:
Europsko porezno pravo
Repozitorij

1. kolokvij

Materijali o uvodu u Europsko porezno pravo

 

2. kolokvij

1) Lončarić Horvat/Arbutina, Osnove međunarodnog poreznog prava, 3. dio knjige (str. 283-307), Narodne novine, Zagreb, 2007,

2) Dio Državne potpore iz studijskog materijala dostupnog u Repozitoriju, pod naslovom "EPP europsko pravo općenito, europsko porezno pravo, državne potpore"

3) Zakon o porezu na dobit - čl. 20. a - 20. r. (dopunska literatura)

 

3. usmeni ispit (na regularnom roku)

5. Arbutina/Rogić Lugarić/Filković, Osnove poreznog prava, Narodne novine, 2017., 5. dio (str. 97-121);

6. Studijski materijal o Direktivi protiv zakonitog izbjegavanja porezne obveze (dostupan u Merlinu)

 

Popis obavijesti