d 2.
I. Školarina za poslijediplomski specijalistički studij iz prava društava i trgovačkog prava (dalje u tekstu: Studij) iznosi 9.000,00 kn po semestru.
II. Naknada za ovladavanje razlikovnim sadržajem (čl. 14. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima, dalje u tekstu: Pravilnik) iznosi:
- 50% iznosa školarine iz toč. I. ove odluke, za razlikovni sadržaj do 15 ECTS bodova;
- 100% iznosa školarine iz toč. I. ove odluke, za razlikovni sadržaj od 16 do 30 ECTS bodova.
III. Studentu kojem se odobrava prelazak s poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija na Studij (čl. 15. Pravilnika) određuje se ujedno i koje je predmete dužan odslušati te u koji se semestar Studija upisuje. Student koji je dužan odslušati predavanja iz predmeta koji zajedno nose više od 30 ECTS bodova, upisuje se u prvi semestar Studija. Student koji je dužan odslušati predavanja iz predmeta koji zajedno nose više od 15 ECTS bodova upisuje se u drugi semestar Studija. Student kojem nije određeno da je dužan odslušati predavanja ili je dužan odslušati predavanja iz predmeta koji zajedno nose manje od 15 ECTS bodova upisuje se u treći semestar Studija. Prilikom upisa odgovarajućeg semestra plaća se školarina u visini iz toč. I. ove odluke
IV. Studentu kojem se odobrava prijelaz s poslijediplomskog magistarskog znanstvenog studija na Studij (čl. 15. Pravilnika) određuje se ujedno i koje je predmete dužan odslušati te u koji se semestar Studija upisuje. Student koji je dužan odslušati predavanja iz predmeta koji zajedno nose više od 30 ECTS bodova, upisuje se u prvi semestar Studija. Student koji je dužan odslušati predavanja iz predmeta koji zajedno nose više od 15 ECTS bodova upisuje se u drugi semestar Studija. Student kojem nije određeno da je dužan odslušati predavanja ili je dužan odslušati predavanja iz predmeta koji zajedno nose manje od 15 ECTS bodova upisuje se u treći semestar Studija. Prilikom upisa semestra odgovarajućeg semestra plaća se školarina u visini iz toč. I. ove odluke.
V. Studentu kojem se odobrava prijelaz s drugog poslijediplomskog specijalističkog studija, uključujući i četverosemestralnog poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava koji se izvodio na Fakultetu prema ranijem programu, određuje se ujedno i koje je predmete dužan odslušati te u koji se semestar Studija upisuje. Student koji je dužan odslušati predavanja iz predmeta koji zajedno nose više od 30 ECTS bodova, upisuje se u prvi semestar Studija. Student koji je dužan odslušati predavanja iz predmeta koji zajedno nose više od 15 ECTS bodova upisuje se u drugi semestar Studija. Student kojem nije određeno da je dužan odslušati predavanja ili je dužan odslušati predavanja iz predmeta koji zajedno nose manje od 15 ECTS bodova upisuje se u treći semestar Studija. Prilikom upisa semestra odgovarajućeg semestra plaća se školarina u visini iz toč. I. ove odluke.
VI. Naknada za izradu i obranu završnog specijalističkog rada određuje se kako slijedi:
- student koji izradi i obrani završni specijalistički rad u roku u kojem je obvezan završiti Studij prema odredbi čl. 20. st. 1. Pravilnika, nije dužan platiti naknadu za izradu i obranu završnog specijalističkog rada;
- student koji ne izradi i obrani završni specijalistički rad u roku u kojem je obvezan završiti Studij prema odredbi čl. 20. st. 1. Pravilnika, dužan je platiti naknadu za izradu i obranu završnog specijalističkog rada u visini školarine koju za jedan semestar Studija plaća posljednje upisana generacija studenata;
- studenta kojem se temeljem odredbe čl. 20. st. 2. Pravilnika odobri produljenje Studija, Vijeće poslijediplomskih studija može nakon očitovanja voditelja Studija, ovisno o razlozima radi kojih se odobrava produljenje, osloboditi obveze plaćanja naknade iz prethodne alineje ove odluke.
VII. Student koji nije izradio i obranio završni specijalistički rad ni po proteku roka od dvije godine nakon što je obvezan platiti naknadu iz druge alineje prethodne točke ove odluke (ili je bio oslobođen plaćanja te naknade prema trećoj alineji prethodne točke), dužan je platiti naknadu za produženje prava za izradu i obranu završnog specijalističkog rada u visini školarine koju za jedan semestar Studija plaća posljednje upisana generacija studenata.
VIII. Student koji prekine studij prije nego što je upisao sve nastavne semestre Studija, ne može ostvarivati prava i obveze na Studiju, uključujući i polaganje ispita iz ranije odslušanih predmeta, sve dok ne upiše nastavak Studija te ne upiše i ne plati školarinu za prvi idući nastavni semestar kojeg do tada nije upisao i odslušao, u visini u kojoj je ta školarina određena za generaciju polaznika Studija s kojom se nastavlja Studij.
IX. Ako je nakon prekida Studija došlo do promjene nastavnog programa Studija, studentu se prilikom odobravanja nastavka studija može odrediti da je dužan odslušati i položiti i dodatne predmete, nastava iz kojih se prema novom programu izvodi u semestrima Studija koje je student već odslušao. Naknada za dodatne predmete određuje se u iznosu:
- 50% iznosa školarine iz toč. I. ove odluke, za razlikovni sadržaj do 15 ECTS bodova;
- 100% iznosa školarine iz toč. I. ove odluke, za razlikovni sadržaj od 16 do 30 ECTS bodova.
X. Ova odluka primjenjuje se na sve studente koji upisuju Studij nakon njezina stupanja na snagu kao i na studente koji nastavljaju Studij nakon što im je prethodno nastupio prekid Studija ili su izgubili status studenta.
 
ad 3.
Predlaže se raspisivanje natječaja za upis polaznika u I. semestar poslijediplomskog specijalističkog studija Pravo društava i trgovačko pravo.
 
ad 4.
Predlaže se raspisivanje natječaja za upis polaznika u I. semestar poslijediplomskog specijalističkog studija Javno pravo i javna uprava.

ad 5.
a) Prihvaća se završni rad Renate Kolarić Milušić s naslovom „Izazovi građenja na kulturnim dobrima“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Renate Kolarić Milušić s naslovom „Izazovi građenja na kulturnim dobrima“, u sastavu: izv.prof.dr.sc. Hano Ernst, prof.dr.sc. Tatjana Josipović, izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić.
b) Prihvaća se završni rad Anite Grgos s naslovom „Iskustvo učenja u superviziji iz perspektive supervizora početnika“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Anite Grgos s naslovom „Iskustvo učenja u superviziji iz perspektive supervizora početnika“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, doc. dr. sc. Tomaž Vec.

c) Prihvaća se završni rad Sunčice Rašić Ajkunić s naslovom „Perspektiva korisnika i njeno očuvanje u skrbništvu za punoljetne osobe“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Sunčice Rašić Ajkunić s naslovom „Perspektiva korisnika i njeno očuvanje u skrbništvu za punoljetne osobe“, u sastavu: doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, prof. dr. sc. Lana Mužinić Marinić.
 
ad 6.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ivane Čop Ščira s naslovom „Iskazivanje vjerske pripadnosti na radnom mjestu - vjerska odjeća i simboli u praksi Suda EU i Europskog suda za ljudska prava“, u sastavu: prof. dr. sc. Željko Potočnjak, izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac, izv. prof. dr. Sandra Laleta.
 
ad 7.
Vedranu Medakoviću polazniku poslijediplomskog specijalističkog iz europskog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Pravo Europske unije o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima u praksi hrvatskih sudova“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Tamara Ćapeta.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Vedrana Medakovića s naslovom „Pravo Europske unije o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima u praksi hrvatskih sudova“, u sastavu: prof.dr.sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević.
 
ad 8.
a) Renatu Gregurašu polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Nasilje u obitelji: izazov za policiju i pravosuđe“.
Za mentoricu se imenuje doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski.
b) Armilu Mušiću polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz kaznenopravnih znanosti, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Oblici zločinačkog udruživanja u hrvatskom i poredbenom kaznenom zakonodavstvu“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Leo Cvitanović.
c)  Doc. dr.sc. Darii Rovan polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Razvoj modela metodske supervizije za mentore učitelja pripravnika“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad 9.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ingrid Floigl Lončar s naslovom „Zaštita trudnica od otkaza u pravu EU “, u sastavu: prof. dr. sc. Željko Potočnjak, prof. dr. sc. Ivana Grgurev, izv. prof. dr. Sandra Laleta.
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ivančice Varjačić s naslovom „Kaznena djela prijetnje i nametljivog ponašanja “, u sastavu: doc. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izv. prof. dr. Igor Vuletić.
Popis obavijesti