25. 7. 2008. u 09:22
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:48

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu –
2. srpnja 2008.

Ad. 3.

I. Naknade školarine i ostale naknade na dodiplomskom studiju
1. Naknada troškova za diplomski i preddiplomski studij,
po upisanom ECTS bodu 100,00 kuna
2. Naknada troškova za dodiplomski studij za redovite studente
po osobnim potrebama, za jednu akademsku godinu 5.500,00 kuna
3. Naknada troškova za ponovni upis iste godine
dodiplomskog studija za redovite studente po osobnim
potrebama te za upis mirovanja studijskih obveza,
za jednu akademsku godinu 2.750,00 kuna
4. Naknada troškova za dodiplomski studij za izvanredne studente,
za studijsku godinu 3.300,00 kuna
5. Naknada troškova za ponovni upis iste godine dodiplomskog
studija za izvanredne studente, odnosno nastavak prekinutog
studija, te za nastavak studija redovitih studenata na
dodiplomskom studiju u statusu izvanrednih studenata
- ako student mora položiti do tri ispita 1.650,00 kuna
- ako student mora položiti više od tri ispita 3.300,00 kuna
6. Naknada troškova za dodiplomski studij u statusu izvanrednih
studenata, za studijsku godinu, za hrvatske branitelje, djecu
poginulih, umrlih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja,
te HRVI Domovinskog ratai djece HRVI Domovinskog
rata I. skupine 1.650,00 kuna
7. Naknada troškova za korištenje apsolventskih prava po isteku
šeste godine dodiplomskog studija u statusu redovitog studenta
te po isteku pete godine studija u statusu redovitog studenta
za osobne potrebe 1.650,00 kuna
8. Naknada za ocjenu diplomskog rada u slučajevima iz točke 5. i 7. 500,00 kuna
9. Naknada troškova za upis akademske godine za studente strane
državljane 7.800,00 kuna
10.Upisnina (s doprinosom za biblioteku i osiguranje studenata) 300,00 kuna
11.Naknada troškova za izdavanje duplikata indeksa 250,00 kuna
12.Naknada troškova za odlučivanje o zahtjevu za testiranje odnosno
upis godine po proteku propisanog roka 150,00 kuna
13.Naknada troškova za izdavanje dokumenata odnosno njihov
prijepis za studente koji su diplomirali, koji se ispisuju
ili su se ispisali s Fakulteta 150,00 kuna
14.Naknada troškova za izdavanje svjedodžbe o položenim ispitima
sa popisom ocjena na engleskom jeziku 200,00 kuna
15. Prijavnica za ispite
(u cijenu je uključena i naknada troškova za priređivanje
i održavanje pisanog dijela ispita te djelomična naknada
administrativne provedbe ispita) 5,00 kuna
16. Prijava diplomskog rada 10,00 kuna

II. Naknade za izradu i izdavanje diploma s kutijom
1. diploma o završenom dodiplomskom studiju
- na hrvatskom jeziku 250,00 kuna
- na latinskom jeziku 350,00 kuna
2. diploma o završenom poslijediplomskom studiju
- na hrvatskom jeziku 400,00 kuna
- na latinskom jeziku 500,00 kuna
3. diploma o doktoratu znanosti
- na hrvatskom jeziku 600,00 kuna
- na latinskom jeziku 700,00 kuna
4. ovjera preslika diplome 70,00 kuna

IV. Naknade za korištenje bibliotečnog fonda fakultetske biblioteke
1. Zakasnine
- za udžbenike – po primjerku i po danu 2,00 kuna

2. Fotokopiranje bibliotečne građe
- A4 format 0,50 kuna
- A3 format 1,00 kuna
Danom donošenja ove odluke prestaje važiti odluka o cijenama usluga na Fakultetu u akademskoj 2007/08. godini, klasa: 640-01/07-22/10, urbroj: 251-55-07-5, od 27. lipnja 2007.

Ad. 4.
Imenuju se slijedeći predstavnici studenata u radna tijeka Fakultetskog vijeća za akad.god. 2007/2008. i 2008/2009.:
1. ODBOR ZA VEZE S DOMAĆIM I STRANIM FAKULTETIMA
Igor Sokolar
2. BIBLIOTEČNI ODBOR
Neven Jozić
3. ODBOR ZA UNAPREĐENJE STUDIJA
Goran Devrnja
4. ODBOR ZA NAGRADE, DRUŠTVENA PRIZNANJA I ODLIKOVANJA
Emil Cetina
5. ODBOR ZA POTICANJE IZVRSNOSTI STUDENATA
Ema Vidak Gojković
6. ODBOR ZA ŽALBE STUDENATA
Ivan Živančev – Tutić
Iva Fejzagić (zamjenica)
7. ODBOR ZA ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SASTANAKA
Ivan Milotić
8. ODBOR ZA OČUVANJE TRADICIJE PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Marko Jurić
9. ODBOR ZA INFORMATIZACIJU
Tomislav Lalić
10. ODBOR ZA SVEUČILIŠNO PRAVO I ODNOSE
Ivan Magud
14. ODBOR ZA KNJIGE I UDŽBENIKE
Boris Savić

Ad. 5.
Doc. dr. sc. Mladen Vedriš, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana međunarodna ekonomija, na Katedri za ekonomsku politiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 6.
Prof. dr. sc. Ksenija Turković, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Kseniju Turković izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Ad. 7.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Anđelko Akrap, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalna geografija i demografija.

Ad. 8.
Prof. dr. sc. Deša Mlikotin Tomić, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 9.
Mr. sc. Lana Milivojević Kruljac, ispunjava propisane uvjete za izbor u nastavno zvanje predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu.

Ad. 10.
Daje se suglasnost Romani Matanovac za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Pravna strana medija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u akad.2008/2009. godini.

Ad. 11.
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Marka Šikića s naslovom «Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u hrvatskom i poredbenom pravu» te imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Dragan Medvedović,prof. dr. sc. Jasna Omejec;

b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Vanje Bilića s naslovom «Alternativno rješavanje sporova i parnični postupak» te imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Željko Potočnjak;
c) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Aleksandre Maganić s naslovom «Opće institucije izvanparničnog procesnog prava (komparativna analiza hrvatskog, austrijskog i njemačkog izvanparničnog procesnog prava)» te imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. emeritus Nikola Gavella;

d) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Jasminke Pecotić Kaufman s naslovom «Horizontalni sporazumi o cijenama u pravu tržišnog natjecanja» te imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: doc. dr. sc. Vedran Šoljan, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Deša Mlikotin Tomić

Ad. 12.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Ivane Kunda s naslovom “Pravo mjerodavno za povredu prava intelektualnog vlasništva” u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Vesna Tomljenović;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Maje Laklija s naslovom “Psihosocijalna obilježja udomitelja i iskustvo udomiteljstva djece” u sastavu: prof. dr. sc. Josip Janković, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak;
c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Silvije Rusac s naslovom “Nasilje nad starijim osobama u obitelji” u sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Dušan Milinković;

Ad. 13.
Mr. sc. Ratku Brnabiću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Proboj pravne osobnosti i odgovornost za obveze».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se akademika Jakša Barbić.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Ratka Brnabića s naslovom «Proboj pravne osobnosti i odgovornost za obveze» u sastavu: doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, akademik Jakša Barbić, doc. dr. sc. Petar Miladin.

Ad. 14.
a) Mr. sc. Anamariji Musa odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Europeizacija i agencijski model javne uprave».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ivan Koprić.

b) Mr. sc. Danku Špoljariću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Investicijski fondovi rizičnog kapitala i porezni aspekti njihovog djelovanja».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Nikola Mijatović.

c) Mr. sc. Lani Milivojević Kruljac odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Novčana kazna u hrvatskom i poredbenom kaznenom pravu».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

d) Mr. sc. Željku Mršiću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Prevencija kaznenih djela i drugih kažnjivih ponašanja policijskih službenika»
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

e) Ivi Perin Tomičić polaznici doktorskog studija iz Europskog prava odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Razvod braka u međunarodnom privatnom pravu –europska i hrvatska rješenja».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Vilim Bouček.

f) Nevenu Ricijašu polazniku doktorskog studija iz socijalnog rada odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Pripisivanje uzročnosti za vlastito delikventno ponašanje mladih».
Za su-mentorstvo pri izradi doktorske disertacije imenuju se prof. dr. sc. Marina Ajduković i prof. dr. sc. Željka Kamenov.

Ad. 15.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Borisa Stanića s naslovom “Sloboda kretanja odvjetnika u Europskoj uniji” u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, doc. dr. sc. Hana Horak
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Vesne Batistić Kos s naslovom «Pozitivne obveze prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Maja Seršić:

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Laure Valković s naslovom «Pravni položaj i obveze branitelja u svjetlu prava okrivljenika na učinkovitu obranu u kaznenom postupku» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. dr. sc. Ivo Josipović

Ad. 16.
a) Prof. dr. sc. Tatjani Josipović odobrava se korištenje plaćenog dopusta od 1. srpnja 2008. do 1. rujna 2008. godine zbog znanstvenog usavršavanja na Max Planck Institutu za strano i međunarodno pravi u Hamburgu.

b) Hani Ernstu odobrava se korištenje plaćenog dopusta od 1. rujna 2008. do 1. lipnja 2009. godine zbog studijskog boravka na Sveučilištu UC Berkeley, SAD.

Ad. 17.
a) Seminarski rad Vjekoslava Ivančića s naslovom «Predugovorna odgovornost» priznaje se kao diplomski rad.

b) Seminarski rad Romee Manojlović s naslovom «Harmonizacija lokalne samouprave u Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji» priznaje se kao diplomski rad.

c) Seminarski rad Darije Dubajić s naslovom «Harmonizacija lokalne samouprave u Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji» priznaje se kao diplomski rad.

Ad. 18.
a) Seminarski rad Aleksandra Maršavelskog s naslovom «Prijevara i prijava u gospodarskom poslovanju (s osvrtom na povijesni aspekt)» priznaje se kao diplomski rad.

b) Seminarski rad Marije Tomić Preiner s naslovom «Poštivanje prava osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj» priznaje se kao diplomski rad.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana