30. 1. 2008. u 18:46
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:25

 Ad. 4.
Doc. dr. sc. Zlata Đurđević, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, na Katedri za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 5.
Dr. sc. Hrvoje Markovinović, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 6.
Sonja Cindori, izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost, na vrijeme od šest godina.

Ad. 7.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za povijest hrvatskog prava i države.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Neda Engelsfeld, umirovljena redovita profesorica u znanstvenom polju pravo. znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Branko Smerdel, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Davor Krapac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo.

Ad. 7a.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za političku ekonomiju.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Jure Šimović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. dr. sc. Uroš Dujšin, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, akademik Vladimir Stipetić, profesor emeritus.

Ad. 8.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo, na Katedri za rimsko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, prof. dr. sc. Davor Krapac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo, prof. dr. sc. Antonija Smodlaka-Kotur, umirovljena izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo.

Ad. 9.
Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Josip Kregar, redoviti profesor u znanstvenom polje sociologija, doc. dr. sc. Slaven Ravlić, docent u znanstvenom polju sociologija, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika.

Ad. 10.
Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada, na određeno vrijeme – zamjena za vrijeme porodnog dopusta.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, doc. dr. sc. Kristina Urbanc, docentica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, teorija socijalnog rada, doc. dr. sc. Nino Žganec, docent u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.

Ad. 11.
Dr. sc. Nella Lonza ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Nellu Lonza izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad. 12.
U skladu s mišljenjem stručnog povjerenstva, ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka izbora dr. sc. Miljenka Brekala u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika ili višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.
Upućuje se predlagatelj da svoj prijedlog podnese drugoj ovlaštenoj znanstvenoj organizaciji

Ad. 13.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, imenuju se:
akademik Jakša Barbić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Deša Mlikotin Tomić, redovita profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.
Ad. 14.
Ovlašćuje se mr. sc. Gordana Berc za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Socijalni rad s obitelji.

Ad. 15.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Jasnici Garašić za održavanje nastave iz nastavnog predmeta Europsko insolvencijsko pravo na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Pravo europskih integracija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Ad. 16.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Davoru Krapcu, prof. dr. sc. Petru Novoselecu, prof. dr. sc. Davoru Derenčinoviću, prof. dr. sc. Kseniji Turković i doc. dr. sc. Zlati Đurđević za sudjelovanje u izvođenju nastave na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz kaznenog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Ad. 17.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Šućuru za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Sociologija marginalnih grupa na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 18.
Daje se suglasnost dr. sc. Gordanu Stankoviću, Pavlu Škare, Zoranu Tasiću i mr. sc. Adriani Vincenca Padovan za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Pomorsko i općeprometno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Ad. 18b.
Daje se suglasnost dr. sc. Anti Škemberu, Nevenki Bagarić, mr. sc. Mihovilu Rismondu i Liljani Marušić za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Ad. 19.
Daje se suglasnost mr. sc. Jasni Bogovac za sudjelovanje u izvođenju nastave na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Ad. 20 a.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Matka Pajčića s naslovom «Prethodni kazneni postupak u suvremenom međunarodnom i poredbenom kaznenom procesnom pravu» u sastavu: prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović.

Ad. 20b.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Jasenke Štiglec s naslovom «Međunarodno pravo o zaštiti i korištenju ribljeg bogatstva i propisi Europske unije» u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Budislav Vukas, akademik Vladimir Ibler.

Ad. 20c.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Nenada Rančić s naslovom «Optimalizacija institucionalne strukture Republike Hrvatske na putu u moderni ekonomski razvoj: zadanosti i perspektive» u sastavu: prof. dr. sc. Stjenko Vranjican, doc. dr. sc. Mladen Vedriš, prof. dr. sc. Uroš Dujšin.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana