29. 2. 2008. u 11:54
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:47

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu –
27. veljače 2008.

Ad. 5.
U razredbenom postupku za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2008/2009. godini upisat će se:
na pravni studij 800 studenata:, 600 redovitih studenata (200 bez plaćanja, 280 s linearnim plaćanjem i 120 s maksimalnim plaćanjem), 200 izvanredna studenta.
na preddiplomski studij socijalnog rada 160 studenata:120 redovitih studenata (50 bez plaćanja, 50 s linearnim plaćanjem i 20 s maksimalnim plaćanjem), 40 izvanredna studenta
Školarina za upis u prvu godinu studija iznosit će 7.800,00 kuna. Na pravnom studiju linearni koeficijent porasta participacije iznosi 27,85 kuna, a na preddiplomskom studiju socijalnog rada 156,00 kuna.

Ad. 6.
U izborno povjerenstvo za provođenje izbora za Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz redova nastavnika imenuju se: doc. dr. sc. Nino Žganec (član), mr. sc. Vedran Đulabić (član), doc. dr. sc. Branka Sladović Franz (zamjenik člana), doc. dr. sc. Davor Adrian Babić (zamjenik člana).
U povjerenstvo za prigovore u postupku izbora za Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz redova nastavnika imenuju se: prof. dr. sc. Marko Petrak (član), prof. dr. sc. Zlata Đurđević (član), doc. dr. sc. Jasenko Marin (član), doc. dr. sc. Davorin Lapaš (zamjenik člana), doc. dr. sc. Mario Jelušić (zamjenik člana), doc. dr. sc. Petar Miladin (zamjenik člana).

Ad. 8.
Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak imenuje se glavnim i odgovornim urednikom Revije za socijalnu politiku, prof. dr. sc. Zoran Šućur, zamjenikom glavnog i odgovornog urednika, mr. sc. Teo Matković izvršnim urednikom, a članovima uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Gojko Bežovan, mr. sc. Nada Kerovec, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, dr. sc. Paul Stubbs, dr. sc. Ante Škember, dr. sc. Mirjana Znaor i doc. dr. sc. Nino Žganec, od 1. travnja 2008. do 31. ožujka 2010. godine.
Članovima međunarodnog dopisnog uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Bob Deacon, prof. dr. sc. Mihaly Nyilas, prof. dr. sc. Nol Reverda, dr. sc. Nada Stropnik i prof. dr. sc. Arthur Williamson.


Ad. 10.
Prof. dr. sc. Marina Ajduković imenuje se glavnom i odgovornom urednicom Ljetopisa socijalnog rada, a članovima uredništva imenuju se: prof. dr. sc. Josip Janković, prof. dr. sc. Mladen Knežević, prof. dr. sc. Vera Jelčić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, doc. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, doc. dr. sc. Zdravka Leutar, doc. dr. sc. Branka Sladović Franc, mr. sc. Ivana Milas Klarić, dr. sc. Danko Bakić, mr. sc. Nataša Jelača, Ana Butković, Ilonka Filipović.

Prof. dr. sc. Slavko Kljić, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Dušan Milinković i prof. dr. sc. Božo Skeledžija imenuju se članovima Savjeta Ljetopisa socijalnog rada.

Ad. 11.
Za predstojnicu Katedre za strane jezike za akademske godine 2007/2008. i 2008/2009. izabire se doc. dr. sc. Lelija Sočanac.
Imenovana će dužnost predstojnice obnašati počevši od 28. veljače 2008.

Ad. 12.
a) Prof. dr. sc. Mihajlu Diki, redovitom profesoru u trajnom zvanju, produžava se radni odnos do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina života.

b) Prof. dr. sc. Vjekoslavu Miličiću, redovitom profesoru u trajnom zvanju, ne produžava se radni odnos po isteku akademske 2007/2008. godine u kojoj je navršio 65 godina života.

Ad.13.
Doc. dr. sc. Jasenko Marin, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Jasenka Marina izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad. 14.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za pravo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, imenuju se: prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Vilim Gorenc, umirovljeni redoviti profesori u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

Ad. 15.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Josip Kregar, redoviti profesor.

Ad. 17.
Daje se suglasnost dr. sc. Gordanu Stankoviću, Pavlu Škare, Zoranu Tasiću, Draženu Jakovina, mr. sc. Slavenu Dobriću i Maji Markovčić-Kostelac za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Pomorsko i općeprometno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Ad. 18.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Josipu Jankoviću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornih predmeta Prevencija poremećaja u ponašanju i Psihologija braka na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Ad. 19.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Rodinu za sudjelovanje u izvođenju nastave u sklopu kolegija Suvremeni društveni sustavi II, Uvod u pravo i europsko pravo na Visokoj novinarskoj školi u Zagrebu.

Ad. 20.
Mr. sc. Jasminki Pecotić Kaufman odobrava se promjena teme doktorske disertacije s novim naslovom «Horizontalni sporazumi o cijenama u pravu tržišnog natjecanja».

Ad. 21.
a) Blanki Ivančić-Kačer polaznici doktorskog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Građanskopravni aspekti transplatacije dijelova ljudskog tijela».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Petar Klarić.

b) Dubravki Klasiček polaznici doktorskog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Nužno nasljedno pravo kao ograničenje slobode oporučnog raspolaganja».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Vlado Belaj.

c) Mr. sc. Lorisu Belaniću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Osiguranje pravne zaštite na temelju ugovora o osiguranju».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marijan Ćurković.

Ad. 22.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Sonje Cindori s naslovom «Unapređenje sustava sprječavanja pranja novca Republike Hrvatske i usklađivanje s međunarodnim standardima» u sastavu: prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Josip Kregar. prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Lane Milivojević Kruljac s naslovom «Novčana kazna u hrvatskom i poredbenom kaznenom pravu» u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. dr. sc. Davor Krapac

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Ane Pošćić s naslovom «Zaštita potrošača i politika tržišnog natjecanja» u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Siniša Petrović,prof. dr. sc. Vesna Tomljenović.

Ad. 23.
Doc. dr. sc. Jasnici Garašić odobrava se produženje dopusta od 1. lipnja do 31. kolovoza 2008. godine zbog studijskog boravka na School of Law, University of Texas, Austin, SAD.

Ad. 24.
a) Seminarski rad Karmen Kurešić s naslovom «Sloboda izražavanja i informiranja, čl. 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda» priznaje se kao diplomski rad.

b) Seminarski rad Marka Mećara s naslovom «Genocid» priznaje se kao diplomski rad.


 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana