30. 1. 2008. u 18:35
Uređeno: 15. 10. 2019. u 10:17

 Ad. 2.
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu da prof. dr. sc. Krešimiru Sajku dodijeli počasno zvanje professor emeritus.

Ad. 3.
Dr. sc. Jasnica Garašić, asistent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 4.
Prof. dr. sc. Vlado Belaj ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (popuna novog razvojnog radnog mjesta).

a) Marin Bonačić, dipl. iur., izabire se za suradnika u zvanju asistenta znanstvenog novaka u znanstvenom području društvenih djelatnosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo na znanstvenoistraživačkom projektu «Hrvatska i međunarodno kazneno sudovanje».

Ad. 5.
Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo i kazneno procesno pravo na Katedri za kazneno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor imenuju se: prof. dr. sc. Petar Novoselec, prof. dr. sc. Ksenija Turković i prof. dr. sc. Anita Kurtović,

Ad. 6.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora docenta u području društvenih znanosti, polje pravnih znanosti, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno privatno pravo (natječaj Sveučilišta u Zagrebu za popunu novih razvojnih radnih mjesta u znanstveno-nastavnim zvanjima) imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Vilim Bouček i prof. dr. sc. Krešimir Sajko.

Ad. 7.
a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog suradnika u zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo na Katedri za građansko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor
imenuju se: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Igor Gliha i prof. dr. sc. Zlatan Stipković.

b) U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora docenta u području društvenih znanosti, polje pravnih znanosti, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo (natječaj Sveučilišta u Zagrebu za popunu novih razvojnih radnih mjesta u znanstveno-nastavnim zvanjima) imenuju se:
prof. dr. sc. Siniša Rodin, doc. dr. sc. Tamara Ćapeta i prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat.

Ad. 8.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora nastavnika u suradničkom zvanju asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, imenuju se: doc. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Radenković i prof. dr. sc. Slobodan Kaštela.

a) U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta ili izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo pri Katedri za društvene znanosti na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, imenuju se: prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, prof. dr. sc. Velimir Filipović i prof. emeritus Nikola Gavella.

Ad. 9.
Ovlašćuje se mr. sc. Tereza Rogić Lugarić za izvođenje nastave i ispitivanje studenata na dodiplomskom studiju iz nastavnog predmeta Financijsko pravo i financijska znanost.

a) Ovlašćuje se mr. sc. Elizabeta Ivičević Karas za izvođenje nastave i ispitivanje studenata na dodiplomskom studiju iz nastavnog predmeta Kazneno procesno pravo.

Ad. 10.
Daje se suglasnost za sudjelovanje vanjskih suradnika u izvođenju nastave na studiju za diplomiranog socijalnog radnika u akademskoj godini 2005/2006., prema utvrđenom popisu.
Studijski centar socijalnog rada
Vanjski suradnici:
I. Za predmete koji se u cijelosti ili djelomično izvode u suradnji s drugim fakultetima:
1) Socijalna pedagogija (180 sati)
- prof. dr. sc. Vlatko Previšić

2) Socijalni rad s ovisnicima (135 sati)
- prof. dr. sc. Vlatko Thaller
- prof. dr. sc. Slavko Sakoman
- prim. dr. Srđan Marušić
- dr. Robert Torre
- Zrinka-Efrostina Sertić, soc. radnica
- Božena Galoić-Cigit, prof. defektologije
- prof. dr. sc. Marija Cahunek-Žunec
- Vesna Mitrović, soc. radnica

3) Socijalna psihijatrija (135 sati)
- doc. dr. sc. Vlado Jukić
- dr. sc. Lana Mužinić Masle

4) Socijalna medicina (60 sati)
- dr. sc. Gordana Pavleković
- dr. sc. Vesna Jureša

5) Socijalna gerontologija (90 sati)
- prof. dr. sc. Dušan Milinković

II. Za djelomično izvođenje seminara i vježbi na fakultetu:
6) Delikvencija i socijalni rad (45 sati)
- Snježana Šalamon
- Irena Bezić
- Ilonka Filipović

7) Socijalni rad s porodicom i Obiteljska terapija (30 sati)
mr. sc. dr. Lada Magdić,

8) Socijalni rad s pojedincem (86 sati)
- mr. sc. Nataša Jelača, dipl. socijalna radnica

9) Osnove upravnog prava (30 sati)
- Mila Jelavić, dipl. pravnica

Ad. 11.
Prihvaća se doktorska disertacija mr. sc. Nataše Žunić Kovačević s naslovom «Pravni aspekti oporezivanja dobiti».
Imenuje se povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu: prof. emeritus Božidar Jelčić, prof. dr. sc. Olivera Lončarić-Horvat i prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina.

Ad. 12.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Jadranke Ivandić s naslovom «Obiteljski rizični činitelji pojave ovisnosti o drogama« u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Josip Janković i prof. dr. sc. Vlado Jukić.

a) Mr. sc. Svjetlani Šokčević odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom “Industrijski odnosi i participacija u zaštiti na radu: Institucije i društvena situacija”.
Za mentora pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Josip Kregar.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Alena Rajka s naslovom «Informacije u javnoj upravi – pravni aspekti« u sastavu: prof. dr. sc. Željko Pavić, prof. dr. sc. Dragan Medvedović i prof. dr. sc. Jasna Omejec.
c) Seminarski rad Tina Težaka s naslovom “Etažno vlasništvo”, priznaje se kao diplomski rad.

pfz
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana