30. 1. 2008. u 18:41
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:21

 Ad. 1a.
Prof. dr. sc. Ivan Šimonović imenuje se za predstojnika Katedre za opću teoriju prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2006/2007. i 2007/2008.

Ad. 2.
Prof. dr. sc. Zoran Parać izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 3.
Prof. dr. sc. Alan Uzelac, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Alana Uzelca izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Ad. 4.
Doc. dr. sc. Nikoleta Radionov Radenković, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Nikoletu Radionov Radenković izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad. 5.
a) Dr. sc. Marko Baretić, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Marka Baretića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

b) Dr. sc. Nina Tepeš, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Ninu Tepeš izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Ad. 6.
a) Ana Keglević izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo na Katedri za građansko pravo, na vrijeme od šest godina.

b) Mario Krešić izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države na Katedri za opću teoriju prava i države, na vrijeme od šest godina.
c) Ružica Šimić izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za ekonomsku politiku, na vrijeme od šest godina.

d) Ivan Kosnica izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za povijest hrvatskog prava i države, na vrijeme od šest godina.

e) Luka Gašparović izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države na Katedri za opću povijest prava i države, na vrijeme od šest godina.

Ad. 7.
Andrija Henjak izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, na Katedri za socijalnu politiku, na vrijeme od šest godina.

Ad. 8.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko pravo imenuju se: prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Maja Seršić i prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat.

Ad. 9.
Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, na Katedri za općeprometno i pomorsko pravo. U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, doc. dr. sc. Nikoleta Radionov Radenković i doc. dr. sc. Jasenko Marin.

Ad. 11.
a) Ovlašćuje se mr. sc. Anamarija Musa za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Upravna znanost.
b) Ovlašćuje se mr. sc. Anna-Maria Getoš za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Kriminologija i socijalna patologija.
c) Ovlašćuje se mr. sc. Marko Šikić za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnog predmeta Upravno pravo i Osnove upravnog prava.
Ad. 12.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Đuri Mediću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Politička ekonomija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 13.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Vladi Belaju za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta Građansko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku u akad. god. 2006/2007.

Ad. 14.
Daje se suglasnost: prof. dr. sc. Davoru Krapcu, prof. dr. sc. Ivi Josipoviću, prof. dr. sc. Leu Cvitanoviću i prof. dr. sc. Davoru Derenčinoviću za sudjelovanje u izvođenju nastave na poslijediplomskom specijalističkom studiju Kriminalističko istraživanje na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

a) Daje se suglasnost doc. dr. sc. Marku Petraku za sudjelovanje u izvođenju nastave na preddiplomskom studiju Restauracije iz nastavnog predmeta Pravo kulturnih dobara-povijesni i poredbeni aspekt na Sveučilištu u Dubrovniku.

b) Daje se suglasnost doc. dr. sc. Davorinu Lapašu i mr. sc. Trpimiru Mihaelu Šošiću za sudjelovanje u izvođenju nastave na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije iz nastavnih predmeta Osnove međunarodnog javnog prava i Diplomatsko i konzularno pravo.

c) Daje se suglasnost doc. dr. sc. Iris Goldner Lang za sudjelovanje u izvođenju nastave na diplomskom studiju Europski studiji na visokom učilištu VERN iz nastavnih predmeta Institucije i sustav donošenja odluka u Europskoj uniji te Migracije, azil i Schengen.

d) Daje se suglasnost prof. dr. sc. Josipu Jankoviću za sudjelovanje u izvođenju nastave na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku u akad. god. 2006/2007. iz nastavnih predmeta Psihologija savjetovanja i Obiteljska terapija.

Ad. 15.
Prihvaća se doktorska disertacija mr. sc. Dušana Jovanoviča s naslovom «Osnovni kapital in varstvo upnikov ter družbenikov».
Imenuje se povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Siniša Petrović i dr. sc. Branko Vukmir.

Ad. 16.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Zrinke Erent-Sunko s naslovom “Atenske demokratske institucije i njihov odraz na socijalne pojave” u sastavu: prof. dr. sc. Josip Kregar, prof. dr. sc. Šefko Kurtović i prof. dr. sc. Ana Bakarić.

Ad. 17.
Mr. sc. Gordani Marčetić odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi». Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ivan Koprić.

Ad. 18.
a) Mr. sc. Saši Nikšiću odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Ugovor o zdravstvenoj usluzi». Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Petar Klarić.

b) Mr. sc. Snježani Vasiljević odobrava se tema doktorske disertacije snaslovom “Pravno uređenje višestruke diskriminacije u proširenoj Europskoj uniji».
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Siniša Rodin.

Ad. 19.
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Sandre Laleta s naslovom «Prestanak ugovora o radu« u sastavu: prof. dr. sc. Vera Jelčić, prof. dr. sc. Željko Potočnjak i prof. dr. sc. Anton Ravnić.

Ad. 20.
Diplomi broj: 32-J/1994. o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu doktor državnih i pravnih znanosti, koju je Andrea Haszon stekla 11. lipnja 1994. na Fakultetu državnih i pravnih znanosti Sveučilišta u Miškolcu, Republika Mađarska, priznaje se potpuna istovrijednost s domaćom diplomom o završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju iz područja prava, o stečenoj visokoj stručnoj spremi i stečenom stručnom nazivu diplomirani pravnik.

Ad. 21.
Imenuje se stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za priznavanje potpune istovrijednosti diplome Miroslava Biondića o stečenom stupnju Master of Laws na Sveučilištu Utrecht, u sastavu: prof. dr. sc. Branko Smerdel, prof. dr. sc. Maja Seršić i prof. dr. sc. Siniša Rodin.

Ad. 22.
Imenuje se stručno povjerenstvo za priznavanje razdoblja studija koje je Nikola Tomić proveo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Prištini, u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Šimonović, prof. dr. sc. Ksenija Turković i prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana