorlukić

4) Socijalni rad s obitelji i Obiteljska terapija
- Božena Horvat Alajbegović
- Jadranka Bračanin Szabo
- Valerija Kanđera
- mr. sc. dr. Lada Magdić
- dr. sc. Vesna Gašparović

5) Socijalni rad s invalidima
- Silvija Visinski

6) Socijalni rad u organizaciji zajednice
- Nedjeljko Marković


Ad. 10.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Nikoli Mijatoviću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Financijsko pravo na RRIF Visokoj školi za financijski menadžment u Zagrebu.

Ad. 11.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivanu Kopriću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Znanost o upravljanju i Javna uprava na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 12.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Nini Žganecu za sudjelovanje u izvođenju nastave na Studiju sestrinstva Veleučilišta u Varaždinu.

Ad. 13.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Branke Rešetar s naslovom «Pravna zaštita prava na susrete i druženja u obiteljskom pravu» u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Jozo Čizmić.

Ad. 14.
a) Mr. sc. Sonji Cindori odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Unapređenje sustava sprječavanja pranja novca Republike Hrvatske i usklađivanje s međunarodnim standardima».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Josip Kregar.

b) Mr. sc. Viktoru Gotovcu odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Zdravstveno osiguranje – socijalni aspekti».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Željko Potočnjak.

c) Mr. sc. Željku Karasu odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Prikriveni istražitelj kao dokazno sredstvo u suvremenoj kriminalistici i kaznenom postupku».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Krapac.

d) Mr. sc. Marijani Kletečki Radović odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Siromaštvo i neki aspekti psihosocijalnog razvoja djece».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

Ad. 15.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Mansa Erlanda Enqvista s naslovom «The Translational Justice: The International Community's Involvement in Judicial and Police Reform in Bosnia and Hercegovina» u sastavu: prof. dr. sc. Duško Sekulić, prof. dr. sc. Josip Kregar, prof. dr. sc. Damir Grubiša.

Ad. 16.
a) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Tatjani Josipović za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2008/2009.

b) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dubravki Hrabar za korištenje slobodne studijske godine u akad. god. 2008/2009.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana