2. 6. 2008. u 10:34
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:48

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu –
28. svibnja 2008.


Ad. 6.
Za predstojnicu Katedre za opću povijest prava i države za akademske godine 2007/2008. i 2008/2009. imenuje se doc. dr. sc. Zrinka Erent Sunko.

Ad. 8.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, na Katedri za kazneno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Petar Novoselec, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Ivo Josipović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. emeritus Zvonimir Šeparović, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo.

Ad. 9.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, imenuju se: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, doc. dr. sc. Zvonimir Dujmović, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo.

Ad. 10.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Marka Šikića s naslovom “Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u hrvatskom i poredbenom pravu” u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Jasna Omejec;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Vanje Bilića s naslovom “Alternativno rješavanje sporova i parnični postupak” u sastavu: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Željko Potočnjak;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Aleksandre Maganić s naslovom “Opće institucije izvanparničnog procesnog prava (komparativna analiza hrvatskog, austrijskog i njemačkog izvanparničnog procesnog prava)” u sastavu: prof. dr. sc. Alan Uzelac, prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. emertius Nikola Gavella;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Jasminke Pecotić Kaufman s naslovom «Horizontalni sporazumi o cijenama u pravu tržišnog natjecanja» u sastavu: doc. dr. sc. Vedran Šoljan, prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Deša Mlikotin Tomić

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Nenada Rančića s naslovom “Optimalizacija institucionalne strukture Republike Hrvatske na putu u moderni ekonomski razvoj: zadanosti i perspektive” u sastavu: prof. dr. sc. Stjenko Vranjican, doc. dr. sc. Mladen Vedriš, prof. dr. sc. Uroš Dujšin

Ad. 11.
a) Mr. sc. Stanki Pejaković odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Pravna zaštita u postupcima javne nabave».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Dragan Medvedović

b) Mr. sc. Ani Pošćić odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Zaštita potrošača i politika tržišnog natjecanja».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Siniša Petrović.

c) Mr. sc. Olji Družić Ljubotina odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Atribucija uzroka siromaštva i neke psihosocijalne značajke primatelja stalne socijalne pomoći».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković.

d) Mr. sc. Antoniji Kovačić odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Hrvatsko prekršajno pravo u europskom kontekstu: materijalnopravni, postupovni i organizacijski aspekti“.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

Ad. 12.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Ane Rački Marinković s naslovom «Ranija prava u postupku stjecanja žiga u hrvatskom pravu i pravu Europske unije» u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, prof. dr. sc. Zoran Parać, akademik Jakša Barbić;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Danka Špoljarića s naslovom «Investicijski fondovi rizičnog kapitala i porezni aspekti njihovog djelovanja» u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dr. sc. Sandra Švaljek;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Dalide Rittossa s naslovom «Zablude u kaznenom pravu» u sastavu: prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Koraljke Sansović s naslovom «Interpretacija pravnih propisa u duhu europskog prava» u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat;

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Željka Karasa s naslovom «Prikriveni istražitelj kao dokazno sredstvo u suvremenoj kriminalistici i kaznenom postupku» u sastavu: prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović;

f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Nevena Ricijaša s naslovom «Pripisivanje uzročnosti vlastitog delikventnog ponašanja mladih» u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Željka Kamenov;

g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Marijane Kletečki Radović s naslovom “Siromaštvo i neki aspekti psihosocijalnog razvoja djece” u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Željka Kamenov;

h) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Anamarije Musa s naslovom «Europeizacija i agencijski model javne uprave» u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Zdravko Petek;

i) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Viktora Gotovca s naslovom «Zdravstveno osiguranje – socijalni aspekti» u sastavu: prof. dr. sc. Vera Jelčić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, prof. dr. sc. Anton Ravnić;

j) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Ratka Brnabića s naslovom «Proboj pravne osobnosti i odgovornost za obveze» u sastavu: akademik Jakša Babrić, doc. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović;

k) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Liljane Matuško Antonić s naslovom „Uspostava pravnog jedinstva nekretnina na građevinskom zemljištu u postupku preoblikovanja zemljišnih knjiga“ u sastavu: prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. emeritus Nikola Gavella.

Ad. 13.
Ovlašćuje se mr. sc. Teo Matković za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta koje izvodi Katedra za socijalnu politiku.

Ad. 14.
Daje se suglasnost Francu Harapinu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Građansko pravo I i Građansko pravo II na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Ad. 15.
a) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Juri Šimoviću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Javne financije na Visokoj školi EFFECTUS za financije i pravo u Zagrebu.

b) Daje se suglasnost mr. sc. Terezi Rogić Lugarić za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnih predmeta Osnove financijskog prava i Javne financije na Visokoj školi EFFECTUS za financije i pravo u Zagrebu.

Ad. 16.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Vedranu Šoljanu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Trgovačko pravo na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 17.
a) Mislavu Mataiji odobrava se korištenje plaćenog dopusta od 24. srpnja 2008. do 31. svibnja 2009. godine zbog znanstvenog usavršavanja na Sveučilištu Columbia u New Yorku, SAD.

b) Luki Kalleru odobrava se korištenje plaćenog dopusta od 1. listopada 2008. do 1. rujna 2009. godine zbog znanstvenog usavršavanja na London School of Economics and Political Sciences u Velikoj Britaniji.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana