Odluke

Ad.3.
Prihvaća se financijski izvještaj Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2023. godinu.

Ad.4.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu predlaže prof. dr. sc. Marinu Ajduković, redovitu profesoricu u trajnom izboru, za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.5.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu predlaže povjerenstvo za utvrđivanje kriterija o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Marini Ajduković u sastavu:
-    prof. dr  sc. Siniša Zrinščak, redoviti profesor u trajnom izboru Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
-    Prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, redoviti profesor u trajnom izboru, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
-    Prof. dr. sc. Gordana Keresteš, redovita profesorica u trajnom izboru, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.6.    
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu predlaže prof. dr. sc. Dalibora Čepula, redovitog profesora u trajnom izboru, za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. 

Ad.7.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu predlaže povjerenstvo za utvrđivanje kriterija o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Daliboru Čepulu u sastavu:
-    Prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica u trajnom izboru Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
-    Prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u trajnom izboru, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
-    Prof. dr. sc. Budislav Vukas, redoviti profesor u trajnom izboru, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.8. 
Odluka o utvrđivanju upisnih kriterija za diplomske studije Pravnog fakulteta u Zagrebu za akademsku godinu 2024./2025.
Na temelju Odluke, klasa: 640-01/24-22/2, urbroj: 251-55-24-4 od 31. siječnja 2024.: 
A.    a)  sveučilišni diplomski studij Socijalni rad (2 semestra), stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra socijalnog rada – 75 redovitih i 25 izvanrednih studenata, 
b)  sveučilišni diplomski studij Socijalna politika (2 semestra), stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra socijalne politike – 25 redovitih i 20 izvanrednih studenata, 

B)  stručni diplomski studij Javna uprava (4 semestra), stječe se stručni naziv magistar/magistra javne uprave – 50 redovitih i 30 izvanrednih studenata

Upisni kriteriji za diplomske studije:

A)  Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad i sveučilišni diplomski studij Socijalna politika 
a)  sveučilišni diplomski studij Socijalni rad 
Sveučilišni diplomski studij može upisati pristupnik koji je završio sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad i stekao najmanje  240 ECTS bodova.  
b)  sveučilišni diplomski studij Socijalna politika 
1) Sveučilišni diplomski studij može upisati pristupnik koji je završio sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad i stekao najmanje  240 ECTS bodova.  
 
2) Sveučilišni diplomski studij može upisati pristupnik koji je završio sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad odnosno drugi sveučilišni prijediplomski studij u području društvenih ili humanističkih znanosti i stekao  najmanje 180 ECTS bodova (pedagogija, sociologija, psihologija, filozofija, pravo, ekonomija, politologija, novinarstvo, teologija, socijalna pedagogija, edukacijska rehabilitacija) uz obvezu  upisivanja  razlikovne studijske godine.  
Razlikovna studijska godina traje 2 semestra i njenim završetkom se stječe 60 ECTS bodova za nastavak sveučilišnog diplomskog studija (sadržaj razlikovne studijske godine dostupan je na mrežnoj stranici Fakulteta) 

*U skladu sa zakonodavnim okvirom uvjet za obavljanje djelatnosti socijalnog rada je završeni sveučilišni prijediplomski studij socijalnog rada. 
   
*Pristupnici  koji upisuju razlikovnu godinu nemaju status studenta i nisu dio upisne kvote. Ispite iz razlikovnih kolegija pristupnici su dužni položiti tijekom ak. god. 2024./2025. i 2025./2026. U protivnom gube pravo upisa na studij.

2. Prijava
Prijave za  studijske programe  provode  se u skladu sa člankom 44. stavkom 2. točkom 1. Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/2022). 
      
Prijavi za razredbeni postupak treba priložiti : 
a)    potvrdu o završenom sveučilišnom prijediplomskom studiju  
(pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij Socijalni  rad na Pravnom fakultetu  u Zagrebu nisu dužni priložiti  potvrdu)
b)    dopunsku ispravu o završenom studiju, odnosno prijepis ocjena s težinskim prosjekom ocjena završenog studija (pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad na Pravnom fakultetu  u Zagrebu nisu dužni priložiti  dopunsku ispravu o završenom studiju odnosno prijepis ocjena s prosjekom ocjena)
c)    domovnicu ili osobnu iskaznicu s naznačenim OIB-om /Hrvati koji nisu državljani 
Republike Hrvatske prilažu potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu  
d)    dokaz o  promjeni prezimena, u slučaju razlike u odnosu na a) i b) 
e)    pristupnici koji su sveučilišni prijediplomski studij završili u inozemstvu prilažu  nostrifikaciju potvrde o završetku studija ili diplome te dopunske isprave o studiju s pripadajućim studijskim programom te izvedbenim planom studija s prijevodom na hrvatski jezik ovlaštenog sudskog tumača
f)    pristupnici koji su sveučilišni prijediplomski studij završili u inozemstvu prilažu i potvrdu o znanju hrvatskog jezika (B2 razina).   
3. Razredbeni postupak  
Konačna lista za upis na studijske programe  utvrđuje se na temelju: 
-    težinskog prosjeka kojim su pristupnici završili sveučilišni prijediplomski  studij (najviše 5,00 bodova), 
-    ostvarenih ECTS bodova (za stečenih najmanje 240 ECTS i više dodjeljuje se 1 bod). 
4. Objava rezultata razredbenog postupka - konačna lista
Konačna lista bit će objavljenja uz upute za upis.
5. Upisi 
Upisi  se provode online prema  konačnoj listi. 

6. Upisnina i školarina
Prilikom upisa student sudjeluje u troškovima studija koji se sastoje od upisnine i školarine. 
Iznos upisnine se određuje Odlukom Fakultetskog vijeća. 
Školarine za prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija u statusu izvanrednog studenta za akademsku 2024./2025. godinu iznosi 955,60 eura.   
Studenti koji  prvi puta upisuju prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija u statusu redovitog studenta  oslobođeni su plaćanja participacije. 
Prilikom upisa razlikovne godine pristupnik sudjeluje u troškovima koji se sastoje od upisnine i vrijednosti upisanih ECTS bodova. 
* Napomena 
Pristupnici  koji su završili neki drugi diplomski sveučilišni studij mogu se upisati samo kao izvanredni studenti, a ako studiraju kao redoviti studenti na drugom visokom učilištu, mogu se upisati kao redoviti studenti uz obvezu plaćanja školarine ili kao izvanredni studenti sukladno uvjetima ovoga natječaja. 
 
B) Stručni diplomski studij Javna uprava 
1.Uvjeti 
Stručni diplomski studij Javna uprava Pravnog fakulteta u Zagrebu može upisati pristupnik koji je  završio  najmanje trogodišnji sveučilišni ili stručni studij i stekao 180 ECTS bodova.  
Kategorije pristupnika 
a) Pristupnici koji su završili trogodišnji prijediplomski stručni studij javne uprave prema Bolonjskom programu na Pravnom fakultetu  u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova 
b)    Pristupnici koji su završili trogodišnji stručni upravni studij na Pravnom fakultetu  u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova 
c)    Pristupnici koji su završili najmanje trogodišnji prijediplomski stručni studij javne uprave ili trogodišnji prijediplomski stručni upravni studij na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova 
d)    Pristupnici koji su završili najmanje trogodišnji prijediplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova 
e)    Pristupnici koji su završili najmanje trogodišnji prijediplomski sveučilišni ili stručni studij na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova 
2. Prijava
Prijave za  studijske programe  provode  se u skladu sa člankom 44. stavkom 2. točkom 1. Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/2022). 
      
Prijavi za razredbeni postupak treba priložiti: 
a)    Pristupnici koji su završili trogodišnji stručni upravni studij, odnosno stručne prijediplomske studije na Pravnom fakultetu u Zagrebu, odnosno Društvenom veleučilištu u Zagrebu i stekli 180 ECTS bodova: 
1.    diploma ili  potvrdu o završenom studiju 
2.    domovnica ili osobna iskaznica 
3.    dokaz o promjeni prezimena u slučaju razlike u odnosu na 1)
b)    Pristupnici koji su završili trogodišnji prijediplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog, humanističkog smjera ili nekog drugog smjera na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i stekli najmanje 180 ECTS bodova: 
1.    diploma odnosno potvrda o završenom studiju, dopunska isprava o završenom studiju, odnosno prijepis ocjena s težinskim prosjekom ocjena 
2.    domovnica ili osobna iskaznica 
3.    dokaz o promjeni prezimena u slučaju razlike u odnosu na 1)
3.Razredbeni postupak  
Na studij se mogu upisati sljedeće kategorije pristupnika prema sljedećem postupku: 
a)    Pristupnici pod 1.a bez obveze polaganja razlikovnog ispita, na temelju uspjeha na stručnom studiju. Za razredbeni postupak zbraja se broj ECTS bodova s prosječnom ocjenom na studiju pomnoženom faktorom 20.  
b)    Pristupnici pod 1.b i 1.c. uz obvezu polaganja razlikovnih ispita, na temelju uspjeha na stručnom studiju. Za razredbeni postupak zbraja se broj ECTS bodova s prosječnom ocjenom na studiju pomnoženom faktorom 20. 
c)    Pristupnici pod 1.d uz obvezu polaganja razlikovnih ispita prije upisa u drugu godinu stručnog diplomskog studija i prije polaganja ispita na studiju, na temelju uspjeha na stručnom studiju. Za razredbeni postupak zbraja se broj ECTS bodova s prosječnom ocjenom na studiju pomnoženom faktorom 20. 
d)    Pristupnici pod 1.e uz obvezu polaganja razlikovnih ispita prije upisa u prvu godinu stručnog diplomskog studija i prije polaganja ispita na studiju, na temelju uspjeha na stručnom studiju. Za razredbeni postupak zbraja se broj ECTS bodova s prosječnom ocjenom na studiju pomnoženom faktorom 10.
Razlikovni ispit 
a)    Pristupnici pod 1.b i 1.c dužni su do upisa u drugu godinu studija položiti i razlikovni ispit iz kolegija: Europski upravni prostor i nacionalna uprava (5 ECTS) (prema studijskom programu prijediplomskog stručnog studija Javna uprava na Pravnom fakultetu u Zagrebu). 
b)    Pristupnici pod 1.d dužni su  prije upisa u drugu godinu studija položiti i razlikovne ispite iz kolegija: Upravno postupovno pravo (7 ECTS) i Lokalna samouprava (7 ECTS) (prema studijskom programu prijediplomskog stručnog studija Javna uprava na Pravnom fakultetu u Zagrebu). 
c)    Pristupnici pod 1.e dužni su prije pohađanja nastave prve godine studija u razlikovnoj godini položiti razlikovne ispite iz kolegija: Osnove politologije (7 ECTS), Upravno postupovno pravo (7 ECTS), Državna uprava (6,5 ECTS), Lokalna samouprava (7 ECTS), Europski upravni prostor i nacionalna uprava (5 ECTS), Upravljanje ljudskim potencijalima i službeničko pravo (7 ECTS), Financiranje javne uprave (7 ECTS) (prema studijskom programu prijediplomskog stručnog studija Javna uprava na Pravnom fakultetu u Zagrebu). 
Pristupnici koji upisuju razlikovnu godinu nemaju status studenta i nisu dio upisne kvote.  
Ispite iz razlikovnih kolegija pristupnici pod 1.e dužni su položiti tijekom ak. god. 2024./2025. 
U protivnom gube pravo upisa na studij.
4. Objava rezultata razredbenog postupka- konačna lista
Konačna lista bit će objavljenja uz upute za upis.
5. Upisi 
Upisi  se provode  online  prema konačnoj list. 

6. Upisnina i školarina
Prilikom upisa student sudjeluje u troškovima studija koji se sastoje od upisnine i školarine. 
Iznos upisnine se određuje Odlukom Fakultetskog vijeća. 
Školarine za prvu godinu studija u statusu izvanrednog studenta za ak. god. 2024./2025. iznosi 955,60 eura. 
Studenti koji se prvi puta upisuju u prvu godinu studija u statusu redovitog studenta na ovoj razini studija oslobođeni su plaćanja participacije.
Pristupnik pod 1.e prilikom upisa razlikovne godine sudjeluje u troškovima koji se sastoje od upisnine i vrijednosti upisanih ECTS bodova. 

Ad.9.
Donosi se studijski program izbornog nastavnog kolegija koji se izvodi na petoj godini sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Pravo od ak. god. 2024./2025. i imenuju nositeljice predmeta:
-    Interdisciplinarni pristup zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja (4 ECTS) - doc. dr. sc. Stjepka Popović, prof. dr. sc. Maja Munivrana i doc. dr. sc. Nika Sušac.
Ad.10. 
Daje se suglasnost za uvođenje sveučilišnog interdisciplinarnog kolegija „Trans-sectoral Collaborative Governance in Urban Settings“ („Međusektorsko i kolaborativno javno upravljanje u urbanim područjima“) grupe nastavnika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  (prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak, izv. prof. dr. sc. Teo Giljević, doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić) i Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (izv. prof. dr. sc. Kristina Careva, izv. prof. dr. sc. Rene Lisac).

Ad.11.
Marko Horvat izabire se na suradničko radno mjesto asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Ad.12.
Valentina Kozjak izabire se na suradničko radno mjesto asistentice, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Ad.13.
Doc. dr. sc. Vanda Božić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Vandu Božić izabere u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice.

Ad.14.
Iva Uljanić Škreblin, izabire se za naslovnu predavačicu u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo.

Ad.15.
Pokreće se postupak izbora prof. dr. sc. Zdenko Babić na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zoran Šućur,     redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nino Žganec, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vesna Leskošek, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalni rad – Fakultet za socijalni rad Sveučilišta u Ljubljani.

Ad.16.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na suradničko radno mjesto višeg asistenta / više asistentice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici, na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Jelena Ogresta, izvanredna  profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Rimac, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Miroslav Rajter, naslovni izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti – Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.  

Ad.17.
Izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo, imenuje se predsjednicom stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog zaposlenika na suradničko radno mjesto asistenta/asistentice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno pravo, umjesto prof. dr. sc. Biljane Kostadinov.

Ad.18. 
Skinuto s dnevnog reda

Ad.19.
Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistenta Svana Relca. Rad asistenta Svana Relca ocjenjuje se ocjenom osobito uspješan.

Ad.20. 
Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistenta Leona Žganeca-Brajše. Rad asistenta Leona Žganeca-Brajše ocjenjuje se ocjenom osobito uspješan.

Ad. 21.
Prof. dr. sc. Maja Laklija imenuje se mentoricom asistentici Sari Dželalija. Suradnik ima pravo promijeniti mentora u slučaju postojanja opravdanog razloga. Odluku o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog mentora donosi Fakultetsko vijeće.

Ad.22.
Izv. prof. dr. sc. Vanja Branica imenuje se mentoricom asistentu Luki Staniću. Suradnik ima pravo promijeniti mentora u slučaju postojanja opravdanog razloga. Odluku o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog mentora donosi Fakultetsko vijeće.

Ad.23.
Izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić imenuje se mentoricom asistentici Mirni Varga.Suradnik ima pravo  eniti mentora u slučaju postojanja opravdanog razloga. Odluku o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog mentora donosi Fakultetsko vijeće.

Ad.24.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dubravki Hrabar za sudjelovanje u izvođenju nastave na sveučilišnom specijalističkom studiju Mentalno zdravlje obitelji, djece i mladih u zajednici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz kolegija Obitelj: povijesni razvoj, odnosi i mentalno zdravlje u ak. godini 2023./2024., u ukupnom trajanju od 15 sati.

Ad.25.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ireni Majstorović za sudjelovanje u izvođenju nastave na sveučilišnom specijalističkom studiju Mentalno zdravlje obitelji, djece i mladih u zajednici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz kolegija Pregled propisa vezanih za obitelj, djecu i mlade u odnosu na mentalno zdravlje u ak. godini 2023./2024., u ukupnom trajanju od 10 sati.

Ad.26.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Saši Nikšiću i izv. prof. dr. sc. Tihomiru Katuliću za sudjelovanje u izvođenju nastave na sveučilišnom specijalističkom studiju Informacijska sigurnost Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu iz kolegija Pravni aspekti informacijske sigurnosti i zaštita osobnih podataka  u ak. godini 2023./2024., u ukupnom trajanju od 30 sati.

Ad.27.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Snježani Vasiljević za sudjelovanje u izvođenju nastave na sveučilišnom specijalističkom studiju Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU iz kolegija Pravo EU i upravljanje europskim projektima Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u ak. godini 2023./2024., u ukupnom trajanju od 45 sati.

Ad.28.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivani Grgurev za sudjelovanje u izvođenju nastave na Pravnom fakultetu Sveučilišta Trento (Italija) iz kolegija Diritto comparato e transnazionle del lavoro  u ak. godini 2023./2024. u ukupnom trajanju od 12 sati.

Ad.29.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zlati Đurđević za sudjelovanje u programu cjeloživotnog obrazovanja Pravosudne akademije i to: „Rodna perspektiva u kaznenom pravosuđu: stereotipi i predrasude“ u trajanju od 24 sata i „Provedba Uredbe o Europskom javnom tužiteljstvu“, u trajanju od 12 sati.

Ad.30.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Zoranu Buriću za sudjelovanje u programu cjeloživotnog obrazovanja Pravosudne akademije „Izricanje istražnog zatvora i mjera opreza radi zaštite žrtve“, u ukupnom trajanju od 12 sati.

Ad.31.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Marinu Bonačiću za sudjelovanje u programu cjeloživotnog obrazovanja Pravosudne akademije „Provedba Uredbe o Europskom javnom tužiteljstvu“, u trajanju od 12 sati.

Ad.32.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicama za sudjelovanje u izvođenju nastave na stručnom prijediplomskom studiju Javan uprava i stručnom prijediplomskom Poreznom studiju u akad. god. 2023./2024:

Katedra/ kolegij    

Vanjski suradnik    Izvođenje nastave/ispiti    Semestar    Broj sati vanjskog   suradnika po obliku nastave
            zimski / ljetni    P    S    V/
Praksa
Katedra za upravnu znanost                        
Uvod u javni menadžment    dr. sc. Robertina Zdjelar    Izvođenje nastave bez mogućnosti  ispitivanja    zimski    2    /    /
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost                        
Financijske institucije i tržišta    izv. prof. dr. sc. Branka Tuškan Sajuš    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    ljetni    do 30    do 30    /
Financiranje javne uprave    Bernardica Stipić    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    ljetni    15    /    /
Financiranje javne uprave    dr. sc. Tajana Petrović    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    ljetni    15    /    /
Legenda: P – predavanja, S – seminar, V - vježbe

Ad.33.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicama za sudjelovanje u izvođenju nastave na sveučilišnom prijediplomskom studiju Socijalni rad u akad. god. 2023./2024.:    
Katedra/ predmet    

Vanjski suradnik    Izvođenje nastave/ispiti    Seminar
ljetni / zimski    Broj sati vanjskog   suradnika po obliku nastave
                P    S    V/Praksa
Katedra za područja socijalnog rada                        
Socijalni rad s obitelji    Sanja Helfrih    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    6    /    12
Katedra za teoriju i metode socijalnog rada                        
Neuroznost za socijalni rad    Prof. dr. sc. Marina Ajduković    Izvođenje  nastave i  pravo ispitivanja    ljetni    30    /    /
Teorijske osnove socijalnog rada - seminar    Tea Ritoša    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    60    /
Legenda: P - predavanja; V – vježbe, S - seminar

Ad.34.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorskog rada Andreje Balaž Gilja s naslovom „Neformalna mreža socijalne podrške osoba s duševnim smetnjama“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorskog rada Andreje Balaž Gilja s naslovom „Neformalna mreža socijalne podrške osoba s duševnim smetnjama“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac, prof. dr. sc. Zdravka Leutar, doc. dr. sc. Stipe Drmić.

Ad.35.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorskog rada Leona Kovačića s naslovom „Normativni okvir kaznenog djela „Zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju“ i praktični izazovi suvremenog gospodarskog kriminala“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorskog rada Leona Kovačića s naslovom „Normativni okvir kaznenog djela „Zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju“ i praktični izazovi suvremenog gospodarskog kriminala“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić, izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović.

Ad.36.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorskog rada Vedrana Kruljca s naslovom „Privatizacija preoblikovanjem zdravstvene ustanove i prijenosom poslovnog udjela“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorskog rada Vedrana Kruljca s naslovom „Privatizacija preoblikovanjem zdravstvene ustanove i prijenosom poslovnog udjela“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić, izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić, prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc.

Ad.37.
Andreju Božinovskom, polazniku doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Zaštita prava pogrešno osuđenih osoba u Hrvatskoj kroz usvajanje odgovarajućeg modela projekata nedužnosti / Protection of the Rights of Wrongfully Convicted Persons in Croatia Through Adopting the Most Suitable Model of Innocence Projects “.
Za mentora pri izradi doktorskog rada imenuje se prof. dr. sc. Leo Cvitanović.

Ad.38.
Luki Bućanu, polazniku doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Materijalnopravni i postupovnopravni aspekti stjecanja prava vlasništva na nekretninama dosjelošću u hrvatskom i poredbenom pravu“.
Za mentora pri izradi doktorskog rada imenuje se prof. dr. sc. Hano Ernst.

Ad.39.
Sari Dželalija, polaznici doktorskog studija Socijalni rad i socijalna politika, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Otpornost obitelji na život u uvjetima siromaštva u Republici Hrvatskoj“.
Za mentoricu pri izradi doktorskog rada imenuje se izv. prof. dr. sc. Ana Opačić.

Ad.40.
Nenadu Igrecu, polazniku doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Odgovornost dioničkog društva za kaznena djela u hrvatskom pravnom sustavu“.
Za mentoricu pri izradi doktorskog rada imenuje se izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača.

Ad.41.
Ivanu Ivkoviću, polazniku doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Pravno uređenje obveznica“.
Za mentora pri izradi doktorskog rada imenuje se izv. prof. dr. sc. Antun Bilić.

Ad.42.
Marijani Jurić, polaznici doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Odnos prava i psihijatrije kroz prizmu psihijatrijskih vještačenja ubrojivosti“.
Za mentoricu pri izradi doktorskog rada imenuju se izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić.

Ad.43.
Marinu Ljubiću, polazniku doktorskog studija pravne znanosti, smjer Javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Pozicioniranje poreznog sustava u kapitalno-imovinskim prekograničnim aktivnostima na primjeru odabranih mediteranskih država“.
Za mentora pri izradi doktorskog rada imenuje se prof. dr. sc. Nikola Mijatović.

Ad.44
Ivanu Kaliterni, polazniku doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Višestranačka arbitraža“.
Za mentora pri izradi doktorskog rada imenuju se prof. dr. sc. Davor Adrian Babić.

Ad.45.
Toniju Kapelina, polazniku doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Refinanciranje hipotekarnih kredita izdavanjem vrijednosnih papira“.
Za mentoricu pri izradi doktorskog rada imenuje se prof. dr. sc. Tatjana Josipović.

Ad.46.
Robertu Kresiću, polazniku doktorskog studija Socijalni rad i socijalna politika, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Sigurnost hrane u Republici Hrvatskoj i među korisnicima zajamčene minimalne naknade“.
Za mentoricu pri izradi doktorskog rada imenuje se izv. prof. dr. sc. Ana Opačić.

Ad.47.
Anti Šimunu Majstoroviću, polazniku doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Ugovorna kazna“.
Za mentora pri izradi doktorskog rada imenuju se izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić.

Ad.48.
Franu Markiću, polazniku doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Fiskalni suverenitet i proračunsko pravo kao pretpostavke i temelj razvoja engleskog (britanskog) parlamentarizma“.
Za mentora pri izradi doktorskog rada imenuju se doc. dr. sc. Miran Marelja.

Ad.49.
Dunji Mulabdić, polaznici doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Implementacija Direktive ECN* kroz novouvedene istražne institute u pravu tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj s prijedlogom de lege ferenda“.
Za mentora pri izradi doktorskog rada imenuju se prof. dr. sc. Siniša Petrović.

Ad.50.
Adriani Pranjić, polaznici doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Zakonitost dokaz u kaznenom postupku“.
Za mentora pri izradi doktorskog rada imenuju se izv. prof. dr. sc. Zoran Burić.

Ad.51.
Antoniji Skoko, polaznici doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Govor mržnje – kaznenopravni okvir i sudska praksa u BiH“.
Za mentora pri izradi doktorskog rada imenuju se izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski.

Ad.52.
Suzani Šop, polaznici doktorskog studija pravne znanosti, smjer Javno pravo i javna uprava, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Primjena načela ravnopravnosti spolova u općim aktima i postupanjima jedinica područne (regionalne) samouprave“.
Za mentoricu pri izradi doktorskog rada imenuje se prof. dr. sc. Lana Ofak.

Ad.53.
Dejanu Španoviću, polazniku doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Pravo puta infrastrukturnog operatora“.
Za mentoricu pri izradi doktorskog rada imenuju se prof. dr. sc. Tatjana Josipović.

Ad.54.
Josipu Tadiću, polazniku doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Upravnosudska zaštita u svrhu prilagodbe klimatskim promjenama“.
Za mentoricu pri izradi doktorskog rada imenuju se prof. dr. sc. Lana Ofak.

Ad.55.
Teni Tomek, polaznici doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Pravno uređenje alternativnih investicijskih fondova“.
Za mentora pri izradi doktorskog rada imenuju se izv. prof. dr. sc. Antun Bilić.

Ad.56.
Nikši Vojvoda, polazniku doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Procesna jamstva u kvazikaznenim postupcima“.
Za mentora pri izradi doktorskog rada imenuju se izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić.

Ad.57.
Dariji Željko, polaznici doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Sudska kontrola i europski progon / Judicial Review and European prosecutions“.
Za mentorice pri izradi doktorskog rada imenuju se prof. dr. sc. Zlata Đurđević i prof. dr. sc. Katalin Ligeti.

Ad.58.
Leonu Žganecu-Brajši, polazniku doktorskog studija Ljudska prava, društvo i višerazinska vladavina, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Podizanje razine mora: male otočne države i ljudska prava / Sea Level Rise: Small Island States and Human Rights“.
Za mentore pri izradi doktorskog rada imenuje se prof. dr. sc. Davorin Lapaš i prof. dr. sc. Siniša Zrinščak.

Ad.59.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Irene Nišević s naslovom „Zaštita morskog okoliša u vezi s međunarodnim oružanim sukobima“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić, prof. dr. sc. Vesna Barić-Punda.

Ad.60.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Goranki Lalić Novak za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2024./2025.

Ad.61.
Vladimiru Novaku odobrava se mirovanje studentskih obveza u akad. god. 2023./2024. na doktorskom studiju Pravne znanosti u vremenu od 1. listopada 2023. do 15. ožujka 2024.

Popis obavijesti