Odluke

Ad.3.
Predlažu se članovi Matičnih odbora za područje društvenih znanosti:

            a) polje prava:

 • prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas
 • prof. dr. sc. Tatjana Josipović
 • prof. dr. sc. Davorin Lapaš
 • prof. dr. sc. Petar Miladin

            b) polja politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnosti:

 • prof. dr. sc. Zoran Šućur
 • prof. dr. sc. Ana Štambuk


Ad.4.
Utvrđuje se prijedlog upisnih kvota za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2024./2025. godini:

Sveučilišni prijediplomski i diplomski studij Pravo

Redoviti                                                            605 

Izvanredni                                                          40 

Strani studenti                                                   2

Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad

Redoviti                                                           140

Izvanredni                                                         50

Strani studenti                                                  1   

Stručni prijediplomski studij Javna uprava

Redoviti                                                           120

Izvanredni                                                         35

Stručni prijediplomski Porezni studij

Redoviti                                                             45

Izvanredni                                                            5

Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad

Redoviti                                                             75

Izvanredni                                                         20

Sveučilišni diplomski studij Socijalna politika

Redoviti                                                             25

Izvanredni                                                         20

Stručni diplomski stručni studij Javna uprava

Redoviti                                                             50

Izvanredni                                                         30 


Ad.5.
Odluku o izmjeni Odluke o naknadama 

Članak 1.
Glava II točka 7. mijenja se i glasi: 
7. Troškovi izrade izgubljene, uništene ili oštećene studentske iskaznice (e-iskaznica) ili izrada uz izdavanje privremene – 11,70 €   

Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o naknadama u u akademskoj godini 2023./2024. ostaju neizmjenjene. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

Ad.6.   
Odluku o rokovima obrane završnih i diplomskih radova

pred povjerenstvom na studijskim programima Pravnog fakulteta u Zagrebu u ak. god. 2023./2024.

Članak 1.

Obrana završnih i diplomskih radova u ak. god. 2023./2024. održava se na radne dane u razdoblju:

 • od 4. ožujka do 15. ožujka 2024.
 • od 2. travnja do 12. travnja 2024.
 • od 6. svibnja do 17. svibnja 2024.
 • od 3. lipnja do 14. lipnja 2024.
 • od 1. srpnja do 12. srpnja 2024.
 • od 2. rujna do 14. rujna 2024.
 • od 23. rujna do 11. listopada 2024.

Članak 2.

Odluka stupa na snagu 1. ožujka 2024. 


Ad.7.
Odluku o pokretanju i provedbi programa Ljetne škole

Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Članak 1.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu pokreće program Ljetne škole Pravnog fakulteta (u daljnjem tekstu: Ljetna škola) s ciljem jačanja međunarodne vidljivosti institucije kao i jačanja internacionalizacije na matičnoj sastavnici.

Opći naziv Ljetne škole na engleskom jeziku će glasiti „Zagreb Law Summer School“, uz dodatak naziva teme programa koja će se mijenjati za svaku aktualnu godinu održavanja.

Ljetna škola se održava u Zagrebu, u pravilu svake godine u ljetnim mjesecima u trajanju od 2 tjedna.

Program se provodi u prostorijama Fakulteta ili u prostorima koje je Fakultet unajmio za potrebe rada.

Tema Ljetne škole se odabire za svaku akademsku godinu posebno, a bavi se aktualnim pravnim pitanjima na nacionalnoj, ali i globalnoj razini s interesom da privuče velik odaziv zainteresiranih stranih i domaćih studenata.

Za sudjelovanje u Ljetnoj školi studentima se mogu dodijeliti ECTS bodovi na temelju definiranih ishoda učenja i pripadajućega radnog opterećenja studenta, sve u skladu s primjenjivim općim aktima Sveučilišta i Fakulteta.

Članak 2.

Organizacijski odbor koordinira rad na pripremi i provedbi programa Ljetne škole. Članove Organizacijskog odbora čine Dekan i prodekani te nastavnik čija tema se odabere kao tema Ljetne škole za svaku pojedinačnu akademsku godinu.

Radna skupina za Ljetnu školu provodi pripremne i organizacijske aktivnosti za realizaciju Ljetne škole.

Članovi Radne skupine su:

 1. Zaposlenik Ureda za međunarodnu suradnju kao glavni koordinator
 2. Stručni suradnik za marketinške aktivnosti
 3. Zaposlenik Računovodstva

Članak 3.

Članovi Organizacijskog odbora surađuju s Radnom skupinom te po potrebi održavaju koordinacijske sastanke.

Članak 4.

Članovima Radne skupine i predavačima koji sudjeluju u provedbi Ljetne škole može se isplatiti primjerena naknada za angažman ovisno o rezultatima i uspješnosti Ljetne škole te o raspoloživim sredstvima Fakulteta.

Svaki član Radne skupine vodi evidenciju sati provedenih tijekom angažmana na organizaciji, vodeći opis aktivnosti.

Članak 5.

Dekan može imenovati dodatne stalne ili privremene članove Organizacijskog odbora te imenovati članove Radne skupine i usmjeravati rad za nadolazeće godine.

Članak 6.

Program Ljetne škole financira se iz prikupljenih kotizacija koje se naplaćuju polaznicima.

Studentima koji dolaze s partnerskih institucija s kojima je Fakultet umrežen u alijanse (partnerstva, suradnje i sl.) može se odobriti primjeren popust.

Organizacijski odbor može odobriti oslobađanje od plaćanja kotizacije maksimalno trima studentima Pravnog fakulteta pod uvjetom da prihvate status studenta volontera te tijekom provedbe programa aktivno pomažu Organizacijskom odboru i Radnoj skupini.

Fakultet može doprinijeti budžetu programa u skladu s Odlukom o poticanju znanstveno-stručnih skupova, međunarodnih nastavnih programa, natjecateljsko-nastavnih programa izvanučioničnih nastavnih programa, o čemu će odlučiti Dekan Fakulteta.

Članak 7.

Svake godine do sredine lipnja objavit će se poziv nastavnom osoblju za iskaz interesa za sudjelovanjem u Ljetnoj školi koja se održava iduće akademske godine. Nastavno osoblje će imati rok od 2 mjeseca, do sredine kolovoza, za podnošenje svojih prijedloga.

Nakon pristiglih ponuda, dekan i prodekani će u roku od mjesec dana odlučiti o temi za nadolazeću akademsku godinu i donijeti odluku o Ljetnoj školi za tu posebnu godinu. Ta odluka sadržavat će osnovne informacije o programu, a minimalno: tema programa, vrijeme održavanje, sastav Radne skupine.

Radna skupina će provesti potrebne radnje za organizaciju Ljetne škole, u pravilu od sredine rujna do sredine prosinca.

Rok za prijave će u pravilu trajati do 31. ožujka svake godine.

Iznimno, prethodno opisana procedura se zbog kratkoće roka neće odnositi na aktualnu prvu godinu, odnosno za Ljetnu školu 2024. za koju će se donijeti posebna pojedinačna odluka.


Ad.8.
Odluku o provedbi programa Ljetne škole Pravnog fakulteta za 2024. godinu
Članak 1.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu pokreće program Ljetne škole Pravnog fakulteta za 2024. godinu pod nazivom „EU Climate Change Law“.

Ljetna škola se održava u Zagrebu od 1. do 12. srpnja 2024. godine.


Članak 2.

Organizacijski odbor čine:

 1. Prof. dr. sc. Ivan Koprić, dekan
 2. Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prodekanica za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju i upravljanje kvalitetom
 3. Prof. dr.sc. Mirela Krešić, prodekanica za nastavu, mobilnost, studente i studijske programe
 4. Prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prodekanica za znanost, inovacije, transfer znanja i cjeloživotno obrazovanje
 5. Izv. prof. dr. sc. Mario Krešić, prodekan za poslovanje i financije
 6. Prof. dr. sc. Gordana Berc, predstojnica Studijskog centra socijalnog rada
 7. Prof. dr. sc. Frane Staničić, predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije
 8. Izv. prof. dr. sc. Melita Carević kao nastavnica čija tema se odabire za temu Ljetne škole 2024.


Članak 3.

Radna skupina radi na pripremi i provedbi programa Ljetne škole u dogovoru s Organizacijskim odborom.

Članovi Radne skupine su:

 1. Jelena Tadić Cegnar iz Ureda za međunarodnu suradnju kao glavna koordinatorica
 2. Ivana Karaman Jurić kao stručna suradnica za marketinške aktivnosti
 3. Ivana Šola kao voditeljica Računovodstva

Članak 4.

Članovima Radne skupine i predavačima koji sudjeluju u provedbi Ljetne škole može se isplatiti primjerena naknada za angažman ovisno o rezultatima i uspješnosti Ljetne škole te o raspoloživim sredstvima Fakulteta.

Svaki član Radne skupine vodi evidenciju sati provedenih tijekom angažmana na organizaciji, vodeći opis aktivnosti.


Ad.9.
Dr. sc. Hrvoje Markovinović, redoviti profesor, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.
Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje prava s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.10.
Dr. sc. Ivan Milotić, izvanredni profesor, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo, na Katedri za rimsko pravo.

Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje prava s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.11.
Dr. sc. Goranka Lalić Novak, izvanredna profesorica, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.

Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje prava s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.12.

Dr. sc. Ivana Kanceljak, docentica, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.

Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje prava s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.13.

Karlo Kožina izabire se na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice.

Ad.14.
Fran Marko Stojković izabire se na suradničko radno mjesto asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno pravo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Ad.15.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rado i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivana Grgurev, redovita profesorica u trajnom izboru  u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Viktor Gotovac, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Sandra Laleta, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. 

Ad.16.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno pravo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, redovita profesorica u trajnom izboru  u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Anita Blagojević, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku. 

Ad.17.

Poništava se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za teoriju prava.

Ad.18.
Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistentice Dore Pavković.
Rad asistentice Dore Pavković ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.

Ad.19.
Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistenta Nikše Vojvode. Rad asistenta Nikše Vojvode ocjenjuje se ocjenom osobito uspješan.

Ad. 20.
Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistentice Darije Željko. Rad asistentice Darije Željko ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.

Ad.21.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dubravki Hrabar i prof. dr. sc. Aleksandri Korać Graovac za sudjelovanje u izvođenju nastavne na Doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta iz kolegija Pravo i prevencija poremećaja u ponašanju djece na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u ak. god. 2023./2024., u ukupnom trajnu od 6 sati.

Ad.22.
Daje se suglasnost za sudjelovanje u pripremi sveučilišnog interdisciplinarnog studija Sveučilišta u Zagrebu Upravljanje krizama (čiji je suosnivač Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) za postupak reakreditacije:

 • prof. dr. sc. Jasenku Marinu - Pravno ekonomski sustav i krize
 • izv. prof. dr. sc. Anamariji Musa - Upravljanje krizama u Republici Hrvatskoj, Regulacija rizika – pravni i institucionalni aspekti
 • prof. dr. sc. Kseniji Turković - Kriminologija i viktimologija
 • prof. dr. sc. Anna-Marii Getoš Kalac - Kriminologija i viktimologija
 • prof. dr. sc. Gordani Marčetić - Upravljanje ljudskim potencijalima u razdoblju kriza
 • prof. dr. sc. Viktoru Gotovcu - Radni odnosi i kriza.

Ad.23.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici za sudjelovanje u izvođenju nastave na sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju Pravo u akad. god. 2023./2024:    

Katedra/ kolegij

Vanjska suradnica

Izvođenje nastave/ispiti

Semestar

Broj sati vanjskog   suradnika po obliku nastave

zimski / ljetni

P

S

V/

Praksa

Katedra za obiteljsko pravo

Obiteljsko pravo - vježbe

Perica Norac-Kevo

Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja

ljetni

/

/

2

Legenda: P – predavanja, S – seminar, V - vježbe

Ad.24.

Daje se suglasnost vanjskoj suradnici za sudjelovanje u izvođenju nastave na sveučilišnom prijediplomskom studiju Socijalni rad u akad. god. 2023./2024:

Katedra/ kolegij

Vanjska suradnica

Izvođenje nastave/ispiti

Semestar

Broj sati vanjskog   suradnika po obliku nastave

zimski / ljetni

P

S

V/

Praksa

Katedra za teoriju i metode socijalnog rada

Socijalni rad u organiziranju zajednice

Tea Ritoša

Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja

zimski

/

/

18  /  22

Legenda: P – predavanja, S – seminar, V - vježbe

Ad.25.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Ive Brkić s naslovom „Kaznenopravna odgovornost liječnika za kazneno djelo nesavjesnog liječenja“ u sastavu: prof. dr. sc. Ksenija Turković, izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić, izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović.

Ad.26.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu
doktorskog rada Branimira Pađena s naslovom „Europski okvir za pravno uređenje pobačaja u hrvatskoj de lege lata i de lege ferenda“ u sastavu: prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Hrvoje Vrčić.

Ad.27.
Bojanu Čaiću, polazniku doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema
doktorskog rada s naslovom „Zaštita ustavnih prava sigurnosno provjeravanih pojedinaca“.
Za mentoricu pri izradi
doktorskog rada imenuju se izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković.

Ad.28.
Bojanu Dadasoviću, polazniku doktorskog studija pravne znanosti, smjer Javno pravo i javna uprava, odobrava se tema
doktorskog rada s naslovom „Čimbenici korporatizacije obavljanja komunalnih djelatnosti u hrvatskim gradovima“.
Za mentora pri izradi
doktorskog rada imenuje se izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica.

Ad.29.
Mr. sc. Darku Ivančanu, polazniku doktorskog studija pravne znanosti, smjer Kaznenopravne znanosti, odobrava se tema
doktorskog rada s naslovom „Stegovni postupak i odgovornost za povrede službene dužnosti u obrambenom sustavu Republike Hrvatske“.
Za mentora pri izradi
doktorskog rada imenuje se prof. emeritus Ivo Josipović.

Ad.30.
Antoniju Kataviću, polazniku doktorskog studija pravne znanosti, smjer Kaznenopravne znanosti, odobrava se tema
doktorskog rada s naslovom „Autonomni sustavi naoružanja i ratni zločini kao izazov za međunarodno (kazneno) pravo“.
Za mentoricu pri izradi
doktorskog rada imenuje se prof. dr. sc. Maja Munivrana.

Ad.31.

Matiji Kontaku, polazniku doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom Biometric Law in Migration and Asylum in the European Union” / “Biometrijsko pravo u migracijama i azilu u Europskoj uniji.
Za mentorice pri izradi
doktorskog rada imenuju se prof. dr. sc. Iris Goldner Lang i izv. prof. dr. sc. Niovi Vavoul.

Ad.32.
Dušku Margušiću, polazniku doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema
doktorskog rada s naslovom „Odnos regulacije zaštite osobnih podataka i umjetne inteligencije u pogledu načela transparentnost“.
Za mentora pri izradi
doktorskog rada imenuju se izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić.

Ad.33.
Dori Pavković, polaznici doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema
doktorskog rada s naslovom „Ustavni identitet u državama članicama Europske unije“.
Za mentoricu pri izradi
doktorskog rada imenuju se prof. dr. sc. Biljana Kostadinov.

Ad.34.
Valentini Pavlović Vinogradac, polaznici doktorskog studija Socijalni rad i socijalna politika, odobrava se tema
doktorskog rada s naslovom „Rani socijalni kapital i osobni kapital kao odrednice subjektivnog karijernog uspjeha doktora znanosti na sveučilištima u Republici Hrvatsko“.
Za mentora pri izradi
doktorskog rada imenuje se izv. prof. dr. sc. Miroslav Rajter.

Ad.35.
Pokreće se postupak stjecanja dvojnog doktorata Darije Željko s naslovom „European and national judicial remedies in the EPPO's criminal proceedings“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetu prava, ekonomije i financija Sveučilišta u Luksemburgu.

Ad.36.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme
doktorskog rada Nenada Igreca s naslovom „Odgovornost dioničkog društva za kaznena djela u hrvatskom pravnom susutav“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović, izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić.

Ad.37.
Ani Kršinić odobrava se plaćeni dopust od 5. veljače 2024. do 20. travnja 2024. godine zbog stručnog usavršavanja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, Republika Slovenija.

Popis obavijesti