30. 1. 2008. u 18:40
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:21

 Ad. 6.
Prof. dr. sc. Igor Gliha imenuje se glavnim urednikom izdavačke djelatnosti Pravnog fakulteta u Zagrebu od 1. lipnja 2006. do 31. svibnja 2008. godine.

Ad. 8.
Prof. dr. sc. Zoran Parać, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Zorana Paraća izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Ad. 9.
Prof. dr. sc. Darko Polšek izabire se u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 10.
Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Sinišu Zrinščaka izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Ad. 11.
Dr. sc. Davor Adrian Babić izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno privatno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 12.
Dr. sc. Iris Goldner Lang izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 13.
a) Frane Staničić izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava na Katedri za upravno pravo, na vrijeme od šest godina.
b) Ivan Milotić izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo na Katedri za rimsko pravo, na vrijeme od šest godina.
c) Tihomir Katulić izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za pravnu informatiku, na vrijeme od šest godina.

Ad. 14.
Ksenija Grubišić izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju, na vrijeme od šest godina.

Ad. 15.
Lucija Vejmelka izabire se u suradničko zvanje asistenta, u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, na Katedri za teoriju i metodologiju socijalnog rada za nastavni predmet Interpersonalna komunikacija, na vrijeme od šest godina.

Ad. 16.
a) U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo imenuju se: prof. dr. sc. Velimir Filipović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo. znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo, prof. emeritus Nikola Gavella, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.
b) U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, za nastavni predmet Pravo osiguranja na poslijediplomskom studija iz građanskopravnih znanosti i obiteljskopravne znanosti (naslovno zvanje) imenuju se: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo. znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. emeritus Nikola Gavella, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

Ad. 17.
a) U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno privatno pravo imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo. znanstvena grana međunarodno privatno pravo, prof. dr. sc. Vilim Bouček, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, prof. emeritus Krešimir Sajko, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo,
b) U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo imenuju se: prof. dr. sc. Mihajlo Dika , redoviti profesor u znanstvenom polju pravo. znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. dr. sc. Alan Uzelac, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, prof. emeritus Krešimir Sajko, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo,

Ad. 18.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalna djelatnost, znanstvena grana socijalna gerontologija, na Katedri za socijalnu gerontologiju imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, doc. dr. sc. Zdravka Leutar, docent u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, prof. dr. sc. Dušan Milinković, umirovljeni izvanredni profesor u znanstvenom polju politologija.

Ad. 19.
a) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za povijest hrvatskog prava i države. U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Neda Engelsfeld, umirovljeni redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski , redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo.
b) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na Katedri za ekonomsku politiku. U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: doc. dr. sc. Mladen Vedriš, docent u znanstvenom polju ekonomija, prof. dr. sc. Stjenko Vranjican, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, grana financijsko pravo, prof. dr. sc. Zoran Parać, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena trgovačko pravo i pravo društava.
c) Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za opću povijest prava i države. U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se: prof. dr. sc. Šefko Kurtović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo, prof. dr. sc. Josip Kregar, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija.

Ad. 20.
Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, na Katedri za socijalnu politiku. U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se: prof. dr. sc. Vlado Puljiz, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti.

Ad. 21.
Doc. dr. sc. Axel Luttenberger ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Axela Luttenbergera izabere u znanstveno zvanje više znanstvenog suradnika.

Ad. 22.
Prof. dr. sc. Ljiljana Maurović, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Ljiljanu Maurović izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Ad. 23.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Rodinu i mr. sc. Goranu Selanecu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta «Temelji europskog pravnog poretka» na diplomskom studiju Europski studij na Visokom učilištu VERN.

Ad. 24.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivanu Šimonoviću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta «Diplomacija i pregovaranje» na diplomskom studiju Europski ekonomski studiji na Visokom učilištu VERN.

Ad. 25.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Josipu Kregaru i doc. dr. sc. Nini Žganecu za sudjelovanje u izvođenju nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju «Prevencija znanosti i studij invaliditeta» na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 26.
a) Prihvaća se doktorska disertacija mr. sc. Nine Tepeš s naslovom «Pravo mjerodavno za odgovornost proizvođača za štetu od neispravnog proizvoda». Imenuje se povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. emeritus Krešimir Sajko, prof. dr. sc. Vesna Tomljenović i prof. dr. sc. Vilim Bouček (zamjenik člana),
b) Prihvaća se doktorska disertacija mr. sc. Budislava Vukasa s naslovom «Državnopravni status tršćanskog područja 1947.-1954.». Imenuje se povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Neda Engelsfeld, doc. dr. sc. Željko Bartulović,

Ad. 27.
a) Mr. sc. Marijani Majdak odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Stigmatiziranost i slika o sebi maloljetnih delikvenata». Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković.
b) Mr. sc. Jasminki Pecotić odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Sporazumi o cijenama u pravu tržišnog natjecanja». Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Siniša Petrović.

Ad. 28.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Saše Nikšića s naslovom «Ugovor o zdravstvenoj usluzi« u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Petar Klarić, prof. dr. sc. Igor Gliha.

Ad. 29.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Dušana Jovanoviča s naslovom “Temeljni kapital i zaštita vjerovnika i članova društva ”, u sastavu: akademik Jakša Barbić, prof. dr. sc. Siniša Petrović, dr. sc. Branko Vukmir.

Ad. 30.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Gordane Marčetić s naslovom «Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi« u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević.
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Tea Matkovića s naslovom «Obrasci tranzicije iz obrazovnog sustava u svijet rada u Hrvatskoj« u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, prof. dr. sc. Vlado Puljiz, dr. sc. Drago Čengić.

Ad. 31.
Promjena članova stručnog povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Dijane Gracin s naslovom «Ostvarenje ciljeva suvremenog kaznenog prava primjenom kazne oduzimanja slobode» umjesto: prof. dr. sc. Petra Novoseleca, prof. dr. sc. Željka Horvatića, prof. dr. sc. Velinke Grozdanić predlažu se: prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. emeritus Zvonimir Šeparović.

Ad. 32.
Pisani radovi Filipa Hameršaka s naslovom «O hrvatskom odvjetništvu 1930-ih» i «Komesarijat u Matici Hrvatskoj: od juridičkog spora do političkog pravorijeka» priznaju se kao diplomski rad.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana