Odluke

Ad.3.

Prihvaća se izvještaj o izvršenju financijskog plana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2023. godinu.

Ad.4.
Usvaja se Akcijski plan za unapređenje kvalitete u postupku II. ciklusa reakreditacije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.5.

Prihvaća se Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2023./2024. i 2024./2025.

Ad.6.  
Prihvaća se Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za ak. god.  2022./2023. godinu.

Ad.7.
Donosi se studijski program izbornog nastavnog kolegija i prihvaćaju manje izmjene i dopune studijskog programa sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Pravo.
Izborni kolegij „Law of Artificial Intelligence Systems in Autonomous Vehicles“ izvodi su u devetom i desetom semestru od ak. god. 2024./2025. i imenuju nositelji kolegija: prof. dr. sc. Jasenko Marin, izv. prof. dr. sc. Mihael Mišo Mudrić i izv. prof. dr. sc. Iva Savić.

Ad.8.

Skinuto s dnevnog reda


Ad.9.
Prihvaća se program edukacije „Komunikacijske vještine za pravnike – Kako učinkovito komunicirati u međunarodnom kontekstu?“, kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

Ad.10.
Prihvaća se program edukacije „Englesko i hrvatsko nazivlje poreznog prava“, kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.

Ad.11.
Prihvaća se izvedbeni plan sveučilišnog specijalističkog studija Javno pravo i javna uprava za ak. god. 2023./2024.

Ad.12.

Izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković imenuje se zamjenicom voditelja sveučilišnog specijalističkog studija Javno pravo i javna uprava.

Ad.13.

Prihvaća se prijedlog izmjena nositelja kolegija Strategijsko planiranje u socijalnoj politici na sveučilišnom specijalističkom studiju Socijalna politika.

Ad.14.
Dr. sc. Zdenko Babić, redoviti profesor, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.

Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje politologije, sociologije, demografije i socijalne djelatnosti s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.15.
Niko Jarak izabire se na suradničko radno mjesto asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno pravo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Ad.16.

Maja Gergorić izabire se na suradničko radno mjesto asistentice u okviru Interreg Danube projekta „Caring Communities: Transnational multi-level approaches for transformative changes in the Homecare Sector and Community-based Development of the Danube Region“ do 30. lipnja 2026., a nakon tog datuma nastavlja raditi na radnom mjestu asistentice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku do isteka šest godina od dana početka rada.

Ad.17.

Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Ivane Dobrotić na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zoran Šućur,   redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zdenko Babić, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksandra Kanjuo Mrčela, redovita profesorica – Fakultet društvenih znatnosti Sveučilišta u Ljubljani.

Ad.18.
Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Anamarije Musa na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  prof. dr. sc. Gordana Marčetić, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i upravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mirko Klarić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.19.
Pokreće se postupak izbora doc. dr. sc. Marka Bratkovića na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko procesno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  prof. dr. sc. Alan Uzelac, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jasnica Garašić, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleš Galič, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani.

Ad.20.

Pokreće se postupak izbora doc. dr. sc. Tijane Vukojičić Tomić na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Gordana Marčetić, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i upravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vedran Đulabić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Boris Bakota, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.

Ad.21.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog/jedne zaposlenika/zaposlenice na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta/docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Ministarstvo financija Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Nataša Žunić-Kovačević, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. 

Ad.22.
Pokreće se postupak izbora naslovnog izv. prof. dr. sc. Željka Karasa na znanstveno-nastavno radno mjesto naslovnog redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno procesno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ksenija Turković, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Ad.23.
Prihvaća se izvješće i ocjena o radu mentora prof. dr. sc. Lea Cvitanovića u 2023. godini.
Rad mentora prof. dr. sc. Lea Cvitanovića ocjenjuje se ocjenom osobito uspješan.

Ad.24.

Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistenta Andreja Božinovskog. Rad asistenta Andreja Božinovskog ocjenjuje se ocjenom osobito uspješan.

Ad.25.

Prof. dr. sc. Zoran Šućur imenuje se mentorom asistentu Marku Horvatu. Suradnik ima pravo promijeniti mentora u slučaju postojanja opravdanog razloga. Odluku o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog mentora donosi Fakultetsko vijeće.

Ad.26.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Maji Munivrani za sudjelovanje u izvođenju nastave na sveučilišnom diplomskom studiju „Human Rights, International Criminal Law and Transitional Justice“ Pravnog fakulteta Sveučilišta u Prištini (Kosovo) iz kolegija „Introduction to International Criminal Law“ u ak. godini 2023./2024. u ukupnom trajanju od 21 sat (uživo i online).

Ad.27.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Maji Munivrani za sudjelovanje u programu cjeloživotnog obrazovanja Pravosudne akademije i to: „Zločin iz mržnje i govor mržnje“ (jedna radionica), „Razgraničenje zakonskih opisa kazneno djela nasilja u obitelji i prekršaja sukladno Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji (dvije radionice), „ Prekršaji iz područja javnog mira i javne sigurnosti s obilježjem mržnje (tri radionice), „Zločin iz mržnje, istrage kaznenih djela i kvaliteta obrazloženja sudskih odluka (dvije radionice), „Promicanje prava na različitost i borba protiv netrpeljivosti i mržnje (jedna radionica) u ukupnom trajanju od 27 sati.

Ad.28.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Tihomiru Katuliću za sudjelovanje u izvođenju nastave na doktorskom studiju „Upravljanje informacijama i primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija“ Sveučilišta u Mostaru iz izbornog kolegija „Regulacija zaštite osobnih podataka i kibernetičke sigurnosti“ u ak. godini 2023./2024. u ukupnom trajanju od 30 sati.

Ad.29.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Mihaelu Miši Mudriću za sudjelovanje u programu kojeg izvodi Hrvatska udruga menadžera sigurnosti pod nazivom „Certificirani menadžer korporativne sigurnosti“ u ak. godini 20223./2024. u ukupnom trajanju od 5 sati.

Ad.30.
Prihvaća se izvješće o ocjeni
doktorskog rada Gordane Šimunković s naslovom „Analiza doprinosa volontiranja i doniranja razvoju kombiniranoga modela zdravstvene zaštite u Republic Hrvatskoj“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu
doktorskog rada Gordane Šimunković s naslovom „Analiza doprinosa volontiranja i doniranja razvoju kombiniranoga modela zdravstvene zaštite u Republic Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Zdenko Babić, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, prof. dr. sc. Ivana Marić.

Ad.31.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Josipa Dešića s naslovom „Odgovornost za štetu počinjenu putem računala i računalnih mreža“ u sastavu: prof. dr. sc. Marko Baretić, prof. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper.

Ad.32.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu
doktorskog rada Daniele Franić s naslovom „Utjecaj vanjskog ugovaranja i autonomije rukovoditelja na učinkovitost i realizaciju strateških ciljeva subjekata koji obavljaju lokalne javne službe“ u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Marčetić, prof. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Mirko Klarić.

Ad.33.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu
doktorskog rada Miće Ljubenka s naslovom „Građanskopravna odgovornost luke nautičkog turizma“ u sastavu: prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović, prof. dr. sc. Jasenko Marin, izv. prof. dr. sc. Adriana Vincenca Padovan.

Ad.34.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme
doktorskog rada Alena Božinovića pod nazivom „Uporaba sredstava prisile na poslovima privatne zaštite“ u sastavu: prof.dr.sc. Ksenija Turković, izv. prof. dr. sc. Željko Karas, izv. prof. dr. sc. Matko Pajčić.

Ad.35.
Imenuje se stručno povjerenstvo za teme ocjenu
doktorskog rada Angele Paleka s naslovom „Značaj prekomjerne regulacije (pozlaćivanja) u provedbi EU fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić, prof. dr. sc. Vedran Đulabić, dr. sc. Sanja Maleković.

Ad.36.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Ružici Šimić Banović za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2024./2025.

Ad.37.
Dori Pavković odobrava se plaćeni dopust od 1. svibnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine zbog stručnog usavršavanja na Pravnom fakultetu Vrije Sveučilišta u Amsterdamu, Nizozemska.

Ad.38.
Nikši Vojvoda odobrava se plaćeni dopust od 15. travnja 2024. do 15. srpnja 2024. godine zbog stručnog usavršavanja na Sveučilištu u Liègeu, Belgija.

Ad.39. Dariji Željko odobrava se plaćeni dopust od 1. travnja 2024. do 19. srpnja 2024. godine zbog stručnog usavršavanja na Sveučilištu u Regensburgu i Sveučilištu Ludwig Maximilian u Münchenu, Savezna Republika Njemačka.

Ad.40.
Pisani rad Valentina Kuzelja s naslovom „Uloga upravnog sudovanja u ostvarenju ustavnog načela porezne pravednosti – utvrđivanje činjenica relevantnih za oporezivanje u upravnom sporu“, priznaje se kao diplomski rad.

Ad.41.
Tea Ritoša izabire se na suradničko radno mjesto asistentice, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada, na određeno vrijeme, bez provedbe javnog natječaja, kao zamjena do povratka privremeno nenazočne zaposlenice izv. prof. dr. sc. Ane Opačić, a najdulje na 6 mjeseci.
 

Popis obavijesti