Odluke

Ad.3.
Utvrđuju se uvjeti za upis u prvu godinu studija u akademskoj godini 2024./2025. i to:

Studijski programi:

 1. Pravo, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij u trajanju od pet godina
 2. Socijalni rad, sveučilišni prijediplomski studij u trajanju od četiri godine
 3. Javna uprava, stručni prijediplomski studij u trajanju od tri godine
 4. Porezni studij, stručni prijediplomski studij u trajanju od tri godine

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. i 2. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                                              do 300 bodova (30%)

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

 • Hrvatski jezik  (A razina)                                                        do 200 bodova (20%)
 • Matematika                                                                            do 150 bodova (15%)
 • Strani (ili klasični) jezik (A razina)                                           do 200 bodova (20%)
 • Izborni predmet                                                                       do 100 bodova (10%)
 • za sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo – Povijest, Filozofija, Logika, Sociologija ili Politika i gospodarstvo
 • za sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad – Psihologija, Filozofija, Logika, Sociologija ili Politika i gospodarstvo

                                                                                                  

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća                                           

 • za sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo:
  1. Prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja iz bilo kojeg društvenog, humanističkog, prirodoslovnog ili umjetničkog predmeta, ili
  2. Sportaš kategoriziran prema kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora, ili
  3. Znanje drugog stranog jezika, ako ga je kandidat učio u srednjoj školi u trajanju od najmanje 3 godine / razreda, a odnosi se na: engleski, njemački, ruski, francuski, talijanski i španjolski jezik.
 • za sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad: Prvo, drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja iz bilo kojeg društvenog, humanističkog, prirodoslovnog ili umjetničkog predmeta                              

                                                                                                   do 50 bodova (5%)

Za stjecanje prava na upis na studijske programe 1. i 2. pristupnici trebaju položiti sve ispite obveznog dijela državne mature.

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 3. i 4. sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                                                  do 450 bodova (45%)

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

 • Hrvatski jezik  (A razina)                                                          do 250 bodova (25%)
 • Matematika                                                                              do 100 bodova (10%)
 • Strani (ili klasični) jezik (A razina)                                            do 200 bodova (20%)

Za stjecanje prava na upis na studijske programe 3. i 4. pristupnici trebaju položiti sve ispite obveznog dijela državne mature.


Ad.4.

Za akademsku godinu 2024./2025. odobrava se upis do 15 studenata, pripadnika hrvatske manjine i iseljeništva, u statusu redovitog studenta, na studijske programe Fakulteta i to:

Pravo, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij u trajanju od pet godina
Socijalni rad, sveučilišni prijediplomski studij u trajanju od četiri godine
Javna uprava, stručni prijediplomski studij u trajanju od tri godine
Porezni studij, stručni prijediplomski studij u trajanju od tri godine

Za utvrđivanje liste redoslijeda za ostvarivanje prava na upis vrednovat će se uspjeh u završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju (završni uspjeh u četiri zadnje godine u okviru najmanje dvanaestogodišnjeg školovanja).

Vrijeme podnošenja prijava bit će određeno nakon utvrđivanja upisnih termina. Prijave se podnose poštom na adresu: Pisarnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb. Uz prijavu je potrebno priložiti dokaz o statusu pripadnika hrvatske manjine, odnosno iseljeništva te svjedodžbe o završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju.


Ad.5.
Usvaja se Pravilnik o ocjenjivanju rada suradnika i mentora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.6.  
Prihvaća se Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak.god. 2021./2022. i 2022./2023.

Ad.7.
Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina izabire se za predstojnika Katedre za financijsko pravo i financijsku znanost za akademske godine 2023./2024., 2024./2025. i 2025./2026.

Ad.8.
Za voditeljicu sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) pravnog studija - smjer Fiskalni sustav i fiskalna politika i sveučilišnog specijalističkog studija Fiskalni sustavi i fiskalna politika imenuje se prof. dr. sc. Sonja Cindori.

Ad.9.
Prihvaća se dopuna izvedbenog plana sveučilišnog diplomskog studija Socijalni rad za akademsku 2023./2024. godinu.

Ad.10.
Prihvaćaju se izmjene studijskog programa doktorskog studija Socijalni rad i socijalna politika za ak.god. 2023./2024.

Ad.11.
Prihvaća se prijedlog dopune izvedbenog plana poslijediplomskog doktorskog studija pravnih znanosti, smjer Javno pravo i javna uprava.

Prof. dr. sc. Đorđe Gardašević i izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković  imenuju se nositeljima izbornog kolegija Ustrojstvo i odgovornost vlasti i znanstveno-istraživačkog seminara Ustrojstvo i odgovornost vlasti.

Ad.12.

Prihvaća se izvedbeni plan sveučilišnog specijalističkog studija Fiskalni sustav i fiskalna politika za ak.god. 2023./2024.

Ad.13.

Prihvaća se izvedbeni plan sveučilišnog specijalističkog studija Građanskopravne i obiteljskopravne znanost za ak.god. 2023./2024.

Ad.14.
Za voditeljicu doktorskog studija pravnih znanosti, smjer Građanskopravne i obiteljskopravne znanosti predlaže se prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, a zamjenicu voditeljice prof. dr. sc. Aleksandra Maganić.

Ad.15.
Prihvaća se prijedlog promjene naziva sveučilišnog specijalističkog studija Građanskopravne i obiteljskopravne znanosti  u sveučilišni specijalistički studij Građansko i obiteljsko pravo i postupak.
Završetkom sveučilišnog specijalističkog studija Građansko i obiteljsko pravo i postupak stječe se akademski naziv specijalist građanskog i obiteljskog prava i postupka upućuje se na usvajanje Vijeću Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.16.

Na sveučilišni specijalistički studij Javno pravo i javna uprava ima se pravo upisati:

- osoba koja je završila sveučilišni diplomski ili integrirani prijediplomski i diplomski studij prava

- osoba koja je završila drugi sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja 

- osoba koja je završila stručni diplomski studij javne uprave uz najmanje pet godina radnoga staža u tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, javnim agencijama, javnim poduzećima, pravnim osobama s javnim ovlastima te drugim javnopravnim tijelima.

Prednost pri upisu na studij imaju osobe s višom prosječnom ocjenom.

Na sveučilišni specijalistički studij Kaznenopravne znanosti ima se pravo upisati:

- osoba koja je završila sveučilišni diplomski ili integrirani prijediplomski i diplomski studij prava

- osoba koja je završila drugi sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja 

- osoba koja je završila stručni diplomski studij kriminalistike, uz obvezu polaganja odgovarajućeg razlikovnog sadržaja.

Prednost pri upisu na studij imaju osobe s višom prosječnom ocjenom.

Ad.17.
Pokreće se postupak prestanka izvođenja sveučilišnog specijalističkog studija Socijalna politika.

Ad.18.
Prof. dr. sc. Tatjana Josipović predlaže se za redovitu članicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za društvene znanosti.

Ad.19.
Dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, redovita profesorica, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom izboru u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno procesno pravo .

Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje prava s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad. 20.
Dr. sc. Luka Burazin, izvanredni profesor, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za teoriju prava.

Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje prava s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad. 21.

Dr. sc. Marijana Javornik Čubrić, viša predavačica, ponovno se izabire na nastavno radno mjesto više predavačice u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, na Katedri za strane jezike.


Ad.22.

Antonija Ivančan izabire se na suradničko radno mjesto više asistentice, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Ad.23.
Darija Željko izabire se na suradničko radno mjesto asistentice, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno procesno pravo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Ad.24.

Sara Đelalija izabire se na suradničko radno mjesto asistentice, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Ad.25.

Valentina Grubešić Črnelč izabire se na suradničko radno mjesto asistentice, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravno pravo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Ad.26.

Mr. sc. Domagoj Račić, izabire se za naslovnog predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.

      

Ad.27.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za teoriju prava, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Luka Burazin,            izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Mario Krešić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivana Tucak, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana teorija prava i države - Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku. 

Ad.28.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno pravo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, redovita profesorica u trajnom izboru  u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Đorđe Gardašević,redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Anita Blagojević, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku. 


Ad.29.

Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Nino Žganec, redoviti profesor u trajnom izboru  u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Dinka Caha, docentica u znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanstvena grana poremećaji u ponašanju - Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku. 

Ad.30.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zoran Šućur,   redoviti profesor u trajnom izboru  u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Teo Matković, viši znanstveni suradnik u znanstvenom polju socijalne djelatnosti - Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. 

Ad.31.

Pokreće se postupak izbora doc. dr. sc. Danijela Baturine na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zdenko Babić,             redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić,      izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Teo Matković, viši znanstveni suradnik, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. 

Ad.32.
Pokreće se postupak izbora doc. dr. sc. Tene Hoško na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, na Katedri za međunarodno privatno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Davor Adrian Babić, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ines Medić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Ad.33.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje stručnog mišljenja u postupku izbora  zamjene za privremeno nenazočnu zaposlenicu u statusu izvanredne profesorice, na određeno vrijeme, bez provedbe javnog natječaja,  u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku, do povratka zaposlenice na rad, a najdulje na 6 mjeseci u sastavu: doc. dr. sc. Danijel Baturina, docent u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zdenko Babić, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.34.

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Maji Seršić, prof. dr. sc. Davorinu Lapašu i doc. dr. sc. Trpimiru Šošiću za sudjelovanje u izvođenju nastavne na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Vanjska politika i diplomacija“ Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu iz kolegija Osnove diplomatskog i konzularnog prava u ak. godini 2023./2024., u ukupnom trajnu od 20 sati.

Ad.35.
Prihvaća se izvješće o ocjeni
doktorskog rada Petre Kožljan s naslovom „Uloga socijalne podrške i neprikladnih roditeljskih postupaka u međugeneracijskom prijenosu rizika za internalizirane probleme adolescenata“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu
doktorskog rada Petre Kožljan s naslovom „Uloga socijalne podrške i neprikladnih roditeljskih postupaka u međugeneracijskom prijenosu rizika za internalizirane probleme adolescenata“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Silvija Ručević.

Ad.36.

Izv. prof. dr. sc. Vanja Branica imenuje se mentoricom pri izradi doktorske disertacije Martine Podobnik  s naslovom „Prediktorski učinak nekih organizacijskih, profesionalnih i osobnih obilježja socijalnih radnika u samoprocjeni profesionalnih kompetencija“, umjesto izv. prof. dr. sc. Ane Opačić.

Ad.37.

Alenki Aladrović Deklman, polaznici doktorskog studija  Socijalni rad i socijalna politika, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Kompetencije socijalnih radnika za zastupanje najboljeg interesa maloljetnika pred sudom“.
Za mentora pri izradi
doktorskog rada imenuje se prof. emeritus Dean Ajduković.

Ad.38.

Borisu Ljubiću, polazniku doktorskog studija pravne znanosti, smjer Građanskopravne i obiteljskopravne znanosti, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Položaj ovršenika u ovrsi na nekretnini“.
Za mentoricu pri izradi
doktorskog rada imenuje se prof. dr. sc. Aleksandra Maganić.

Ad.39.

Ani Kršinić, polaznici doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Utjecaj dokaza zasnovanih na umjetnoj inteligenciji na azilne postupke Europske unije / The Impact of Artificial Intelligence Based Evidence on European Union Asylum Procedures“.
Za mentore pri izradi
doktorskog rada imenuju se prof. dr. sc. Iris Goldner Lang i prof. dr. sc. Thomas Gammeltoft-Hansen.

Ad.40.

Matiji Kontaku, polazniku doktorskog studija Pravne znanosti, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Matije Kontaka pod naslovomEU Biometric Law: Privacy Challenges and Solutions / Biometrijsko pravo Europske unije: Izazovi i rješenja za zaštitu privatnosti“.
Za mentore pri izradi
doktorskog rada imenuju se prof. dr. sc. Iris Goldner Lang i izv. prof. dr. sc. Niovi Vavoul.

Ad.41.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Bojana Dadasovića s naslovom „Čimbenici korporatizacije obavljanja komunalnih djelatnosti u hrvatskim gradovima“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica, doc. dr. sc. Mariza Menger.

Ad.42.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Roberta Kresića s naslovom „Sigurnost hrane u Republici Hrvatskoj među korisnicima zajamčene minimalne naknade“ u sastavu: prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, izv. prof. dr. sc. Ana Opačić, izv. prof. dr. sc. Nataša Bokan.

Ad.43.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Suzane Šop s naslovom „Primjena načela ravnopravnosti spolova u općim aktima i postupanjima jedinica područne (regionalne) samouprave“ u sastavu: prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, prof. dr. sc. Lana Ofak, prof. dr. sc. Bosiljka Brtivić Vetma.

Popis obavijesti