31. 1. 2008. u 13:31
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:46

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu –
30. siječnja 2008.

Ad. 2.
Za predstojnicu Zavoda za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2007/2008. i 2008/2009. imenuje se prof. dr. sc. Dubravka Hrabar.

Ad. 3.
Dr. sc. Zrinka Erent Sunko, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države na Katedri za opću povijest prava i države, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 4.
Dr. sc. Tamara Perišin, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo na Katedri za europsko javno pravo, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 5. 
Prof. dr. sc. Maja Seršić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, na Katedri za međunarodno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 6.
Doc. dr. sc. Davorin Lapaš, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Davorina Lapaša izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad. 7.
Doc. dr. sc. Zdravka Leutar, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Zdravku Leutar izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad.8.
Dr. sc. Saša Nikšić, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Sašu Nikšića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

a) Dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Elizabetu Ivičević Karas izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Ad. 9.
Mislav Mataija, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.

Ad. 10.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, akademik Vladimir Ibler, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Radenković, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo.

Ad. 11.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana međunarodna ekonomija, na Katedri za ekonomsku politiku.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Stjenko Vranjican, redoviti profesor.

Ad. 12.
Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Zvonimira Slakopera izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

a) Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz Kaznenog prava – Kazneno procesnog prava u ljetnom semestru akad. god. 2007/2008. vanjskim suradnicima: mr.sc. Marin Mrčela, mr.sc. Marijan Svedrović, mr.sc. Oliver Mittermayer, Franc Harapin, Vladimir Vinja, Sanja Nola, Helenca Pirnat Dragičević, Nataša Đurović, Pero Kujundžić, dr. sc. Zdenko Konjić, Dubravka Čošić, Dragan Novosel, Josip Čule, Darko Klir.

Ad. 13.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zlati Đurđević za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Pravo i institucije Europske unije na poslijediplomskom studiju Pravni i gospodarski okviri poslovanja u Europskoj uniji na Ekonomskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

a) Seminarski rad Katarine Arbanas s naslovom «Sloboda izražavanja i informiranja, čl. 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda» priznaje se kao diplomski rad.

Ad. 14.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Marini Ajduković za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Grupni tretman na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 15.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Dražena Kovačevića s naslovom «Psihosocijalni i sociodemografski aspekti ubojstva u obitelji» te imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Josip Janković, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Tatjana Ljubin Golub.

Ad. 17.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Ivane Vukorepa s naslovom «Kapitalno financirani mirovinski sustavi kao čimbenici socijalne sigurnosti» u sastavu: prof. dr. sc. Vera Jelčić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, prof. dr. sc. Anton Ravnić.

a) Hanu Ernstu odobrava se korištenje plaćenog dopusta od 1. veljače 2008. do 1. travnja 2008. godine zbog studijskog boravka na Max Planck institutu za strano i međunarodno privatno pravo u Hamburgu.

Ad. 18.
Mr. sc. Teu Matkoviću odobrava se korištenje plaćenog dopusta od 29. siječnja 2008. do 20. ožujka 2008. godine zbog znanstvenog usavršavanja na Sveučilištu u Mannheimu.

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana