30. 1. 2008. u 18:47
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:26

Ad. 2a.
Doc. dr. sc. Marko Petrak, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Marka Petraka izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad. 3.
a) Robert Mrljić, izabire se u suradničko zvanje asistenta (znanstvenog novaka), u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo na znanstvenom projektu «Suvremeni razvoj međunarodnog prava na globalnoj i regionalnoj razini», na vrijeme od šest godina.

b) Mislav Mataija, izabire se u suradničko zvanje asistenta (znanstvenog novaka), u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na znanstvenom projektu «Konvergencija prava, pristupanje EU i pravna kultura – javnopravna dimenzija», na vrijeme od šest godina.

Ad. 3/1
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana teorija socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, prof. dr. sc. Milan Mesić, izvanredni profesor u znanstvenom polju sociologija.

Ad. 4.
Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za pravnu informatiku.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Dražen Dragičević, izvanredni profesor u znanstvenom polje pravo, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izvanredni u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, doc. dr. sc. Petar Miladin, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

Ad. 5.
Mr. sc. Matku Pajčiću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Prethodni kazneni postupak u suvremenom međunarodnom i poredbenom kaznenom procesnom pravu».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Krapac.

a) Mr. sc. Nenadu Rančiću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Izgradnja institucionalne infrastrukture hrvatskog gospodarstva kao preduvjet modernog ekonomskog razvoja»
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se doc. dr. sc. Mladen Vedriš.

Ad. 6.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Snježane Vasiljević s naslovom “Pravno uređenje višestruke diskriminacije u proširenoj Europskoj uniji” u sastavu: prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat, prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta.

Ad. 7.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Tereze Rogić Lugarić s naslovom «Razvojne tendencije u financiranju velikih hrvatskih gradova» u sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Jure Šimović, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Željko Pavić;

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Ivane Bajakić s naslovom «Problem regulacije tržišta vrijednosnih papira u tranzicijskim zemljama» u sastavu: prof. dr. sc. Stjenko Vranjican, doc. dr. sc. Mladen Vedriš, prof. dr. sc. Uroš Dujšin;

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Alene Jurić s naslovom «Zaštita prava građana na privatnost: stvarnost i perspektive» u sastavu: prof. emeritus Nikola Gavella, prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana Josipović;

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Dražena Kovačevića s naslovom «Psihosocijalni i socio-demografski aspekt ubojstva u obitelji» u sastavu: prof. dr. sc. Josip Janković, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Lana Mužinić;

Ad. 8.
Prof. dr. sc. Vlado Jukić imenuje se novim mentorom mr. sc. Jadranki Ivandić Zimić pri izradi doktorske disertacije s naslovom "Obiteljski rizični činitelji pojave ovisnosti o drogama", umjesto prof. dr. sc. Josipa Jankovića.

Ad. 8.
a) Doc. dr. sc. Zlati Đurđević odobrava se korištenje studijskog dopusta od 27. travnja do 27. lipnja 2007. godine zbog studijskog boravka na Max-Planck Institutu za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu, SR Njemačka.

b) Maji Munivrana odobrava se korištenje studijskog dopusta od rujna 2007. do lipnja 2008. godine zbog pohađanja poslijediplomskog studija na Yale Law School, SAD.

c) Tini Čučić odobrava se korištenje studijskog dopusta od rujna 2007. do svibnja 2008. godine zbog pohađanja poslijediplomskog studija na University of Michigan Law School, SAD. 

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana