30. 1. 2008. u 18:37
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:19

 Ad. 4.
Prof. dr. sc. Gojko Bežovan izabire se za predstojnik Studijskog centra za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na vrijeme do 30. rujna 2007.

Ad. 5.
Doc. dr. sc. Davor Derenčinović, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Davora Derenčinovića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Ad. 6.
Silvia Rusac izabire se u suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna gerontologija, na Katedri za socijalnu gerontologiju, na vrijeme od šest godina.

Ad. 7.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo imenuju se: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Davor Krapac i prof. emeritus Nikola Gavella.

Ad. 8.
Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za sociologiju.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se: prof. dr. sc. Josip Kregar, prof. dr. sc. Vlado Puljiz i prof. dr. sc. Stanko Petković.

Ad. 9.
Raspisuje se natječaj za izbor dva nastavnika u nastavnom zvanju predavača ili višeg predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika te znanstvena grana germanistika.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se mr. sc. Marija Dunja Vićan, viši predavač.

Ad. 10.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (naslovno zvanje), imenuju se: prof. dr. sc. Mihajlo Dika, prof. dr. sc. Tatjana Josipović i prof. dr. sc. Igor Gliha.

Ad. 11.
a) Daje se suglasnost: mr. sc. Marinu Mrčeli, Draženu Tripalo, mr. sc. Lauri Valković i Draganu Novoselu za sudjelovanje u nastavi na vježbama iz nastavnih predmeta Kazneno pravo i Kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

b) Daje se suglasnost: mr. sc. Ireni Horvatić Čajko i Snježani Husinec za sudjelovanje u nastavi iz nastavnog predmeta Strani jezik.

Ad. 12.
Prihvaća se doktorska disertacija mr. sc. Marka Baretića s naslovom «Građanskopravna odgovornost za neispravan proizvod».
Imenuje se povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. emeritus Nikola Gavella, prof. dr. sc. Tatjana Josipović i prof. dr. sc. Petar Klarić.

Ad. 13.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Budislava Vukasa s naslovom “Državnopravni status tršćanskog područja 1947.–1954.»”, u sastavu: doc. dr. sc. Željko Bartulović, prof. dr. sc. Neda Engelsfeld i prof. dr. sc. Maja Seršić.
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Svjetlane Šokčević s naslovom “Industrijski odnosi i participacija u zaštiti na radu: Institucije i društvena situacija”, u sastavu: prof. dr. sc. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Josip Kregar i prof. dr. sc. Željko Potočnjak.

Ad. 14.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Antonije Kovačić s naslovom «Hrvatsko prekršajno pravo i sudstvo u europskom integracijskom procesu Republike Hrvatske« u sastavu: prof. dr. sc. Leo Cvitanović, prof. dr. sc. Davor Krapac, prof. dr. sc. Ivo Josipović, prof. dr. sc. Siniša Rodin i prof. dr. sc. Jasna Omejec.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana