30. 1. 2008. u 18:44
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:24

 Ad. 2.
Ustrojava se Razvojno-istraživačka jedinica za strane jezike na području prava.
Razvojno-istraživačka jedinica za strane jezike na području prava djelovat će u skladu s općim aktima fakulteta i obvezama koje je fakultet preuzeo u provedbi Tempusovog programa „Strani jezici na području prava“.
Za usklađivanje rada Razvojno-istraživačke jedinice za strane jezike na području prava zadužuje se doc. dr. sc. Lelija Sočanac, koordinator Tempusovog programa.

Ad. 3.
Daje se suglasnost za promjenu naziva Ljetopisa Studijskog centra socijalnog rada u Ljetopis socijalnog rada.

Ad. 4.
Daje se suglasnost za osnivanje Biblioteke socijalnog rada.

Ad. 5.
Prof. dr. sc. Juri Šimoviću, redovitom profesoru u trajnom zvanju, produžava se radni odnos do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina života.

Ad. 6.
Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, na Katedri za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 7.
Doc. dr. sc. Ninoslava Pećnik, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana socijalna psihologija na Katedri za psihologiju, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Studijskog centra socijalnog rada.

Ad. 8.
Mr. sc. Marijana Javornik Čubrić izabire se u nastavno zvanje višeg predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, na Katedri za strane jezike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 9.
Doc. dr. sc. Zlata Đurđević, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Zlatu Đurđević izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad. 10.
Dr. sc. Hrvoje Markovinović, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Hrvoja Markovinovića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Ad. 11.
Dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Slavicu Blažeka Kokorić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Ad. 12.
Maja Laklija izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada na Katedri za posebna područja socijalnog rada (zamjena za porodni dopust).

Ad. 13.
Aida Grgić izabire se u suradničko zvanje asistenta (znanstvenog novaka), u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo na projektu «Reforme hrvatskog organizacijskog i funkcionalnog građanskog procesnog prava», na vrijeme od šest godina.

Ad. 14.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Branko Smerdel, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Šefko Kurtović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Stanko Petković, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija.

Ad. 15.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Josip Kregar, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana sociologija, prof. dr. sc. Branko Smerdel, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, prof. dr. sc. Stanko Petković, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija.

Ad. 16.
Raspisuje se natječaj za izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Željko Pavić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Ad. 16a.
Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta (znanstvenog novaka) u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, na znanstvenom projektu «Suvremeni razvoj međunarodnog prava na globalnoj i regionalno razini».
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Budislav Vukas, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, prof. dr. sc. Maja Seršić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo, doc. dr. sc. Davorin Lapaš, docent u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo.

Ad. 17.
Prof. dr. sc. Dijana Jakovac-Lozić, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Dijanu Jakovac-Lozić izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Ad. 18.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, imenuju se: akademik Vladimir Stipetić, umirovljeni redoviti profesor, akademik Eugen Pusić, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena upravno pravo i uprava, akademik Tomislav Raukar, redoviti profesor.

Ad. 18a.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, imenuju se: prof. dr. sc. Josip Metelko, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države, prof. dr. sc. Ivan Šimonović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena teorija prava i države, prof. dr. sc. Ivan Padjen, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države.

Ad. 19.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo imenuju se: prof. dr. sc. Jure Šimović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena financijsko pravo, prof. emeritus Božidar Jelčić, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

Ad. 20.
Ovlašćuje se mr. sc. Trpimir Mihael Šošić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Međunarodno pravo.

Ad. 21.
Daje se suglasnost dr. sc. Predragu Bejakoviću i mr. sc. Ivici Urbanu za sudjelovanje u nastavi iz nastavnog predmeta Fiskalni sustav i fiskalna politika na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Ad. 22.
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave prof. dr. sc. Marini Ajduković iz kolegija Grupni tretmani i Grupe i grupni procesi na Studiju psihologije, Filozofskog fakulteta J.J.Strossmayer u Osijeku tijekom ljetnog seminara akad. god. 2006/2007.

Ad. 22a.
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave prof. dr. sc. Marini Ajduković iz kolegija Grupni tretmani na Odsjeku za psihologije, Filozofskog fakulteta u Zagrebu tijekom ljetnog seminara akad. god. 2006/2007.

Ad. 23.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Saše Nikšića s naslovom “Ugovor o zdravstvenoj usluzi” u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Petar Klarić, prof. dr. sc. Igor Gliha.

Ad. 24.
Mr. sc. Branki Rešetar odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Pravna zaštita prava na susrete i druženje u obiteljskom pravu».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Alan Uzelac.

Ad. 25.
Mr. sc. Đorđu Gardaševiću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom «Ograničenje ljudskih prava i temeljnih sloboda u izvanrednim stanjima».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Branko Smerdel.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana