30. 1. 2008. u 18:48
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:26

Ad. 1.
Prihvaća se prijedlog programa rada prof. dr. sc. Josip Kregar, predloženika za dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2007/2008. i 2008/2009.
Ad.2.
Prof. dr. sc. Jasna Omejec predlaže se za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske.

a) Prof. dr. sc. Petar Klarić predlaže se za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Ad. 7.
Doc. dr. sc. Marko Petrak, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo na Katedri za rimsko pravo, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 8.
Dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada na Katedri za posebna područja socijalnog rada, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Studijskog centra socijalnog rada.

Ad. 9.
Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Dalibora Čepula izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Ad.10.
Doc. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Ivanu Jaramaz-Reskušić izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad. 11.
Dr. sc. Gordana Marčetić, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Gordanu Marčetić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Ad. 12.
Marko Jurić, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za pravnu informatiku, na vrijeme od šest godina.

Ad. 13.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Željko Pavić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Jure Šimović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Ad. 14.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: akademik Jakša Barbić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. emeritus Nikola Gavella, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

a) Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: akademik Jakša Barbić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. emeritus Nikola Gavella, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

Ad. 15.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Jure Šimović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. emeritus Božidar Jelčić, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo.
Ad. 16.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, izvanredna profesorica, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana socijalna psihologija, prof. dr. sc. Antonija Žižak, izvanredna profesorica u znanstvenom polju odgojne znanosti, znanstvena grana defektologija.

Ad. 17.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor znanstvenom polju socijalnih djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Benjamin Čulig, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija.

Ad. 18.
Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, na Katedri za psihologiju.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, izvanredna profesorica u znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana socijalna psihologija, Ivan Magdalenić, viši predavač u znanstvenom polju psihologija.

Ad. 19.
Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, na Katedri za psihologiju.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, izvanredna profesorica u znanstvenom polju psihologija, znanstvena grana socijalna psihologija, Ivan Magdalenić, viši predavač u znanstvenom polju psihologija.

Ad. 20.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog ili redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za pravo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, imenuju se: akademik Jakša Barbić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Deša Mlikotin Tomić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

Ad. 21.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Josipu Kregaru za sudjelovanje u izvođenju nastave studiju «Upravljanje poslovnim komunikacijama» na poslovnoj školi VERN u Zagrebu.

Ad. 22.
Prihvaća se doktorska disertacija mr. sc. Damira Primorca s naslovom «Kaznena djela protiv sigurnosti pomorskog prometa».
Imenuje se povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. emeritus Željko Horvatić, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić

Ad. 23.
a) Mr. sc. Ivani Bajakić odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Problem regulacije tržišta vrijednosnih papira u tranzicijskim zemljama».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Uroš Dujšin.

b) Mr. sc. Jasenki Štiglec odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Međunarodno pravo o zaštiti i korištenju ribljeg bogatstva i propisi Europske unije».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Budislav Vukas.

c) Mr. sc. Marku Šikiću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u hrvatskom i poredbenom pravu».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Dragan Medvedović.

d) Draženu Kovačeviću polazniku doktorskog studija iz socijalnog rada odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Psihosocijalni i socio demografski aspekti ubojstva u obitelji».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad. 24.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Ivane Kunda s naslovom «Pravo mjerodavno za povredu prava intelektualnog vlasništva» u sastavu: prof. dr. sc. Vesna Tomljenović, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Zoran Parać, prof. dr. sc. Igor Gliha ;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Zorana Pičuljana s naslovom «Pravno uređenje, temeljna obilježja i razvojni trendovi diplomatske službe» u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Šimonović, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Milan Ramljak;

Ad. 26.
Prof. dr. sc. Petru Novoselecu odobrava se korištenje studijskog dopusta od 1. srpnja do 30. rujna 2007. godine zbog studijskog boravka na Max-Planck Institutu za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, SR Njemačka.

Ad. 27.
a) Seminarski rad Slađane Aras s naslovom «Postupak odlučivanja o zahtjevu za azil», priznaje se kao diplomski rad.

b) Seminarski rad Antonije Vlatković s naslovom «ICC-put do globalne pravde?», priznaje se kao diplomski rad.  

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana