30. 1. 2008. u 18:51
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:29

 Ad. 1
a) Prof. dr. sc. Ivan Koprić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

b) Prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

c) Prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, na Katedri za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.2.
Doc. dr. sc. Nikola Mijatović, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 3.
a) Dr. sc. Ivana Grgurev, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo na Katedri za radno i socijalno pravo, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 4.
Marta Dragičević izabire se u suradničko zvanje asistenta (znanstvenog novaka), u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo na znanstvenom projektu «Kaznenopravno sprječavanje korupcije i kolektivnog kriminaliteta», na vrijeme od šest godina.

Ad. 5.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, na Katedri za međunarodno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: akademik Vladimir Ibler, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, prof. dr. sc. Budislav Vukas, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, prof. dr. sc. Maja Seršić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo.

Ad. 6.
a) Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, na Katedri za kazneno procesno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Krapac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Ivo Josipović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo.

b) Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. emeritus Nikola Gavella, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

Ad. 7.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dušku Modlyu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta Kriminalistika u akademskoj godini 2007/2008.

b) Daje se suglasnost Draženu Tripalu, mr. sc. Suzani Kos i mr.sc. Nadici Buzin za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog nastavnog predmeta Psihijatrijskopravna klinika, te Draženu Tripalu, mr. sc. Marinu Mrčeli, Draganu Novoselu i mr. sc. Lauri Valković za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog nastavnog predmeta Kaznenopravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ad.8.
Daje se suglasnost za sudjelovanje vanjskih suradnika u izvođenju nastave na upravnom studiju Društvenog veleučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2007/2008.

I. Za obavljanje nastave, odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti): prof. dr. sc. Miljan Ramljak, prof. dr. sc. Inge Perko Šeparović, prof. dr. sc. Zdravko Petek, dr. sc. Josip Kolanović, dr. sc. Tanja Tišma, mr. sc. Teodor Antić, Josip Bienenfeld. mr. sc. Zoran Pičuljan, Jozo Ivanović, Melina Lučić

II. Za obavljanje dijela nastave (bez mogućnosti ispitivanja): Slavica Banić, Nataša Poljak, Jadranka Jurinjak, Davor Ljubanović, Greta Augustinović-Pavičić, Štefica Stažnik.

III. Za obavljanje vježbi: Štefanija Kasabašić, mr. sc. Janko Milković, Branka Šavrljuga, Ivica Šušak.

Ad. 9.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Vedranu Šoljanu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Regulacija tržišta na poslijediplomskom studiju Ekonomika EU na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 10.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Gojku Bežovanu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Socijalna i zdravstvena politika na Visokoj školi na medicinske sestre Petrus, Varaždin.

a) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Petroviću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Privredno i radno pravo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u akad.god.2007/2008.

Ad. 11.
a) Mr. sc. Mireli Krešić odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Zakonsko nasljeđivanje prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području 1853.-1946.».
Za ko-mentore pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Dalibor Čepulo i prof. dr. sc. Tatjana Josipović.

b) Mr. sc. Ireni Majstorović odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Harmonizacija i unifikacija europskog obiteljskog prava – temelji, načela i prijepori».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Dubravka Hrabar.

c) Mr. sc. Ivani Milas odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Pravni status skrbnika kao jamstvo zaštite ljudskih prava odraslih».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Dubravka Hrabar.

Ad. 12.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Dubravke Klasiček s naslovom «Nužno nasljedno pravo kao ograničenje slobode oporučnog raspolaganja» u sastavu: prof. dr. sc. Vlado Belaj, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. emeritus Nikola Gavella.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Maje Laklija s naslovom «Psihosocijalna obilježja udomitelja i iskustvo udomiteljstva djece» u sastavu: prof. dr. sc. Josip Janković, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

Ad. 13.
Dr. sc. Tamari Perišin odobrava se korištenje plaćenog dopusta od 1. prosinca 2007. do 25. veljače 2008. godine zbog znanstvenog usavršavanja na Max Planck institutu za komparativno javno pravo i međunarodno pravo u Heidelbergu.

Mr. sc. Gordani Berc odobrava se korištenje plaćenog dopusta od 6. prosinca 2007. do 1. lipnja 2008. godine zbog znanstvenog usavršavanja na Sveučilištu u SAD-u u okviru Junior Faculty Development Program.

Ad. 13.
a) Seminarski rad Mateje Rajačić s naslovom «Patološke arbitražne klauzule» priznaje se kao diplomski rad.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana