30. 1. 2008. u 18:49
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:27

 Ad. 1.
Prof. dr. sc. Josip Kregar izabire se za dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2007/2008. i 2008/2009.
Prof. dr. sc. Josip Kregar započet će obnašati dužnost dekana 1. listopada 2007. godine.

Ad. 1a.
Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, doc. dr. sc. Marko Baretić i doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović izabiru se za prodekane Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2007/2008. i 2008/2009.
Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, doc. dr. sc. Marko Baretić i doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović započet će obnašati dužnost prodekana 1. listopada 2007.

Ad.2.
Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak izabire se za predstojnik Studijskog centra za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2007/2008. i 2008/2009.
Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak započet će obnašati dužnost predstojnika 1. listopada 2007. godine.

Ad. 7.
I. Naknade školarine i ostale naknade na dodiplomskom studiju
1. Naknada troškova za diplomski i preddiplomski studij za redovite
studente po osobnim potrebama, po upisanom ECTS bodu 100,00 kuna
2. Naknada troškova za diplomski i preddiplomski studij
za izvanredne studente, po upisanom ECTS bodu 60,00 kuna
3. Naknada troškova za dodiplomski studij za redovite studente
po osobnim potrebama, za jednu akademsku godinu 5.500,00 kuna
4. Naknada troškova za ponovni upis iste godine
dodiplomskog studija za redovite studente po osobnim
potrebama te za upis mirovanja studijskih obveza,
za jednu akademsku godinu 2.750,00 kuna
5. Naknada troškova za dodiplomski studij za izvanredne studente,
za studijsku godinu 3.300,00 kuna
6. Naknada troškova za ponovni upis iste godine dodiplomskog
studija za izvanredne studente, odnosno nastavak prekinutog
studija, te za nastavak studija redovitih studenata na
dodiplomskom studiju u statusu izvanrednih studenata
- ako student mora položiti do tri ispita 1.650,00 kuna
- ako student mora položiti više od tri ispita 3.300,00 kuna
7. Naknada troškova za dodiplomski studij u statusu izvanrednih
studenata, za studijsku godinu, za hrvatske branitelje, djecu
poginulih, umrlih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja,
te HRVI Domovinskog ratai djece HRVI Domovinskog
rata I. skupine 1.650,00 kuna
8. Naknada troškova za korištenje apsolventskih prava po isteku
šeste godine dodiplomskog studija u statusu redovitog studenta
te po isteku pete godine studija u statusu redovitog studenta
za osobne potrebe 1.650,00 kuna
9. Naknada za ocjenu diplomskog rada u slučajevima iz točke 4. i 6. 500,00 kuna
10. Naknada troškova za upis akademske godine za studente strane
državljane 7.000,00 kuna
11.Upisnina (s doprinosom za biblioteku i osiguranje studenata) 300,00 kuna
12.Naknada troškova za izdavanje duplikata indeksa 250,00 kuna
13.Naknada troškova za odlučivanje o zahtjevu za testiranje odnosno
upis godine po proteku propisanog roka 150,00 kuna
14.Naknada troškova za izdavanje dokumenata odnosno njihov
prijepis za studente koji su diplomirali, koji se ispisuju
ili su se ispisali s Fakulteta 150,00 kuna
15.Naknada troškova za izdavanje svjedodžbe o položenim ispitima
sa popisom ocjena na engleskom jeziku 200,00 kuna
16. Prijavnica za ispite
(u cijenu je uključena i naknada troškova za priređivanje
i održavanje pisanog dijela ispita te djelomična naknada
administrativne provedbe ispita) 5,00 kuna
17. Prijava diplomskog rada 10,00 kuna

II. Naknade za izradu i izdavanje diploma s kutijom
1. diploma o završenom dodiplomskom studiju
- na hrvatskom jeziku 250,00 kuna
- na latinskom jeziku 350,00 kuna
2. diploma o završenom poslijediplomskom studiju
- na hrvatskom jeziku 400,00 kuna
- na latinskom jeziku 500,00 kuna
3. diploma o doktoratu znanosti
- na hrvatskom jeziku 600,00 kuna
- na latinskom jeziku 700,00 kuna
4. ovjera preslika diplome 70,00 kuna

IV. Naknade za korištenje bibliotečnog fonda fakultetske biblioteke
1. Zakasnine
- za udžbenike – po primjerku i po danu 2,00 kuna
2. Fotokopiranje bibliotečne građe
- A4 format 0,50 kuna
- A3 format 1,00 kuna
Danom donošenja ove odluke prestaje važiti odluka o cijenama usluga na Fakultetu u akademskoj 2006/07. godini, klasa: 400-01/06-14/67, urbroj: 251-55-06-1, od 20. lipnja 2006.

Ad. 8.
Prof. dr. sc. Stjenko Vranjican, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za političku ekonomiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 9.
Prof. dr. sc. Siniša Petrović, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Sinišu Petrovića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Ad.10.
Prof. dr. sc. Mladen Knežević, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Mladena Kneževića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Ad. 11.
Doc. dr. sc. Marijan Ćurković, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Marijana Ćurkovića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad. 12.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, na Katedri za obiteljsko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. emeritus Mira Alinčić, umirovljena redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo.

Ad. 13.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog ili redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. emeritus Nikola Gavella, umirovljeni redoviti profesori u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, akademik Jakša Barbić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

Ad. 14.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Vera Jelčić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, prof. dr. sc. Anton Ravnić, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo.

Ad. 15.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo (razvojno radno mjesto) u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Rodin, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo.

Ad. 16.
Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta (znanstvenog novaka) u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, na znanstvenom projektu «Kaznenopravni aspekti pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji».

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Davor Krapac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Ivo Josipović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, doc. dr. sc. Zlata Đurđević, docentica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo.

Ad. 17.
a) Ovlašćuje se mr. sc. Vanja-Ivan Savić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Opća teorija prava i države.

b) Ovlašćuje se mr. sc. Maja Munivrana za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Kazneno pravo.

Ad. 18.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Nikoli Mijatoviću za sudjelovanje u izvođenju nastave na Visokoj školi za izobrazbu trenera «Olimp» u Zagrebu iz nastavnog predmeta Marketing u sportu.

Ad. 19.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije mr. sc. Zdenka Konjića s naslovom «Primjena načela zakonitosti u nacionalnom i međunarodnom kaznenom pravu» te imenuje stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić

Ad. 20.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Jasminke Pecotić Kaufman s naslovom “Sporazumi o cijenama u pravu tržišnog natjecanja” u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Siniša Petrović,prof. dr. sc. Deša Mlikotin Tomić

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Alena Rajka s naslovom “Informacije u javnoj upravi- pravni aspekti” u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Dragan Medvedović, prof. dr. sc. Jasna Omejec

Ad. 21.
a) Mr. sc. Terezi Rogić Lugarić odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Razvoj tendencije financiranja velikih hrvatskih gradova».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Jure Šimović.

b) Mr. sc. Zoranu Pičuljanu odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Pravno uređenje, temeljna obilježja i tendencije u razvoju suvremenih službi vanjskih poslova».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ivan Koprić.

c) Mr. sc. Sandri Laleta odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Prestanak ugovora o radu».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Željko Potočnjak.

d) Mr. sc. Gordani Berc odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Obiteljska kohezivnost u kontekstu sukoba radne i obiteljske uloge roditelja».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Josip Janković.

Ad. 22.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Vanje Branice s naslovom «Institucionalna skrb za siromašnu i nezbrinutu djecu u gradu Zagrebu od 1990. do 1940. godine» u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Knežević, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Neda Engelsfeld, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Mira Kolar-Dimitrijević.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Silvije Rusac s naslovom «Nasilje nad starijim osobama u obitelji» u sastavu: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Josip Obradović

Ad. 24.
Doc. dr. sc. Jasnici Garašić odobrava se korištenje studijskog dopusta od 1. rujna 2007. do 31. svibnja 2008. godine zbog studijskog boravka na School of Law, University of Texas, Austin, SAD.

Ad. 25.
a) Seminarski rad Vladimira Bosiljevca s naslovom «Tipologija počinitelja kaznenog djela silovanja iz čl. 188. KZ – teoretska razmatranja i rezultati istraživanja na području zagrebačke županije», priznaje se kao diplomski rad.

b) Seminarski rad Monike Malbašić s naslovom «Kaznenopravni aspekti zlouporabe droga s posebnim naglaskom na prevenciju», priznaje se kao diplomski rad.

c) Seminarski rad Jelene Ogreste s naslovom «Klinička studija slučaja anoreksije – novi pristupi u kliničkom socijalnom radu», priznaje se kao diplomski rad.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana