Odluke

Ad.3.
Daje se suglasnost dekanu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za donošenje odluke o odabiru i sklapanju ugovora nakon provedene javne nabave za izvođenje građevinskih radova prilikom cjelovite obnove zgrade Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi Ćirilometodska 4, u sklopu projektne operacije FSEU.2022.MZO.054.
Odluka stupa na snagu i primjenjuje se samo u slučaju da nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobri sklapanje ugovora i osigura sredstva za njegovo ispunjenje preko procijenjene vrijednosti predmeta nabave radova.

Ad.4.
Usvaja se godišnje izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu studentica i studenata od seksualnog uznemiravanja i drugih oblika rodne diskriminacije.
Ad.5.
Usvajaju se godišnja izvješća prof. dr. sc. Ivane Grgurev, izv. prof. dr. sc. Ivana Šimovića, izv. prof. dr. sc. Zorana Burića  i izv. prof. dr. sc. Ane Opačić o radu povjerenice/povjerenika za zaštitu studentica i studenata od seksualnog uznemiravanja i drugih oblika rodne diskriminacije.
Ad.6.    
Usvaja se Pravilnik o radu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.7.
Usvaja se Statut Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Statut Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upućuje se Senatu Sveučilišta u Zagrebu na suglasnost.
Ad.8. 
Usvaja se dio plana aktivnosti za osiguranje kvalitete Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akad.god. 2023./2024.
Ad.9.
Prihvaćaju se programi edukacije „Prostorno uređenje i gradnja“, kao oblik cjeloživotnog obrazovanja.
Ad.10. 
Prihvaća se Obrazac godišnjeg izvješća o radu doktorandice/doktoranda na doktorskom studiju Pravne znanosti.
Ad.11.
Prihvaća se Obrazac godišnjeg izvješća o radu mentora/mentorice na doktorskom studiju Pravne znanosti.
Ad.12.
Prihvaćaju se godišnja izvješća o radu doktorandica/doktoranda na doktorskom studiju Pravne znanosti:
a)    Antonija Boras
b)    Andrej Božinovski
c)    Luka Bućan
d)    Bojan Čaić
e)    Ivan Ivković
f)    Marijana Jurić
g)    Ivan Kaliterna
h)    Toni Kapelina
i)    Matija Kontak
j)    Ana Kršinić
k)    Josip Lažeta
l)    Ante Šimun Majstorović
lj)    Duško Margušić
m)    Fran Markić
n)    Marcel Mlinarić
nj)    Dunja Mulabdić
o)    Vladimir Novak
p)    Dora Pavković
r)    Luka Petrović
s)    Adriana Pranjić
š)    Dejan Španović
t)    Josip Tadić
u)    Tena Tomek
v)    Nikša Vojvoda
z)     Darija Željko

Ad.13.
Prihvaćaju se godišnja izvješća o radu mentorica i mentora na doktorskom studiju Pravne znanosti:
1)    Prof. dr. sc. Davor Babić
2)    Doc. dr. sc. Antun Bilić
3)    Doc. dr. sc. Antun Bilić
4)    Izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić
5)    Izv. prof. dr. sc. Zoran Burić
6)    Izv. prof. dr. sc. Melita Carević
7)    Prof. dr. sc. Leo Cvitanović
8)    Izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić
9)    Prof. dr.sc. Zlata Đurđević
10)    Prof. dr. sc. Hano Ernst
11)    Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
12)    Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
13)    Prof. dr. sc. Ivana Grgurev
14)    Izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković
15)    Izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić
16)    Prof. dr. sc. Tatjana Josipović
17)    Prof. dr. sc. Tatjana Josipović
18)    Izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić
19)    Prof. dr. sc. Biljana Kostadinov 
20)    Doc. dr. sc. Miran Marelja 
21)    Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Marševelski
22)    Prof. dr. sc. Lana Ofak
23)    Prof. dr. sc. Siniša Petrović
24)    Prof. dr. sc. Sunčana Roksandić
25)    Prof. dr. sc. Alan Uzelac
26)    Izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević

Ad.14.
Članak 1.
(1)    Ova odluka se primjenjuje na sve studente koji su studijske programe Pravnog fakulteta u Zagrebu prvi put upisali prije akademske godine 2022./2023.
(2)    Za određivanje statusa aktivnog studenta u pogledu primjene ove odluke mjerodavan je upis u akademsku godinu 2022./2023.  
(3)    Studijski programi iz stavka 1. su: sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo, sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad, sveučilišni diplomski studij Socijalni rad, sveučilišni diplomski studij Socijalna politika, stručni prijediplomski studij Javna uprava, stručni prijediplomski Porezni studij te stručni diplomski studij Javna uprava.

Članak 2.
(1)    Studenti su obvezni završiti studij najkasnije u roku koji je dvostruko dulji od trajanja studija.
(2)    U vrijeme trajanja studija iz stavka 1. ovog članka ne uračunava se vrijeme mirovanja prava i obveza studenata, odnosno studentu se produljuje rok za završetak studija za onoliko vremena koliko je trajalo mirovanje.
(3)    Iznimno, studenti iz članka 1. stavka 1. i stavka 2. koji u akademskoj godini 2022./2023. studiraju kraće od dvostrukog vremena trajanja studija imaju pravo završiti studij do isteka akademske godine koja označava dvostruko vremena koje je svakom pojedinom studentu potrebno za završetak studija s obzirom na upisanu studijsku godinu u akademskoj godini 2022./2023. i koje ne može biti kraće od roka iz stavka 1. ovog članka (prilog 1). 
(4)    Iznimno, studenti iz članka 1. stavka 1. i st. 2. koji u akademskoj godini 2022./2023. studiraju kraće od dvostrukog vremena trajanja studija, a upisani su u zadnju godinu studija obvezni su studij završiti do početka ljetnog semestra akademske godine 2024./2025.  
(5)    Iznimno, studenti iz članka 1. stavka 1. i stavka 2. koji u akademskoj godini 2022./2023. studiraju dvostruko dulje od trajanja studija imaju pravo završiti studij do isteka akademske godine koja označava dvostruko vremena koje je svakom pojedinom studentu potrebno za završetak studija s obzirom na upisanu studijsku godinu u akademskoj godini 2022./2023. (prilog 2). 
(6)     Iznimno, studenti iz članka 1. stavka 1. i stavka 2. koji u akademskoj godini 2022./2023. studiraju dvostruko dulje od trajanja studija, a upisani su u zadnju godinu studija obvezni su studij završiti do početka ljetnog semestra akademske godine 2024./2025.  
Članak 3. 
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnoj stranici Fakulteta.

Ad.15.
Usvaja se akademski kalendar za akademsku 2023./2024. godinu.

I.    Ad.16.    
Naknade školarina na integriranom prijediplomskom i diplomskom, prijediplomskom,  diplomskom te stručnom studiju Pravnog fakulteta 
1.    Školarina studenata upisanih u prvu godinu studija u statusu izvanrednog studenta - 955,60 € (7.200,00 kuna). 
2.    Školarina studenata stranih državljana (izvan Europskog gospodarskog prostora) - 955,60 € (7.200,00 kuna). 
3.    Vrijednost ECTS boda iznosi 15,93 € (120,00 kuna).
*(Naknade iz točke 1. podtočke 2. ove odluke naplaćuju se u skladu s pravilima participiranja redovitih studenata u troškovima studija na integriranim, prijediplomskim, diplomskim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu)

II.    Naknade u administrativnom postupku 
1.    Upisnina za svaku godinu studija (s doprinosom za Knjižnicu i osiguranje studenata) -39,80 € (300,00 kuna).
2.    Troškovi rješavanja zamolbe za naknadni upis godine (naknadni upis moguć je isključivo u razdoblju od četiri tjedna od dana završetka redovnog upisnog roka) - 
66,36 € (500,00 kuna).
3.    Troškovi rješavanja zamolbe za prijelaz na studijske programe s odgovarajućih studijskih programa koji se izvode u Republici Hrvatskoj (Troškovi rješavanja zamolbe za prijelaz na studijske programe s odgovarajućih studijskih programa koji se izvode izvan Republike Hrvatske ) -  66,36 € (500,00 kuna).
4.    Troškovi izdavanja različitih dokumenata (npr. prijepis ocjena, posebne potvrde, nastavni program) studentima koji su završili studij ili su se ispisali sa Fakulteta - 
19,91 € (150,00 kuna). 
5.    Troškovi izdavanja različitih dokumenata (npr. prijepis ocjena, posebne potvrde, nastavni program) studentima koji su studirali po predbolonjskom programu -  33,18 € (250,00 kuna). 
6.    Trošak ispisa sa studija i izdavanje Ispisnice – 19,91 € (150,00 kuna). 
7.    Troškovi izrade izgubljene, uništene ili oštećene studentske iskaznice (e-iskaznice) - 6,64 € (50,00 kuna) ili izrada uz izdavanje privremene - 7,98 €  (60,00 kuna).
8.    Trošak ponovnog izdavanja AAi identiteta - 6,64 € (50,00 kuna). 

III.    Naknada za troškove organizacije svečane promocije (najam dvorane, nabava tuljaca i svečanih kapa, najam toga) – 66,36 € (500,00kuna).
IV.    Naknade za izradu i izdavanje: 
- diplome na latinskom  – 46,45 €  (350,00 kuna)
- izdavanje duplikata diplome/dopunske isprave o studiju - 46,45 €  (350,00 kuna).

V.    Naknade za korištenje bibliotečnog fonda fakultetske Knjižnice
1.    Zakasnine za udžbenike – po primjerku i danu  - 0,27 € (2,00 kune)
2.    Fotokopiranje bibliotečne građe
- A4 format                - 0,07 €  (0,50 kuna)
- A3 format                - 0,13 €  (1,00 kuna)
Danom donošenja ove odluke prestaje važiti odluka o naknadama za usluge u akademskoj godini 2022./2023.

Ad.17.
Izv. prof. dr. sc. Melita Carević  imenuje se sunositeljicom na kolegiju EU Internal Market Low sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Pravo.

Ad.18. 
Doc. dr. sc. Petra Đurman  imenuje se sunositeljicom na kolegijima  Javne politike u Hrvatskoj, Javne politike u Hrvatskoj – seminar i Javne politike u praksi stručnog prijediplomskog studija Javna uprava.

Ad.19.
Prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić, prof. dr. sc. Tomislav Karlović, izv. prof. dr. sc. Henrik Riko Held i izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić  imenuju se sunositeljima na kolegijima  Ius commune – temelji europskih privatnopravnih sustava i Ius commune – Fundations of European Private Legal System sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Pravo.

Ad.20. 
Prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić, izv. prof. dr. sc. Henrik Riko Held i izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić  imenuju se sunositeljima na kolegiju Roman Private Law  sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Pravo.

Ad.21.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju Pravo u akad. god. 2023./2024.:    
Katedra/ kolegij    

Vanjski suradnik    Izvođenje nastave/ispiti    Semestar    Broj sati vanjskog   suradnika po obliku nastave
            zimski / ljetni    P    S    V/
Praksa
Katedra za ustavno pravo                        
Ustavno pravo    Prof. dr.sc. Robert Podolnjak    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    40    /    /
Ustavno pravo - seminar    Dr. sc. Goran Selanec    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    10    /
Katedra za obiteljsko pravo                         
Obiteljsko pravo - vježbe    Željko Pajalić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    2
Obiteljsko pravo - vježbe    Mirjana Magud    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    2
Obiteljsko pravo - vježbe    Renata Šantek    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    2
Obiteljsko pravo - vježbe    Tomislav Aralica    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    2
Obiteljsko pravo - vježbe    Marina Parać Garma    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    2
Obiteljsko pravo - vježbe    Kolinda Kolar    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    2
Obiteljsko pravo - vježbe    Danko Jurišić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    2
Obiteljsko pravo - seminar    Lidija Petrović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    2    /
Obiteljsko pravo - seminar    Tanja Žaja    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    2    /
Obiteljsko pravo - seminar    David Adesola Bankole    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    2    /
Obiteljskoprava zaštita djece bez pratnje     Tatjana Holjevac    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    2    /    /
Obiteljskoprava zaštita djece bez pratnje     Ana Martinić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    2    /    /
Katedra za strane jezike                         
Francuski jezik - tečaj     Sonja Stević    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski     60    /    /
Francuski jezik - tečaj     Sonja Stević    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni     60    /    /
Francuski jezik pravne struke     Emilie Thevenet    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski     30    /    /
Francuski jezik pravne struke     Emilie Thevenet    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni     30    /    /
Katedra za ekonomske znanosti                        
Politička ekonomija     Ivana Parać Vukomanović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    16    /    /
Ekonomska politika    Prof. dr. sc. Mirela Alpeza     Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    8    /    /
Ekonomska politika    Doc. dr. sc. Martina Basarac Sertić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    4    /    /
Ekonomska politika    Dr. sc. Zvonimir Savić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    16    /    /
Ekonomska politika    Dr. sc. Ema Menđušić Škugor    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    4    /    /
Ekonomska politika    Natalija Labavić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    4    /    /
Ekonomska politika    Iva Mišković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    4    /    /
Ekonomska politika - seminar    Dr. sc. Ema Menđušić Škugor    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    3    /
Ekonomska politika - seminar    Natalija Labavić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    3    /
Ekonomska politika - seminar    Iva Mišković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    3    /
Katedra za kazneno pravo                         
Kazneno pravo – vježbe     Renata Pražetina Kaleb    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    10
Kazneno pravo – vježbe     Marta Šamota Galjer    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    10
Kazneno pravo – vježbe     Ljubo Pavasović Visković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    10
Kazneno pravo – vježbe     Andrea Šurina Marton    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    9
Kazneno pravo – vježbe     Tanja Vranjican    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    8
Kazneno pravo – vježbe     Koraljka Bumči    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    10
Kazneno pravo – vježbe     Iva Čatipović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    3
Kazneno pravo – vježbe     Sanja Nola    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    8
Kazneno pravo – vježbe     Gordana Križanić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    6
Kazneno pravo – vježbe     Silvano Radoljubac    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    6
Kazneno pravo – vježbe     Damir Juras    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    8
Kazneno pravo – vježbe     Gordana Mihela Grahovac    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    6
Kazneno pravo – vježbe     Dijana Rizvić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    6
Kazneno pravo – vježbe     Lidija Horvat    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    6
Kazneno pravo – vježbe     Saša Manojlović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    6
Kazneno pravo – vježbe     Dr. sc. Hrvoje Filipović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    6
Kazneno pravo – vježbe     Ileana Vinja    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    10
Kazneno pravo – vježbe     Helenca Pirnat Dragičević    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    10
Kazneno pravo – vježbe     Šime Matak    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    10
Kazneno pravo – vježbe     Tanja Pavelin    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    6
Kazneno pravo – vježbe     Alan Pretković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    3
Kazneno pravo – vježbe     Mirna Mavriček    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    3
Kazneno pravo – vježbe     Renata Miličević    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    6
Kazneno pravo – vježbe     Ivan Glavić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    6
Kazneno pravo – vježbe     Selim Šabanović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    6
Sudska medicina    Prof. dr. sc. Milovan Kubat    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    zimski    2    /    /
Sudska medicina    Prof. dr. sc. Vedrana Petrovečki    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    zimski    5    /    /
Sudska medicina    Izv. prof. dr. sc. Davor Mayer    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    zimski    2    /    /
Sudska medicina    Doc. dr. sc. Marija Baković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    2    /    /
Sudska medicina    Dr. sc. Pero Bubalo    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    3    /    /
Sudska medicina    Dr. sc. Marina Nestić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    3    /    /
Sudska medicina    Anita Galić-Mihić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    4    /    /
Sudska medicina    Slavica Martinović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    2    /    /
Sudska medicina    Anton Mažuranić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    2    /    /
Sudska medicina    Petar Škavić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    3    /    /
Sudska medicina    Martina Tkalčić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    2    /    /
Katedra za građansko pravo                        
Građansko pravo – vježbe     Ljiljana Čengić Vodopija     Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    8
Građansko pravo – vježbe     Mladen Sučević    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    8
Građansko pravo – vježbe     Jadranka Liović Merkaš    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    8
Građansko pravo – vježbe     Lana Putrić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    8
Građansko pravo – vježbe     Nives Radišić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    8
Zemljišnoknjižno pravo    Janja Marijan Žabek    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    25    /    /
Zemljišnoknjižno pravo    Mihaela Jozipović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    25    /    /
Zemljišnoknjižno pravo    Bojan Ruždjak    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    8    /    /
Katedra za kazneno procesno pravo                        
Kazneno procesno pravo - vježbe    Sanja Katušić Jergović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    9
Kazneno procesno pravo - vježbe    Ana Kovačević    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    9
Kazneno procesno pravo - vježbe    Dražen Kevrić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    9
Kazneno procesno pravo - vježbe    Dražen Tripalo    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    9
Kazneno procesno pravo - vježbe    Saša Lui    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    9
Kazneno procesno pravo - vježbe    Dr. sc. Laura Valković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    9
Kazneno procesno pravo - vježbe    Rajko Čogurić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    9
Kazneno procesno pravo - vježbe    Višnja Drenški Lasan    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    9
Kazneno procesno pravo - vježbe    Lidija Horvat    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    9
Kazneno procesno pravo - vježbe    Jasmina Dolmagić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    9
Kazneno procesno pravo - vježbe    Natalija Slavica    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    9
Kazneno procesno pravo - vježbe    Željka Mostećek    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    9
Kazneno procesno pravo - vježbe    Vanja Marušić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    9
Kriminalistika    Izv. prof. dr. sc. Željko Karas    Izvođenje  nastave i ispitivanja    zimski    30    /    /
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost                        
Financijsko pravo i financijska znanost - seminar    Mr. sc. Hrvoje Škrtić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    1    /
Financijsko pravo i financijska znanost - seminar    Dražen Nimčević    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    1    /
Financijsko pravo i financijska znanost - seminar    Mr. sc. Tanja Rašić Krajinić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    1    /
Financijsko pravo i financijska znanost - seminar    Marjan Filković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    1    /
Financijsko pravo i financijska znanost - seminar    Dario Šalata    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    1    /
Financijsko pravo i financijska znanost - seminar    Nikolina Dizdar Cehulić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    1    /
Financijsko pravo i financijska znanost - seminar    Sandra Hranić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    1    /
Financijsko pravo i financijska znanost - seminar    Marijana Herceg    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    1    /
Financijsko pravo i financijska znanost - seminar    Josip Lozančić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    1    /
Financijsko pravo i financijska znanost - seminar    Filip Kanić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    1    /
Financijsko pravo i financijska znanost - vježbe    Mr. sc. Hrvoje Škrtić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    1
Financijsko pravo i financijska znanost - vježbe    Dražen Nimčević    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    1
Financijsko pravo i financijska znanost - vježbe    Mr. sc. Tanja Rašić Krajinić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    1
Financijsko pravo i financijska znanost - vježbe    Marjan Filković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    1
Financijsko pravo i financijska znanost - vježbe    Dario Šalata    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    1
Financijsko pravo i financijska znanost - vježbe    Nikolina Dizdar Cehulić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    1
Financijsko pravo i financijska znanost - vježbe    Sandra Hranić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    1
Financijsko pravo i financijska znanost - vježbe    Marijana Herceg    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    1
Financijsko pravo i financijska znanost - vježbe    Josip Lozančić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    1
Financijsko pravo i financijska znanost - vježbe    Filip Kanić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    1
Katedra za međunarodno privatno pravo                        
Međunarodno privatno pravo - vježbe    Renata Košir Skračić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    5
Međunarodno privatno pravo - vježbe    Venesa Brizić Bahun    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    5
Rješavanje sporova arbitražom i mirenjem    Iva Buljan     Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski     6    /    /
Katedra za radno i socijalno pravo                        
Radno i socijalno pravo – vježbe     Krešimir Rožman     Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    2
Radno i socijalno pravo – vježbe     Darko Milković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    2
Radno i socijalno pravo – vježbe     Danijel Pribanić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    2
Radno i socijalno pravo – vježbe     Tena Šimonović Einwalter    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    2
Radno i socijalno pravo – vježbe     Mr. sc. Iris Gović Penić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    2
Katedra za trgovačko pravo i pravo društava                        
Sportsko pravo    Ivica Veselić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    2    /    /
Sportsko pravo    Dr. sc. Marija Zuber    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    2    /    /
Sportsko pravo    Izv. prof. dr. sc. Marko Ivkošić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    2    /    /
Sportsko pravo    Petar Ceronja     Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    4    /    /
Sportsko pravo    Dr. sc. Krešimir Šamija    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    2    /    /
Sportsko pravo    Doc. dr. sc. Vanja Smokvina     Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    2    /    /
Sportsko pravo    Saša Pavličić Bekić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    2    /    /
Sportsko pravo    Dr. sc. Ivica Franjko    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    2    /    /
Sportsko pravo    Petra Pocrnić Perica    Izvođenje nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    2    /    /
Pravo industrijskog vlasništva     Izv. prof. dr. sc. Ana Rački Marinković    Izvođenje nastave i ispita    ljetni    20    /    /
Pravo industrijskog vlasništva    Jasminka Adamović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    6    /    /
Pravo konkurencije     Mr. sc. Marijana Listz    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    2    /    /
Pravo konkurencije     Prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    2    /    /
Pravo konkurencije     Dr. sc. Mirta Kapular    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    2    /    /
Bankarsko pravo     Željka Bregeš    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    2    /    /
Bankarsko pravo     Dr. sc. Morana Derenčinović Ruk    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    4    /    /
Bankarsko pravo     Ivana Gažić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    2    /    /
Bankarsko pravo     Ivana Parać Vukmanović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    2    /    /
Katedra za pomorsko i općeprometno pravo                         
Pravo osiguranja    Mr. sc. Hrvoje Pauković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    2    /    /
Pomorsko i opće prometno pravo - seminar    Izv. prof. dr. sc. (naslovno zvanje) Adriana Vincenca Padovan    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    2    /
Katedra za upravno pravo                        
Upravno pravo -vježbe    Meri Dominis Herman    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    30
Upravno pravo -vježbe    Radmila Bolanča Vuković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    30
Upravno pravo - seminar    Tatjana Holjevac    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    6    /

Ad.22.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na sveučilišnom prijediplomskom studiju Socijalni rad i  sveučilišnom diplomskom studiju Socijalni rad i sveučilišnom diplomskom studiju Socijalna politika u akad. god. 2023./2024.:
    
Katedra/ predmet    

Vanjski suradnik    Izvođenje nastave/ispiti    Seminar
ljetni / zimski    Broj sati vanjskog   suradnika po obliku nastave
                P    S    V/Praksa
Katedra za gerontologiju                        
Terenska praksa Socijalna gerontologija    Cvita Šimić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    20
Socijalni rad s osobama s demencijom    Matea Vidučić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    12    /    /
Socijalni rad s braniteljima iz domovinskog rada    Svjetlana Mišor Čulina    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    
ljetni    10    /    /
Katedra za područja socijalnog rada                        
Osnove savjetovanja    Tereza Balić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    20
Osnove savjetovanja    Katarina Babić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    20
Osnove savjetovanja    Maja Liković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    20
Osnove savjetovanja    Karla Ambruš    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    10
Osnove savjetovanja    Bernarda Djaković


    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    10
Psihijatrija u lokalnoj zajednici    Prof. dr. sc. Lana Mužinić Marinić     Izvođenje nastave i ispita     zimski    15    /    /
Psihijatrija u lokalnoj zajednici    Marijo Vrdoljak     Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    10    /    /
Psihijatrija u lokalnoj zajednici    Marija Eterović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    10    /    /
Psihijatrija u lokalnoj zajednici    Tena Šemiga    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    5    /    /
Socijalna psihijatrija    Doc. dr. sc. Draženka Ostojić    Izvođenje nastave i ispita     zimski    15    /    30
Socijalna psihijatrija    Doc. dr. sc. Tihana Jendričko    Izvođenje nastave i ispita     zimski    15    /    30
Socijalni rad i ovisnosti    Izv. prof. dr.sc. Ante Bagarić    Izvođenje nastave i ispita     ljetni    10
    /    /
Socijalni rad i ovisnosti    Izv. prof. dr. Ivan Ćelić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    10    /    /
Socijalni rad i ovisnosti    Jelena Klinčić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    20
Socijalni rad i ovisnosti    Daška Brumen    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    20
Socijalni rad i ovisnosti    Lucija Knezić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    20
Duhovnost i socijalni rad    Lana Poljak Branisavljević    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    10    /    /
Socijalni rad s obitelji – terenska praksa    Tatjana Vlašić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    45
Socijalni rad s obitelji– terenska praksa    Ljiljana Rogić Šneperger    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    45
Socijalni rad s obitelji– terenska praksa    Milica Gregurić Prugovečki    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    45
Socijalni rad s obitelji    Aida Handžić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    12    /    15
Socijalni rad s obitelji    Božena Horvat Alajbegović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    15    /    12
Odabrana područja socijalnog rada  - osobe s invaliditetom    Dr. sc. Elizabeta Najman Hižman    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    3    /    2
Terenska praksa iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom    Milica Gregurić Prugovečki    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    14
Terenska praksa iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom    Maja Liković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    13
Katedra za psihologiju                        
Zlostavljanje i zanemarivanje djece    Tamara Gojković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    4    /    /
Zlostavljanje i zanemarivanje djece    Nikolina Škrlec    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    4    /    /
Uvod u psihologiju     Ana Marija Bohaček     Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    4    /    /
Uvod u psihologiju - seminar    Dr. sc. Janko Babić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    40    /
Katedra za socijalnu politiku                        
Socijalni marketing    prof. dr. sc. Jurica Pavičić    Izvođenje nastave i ispita    ljetni    30    /    30
Socijalna demografija    doc. dr. sc. Marin Strmota    Izvođenje nastave i ispita     ljetni    30    /    /
Osnove socijalne politike - seminar    doc.dr.sc. dr. sc. Martina Pezer    Izvođenje nastave i ispita     ljetni    /    60    /
Europska socijalna politika     Mirna Varga    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    120    /
Menadžment u socijalnom sektoru    Mr.sc. Domagoj Račić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    60    /
Socijalna politika i socijalni razvoj    Dr. sc. Jakša Puljiz    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    4    /    /
Socijalna politika i socijalni razvoj    Dr.sc. Dubravka Jurlina Alibegović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    4    /    /
Katedra za teoriju i metode socijalnog rada                        
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja    Anita Matijević    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    4    /    /
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja    Nataša Kranjčec    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    8
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja    Sara Dželalija    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    16
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja - seminar    Sara Dželalija    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    20    /
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja    Jasminka Jukić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    8
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja    Snježana Šalomon    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    8
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja    Andrea Radić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    8
Terenska praksa iz socijalnog rada i mladih društveno neprihvatljivog ponašanja    Antun Ilijaš    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    2
Mladi u sukobu sa zakonom    Marijana Ivanešić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    2    /    /
Mladi u sukobu sa zakonom    Suzana Varga    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    2    /    /
Socijalni rad u organiziranju zajednice     Nedjeljko Marković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    10
Socijalni rad u organiziranju zajednice     Danijela Glogolja     Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    10
Socijalni rad u organiziranju zajednice     Martina Šimunić     Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    10
Socijalni rad u organiziranju zajednice     Kristina Antar    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    10
Socijalni rad u zdravstvu    Ivana Mošić Pražetina     Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    5    /    /
Interpersonalna komunikacija    Mia Lakatoš    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    30
Interpersonalna komunikacija    Petra Hrvoj     Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    60
Socijalni rad s grupom    Petra Hrvoj     Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    20
Uvod u socijalnu pedagogiju    Izv. prof. dr. sc. Dora Dodig Hundrić    Izvođenja nastave i ispitivanje     ljetni    30    /    /
Etika socijalnog rada    prof. dr. sc. Danijel Labaš     Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    3    /    /
Socijalni rad s pojedincem    Kristina Duvančić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    4    /    /
Socijalni rad s pojedincem    Milica Gregurić Prugovečki    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    40
Socijalni rad s pojedincem    Mr.sc.Nataša Jelača    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    40
Socijalni rad s pojedincem    Jelena Matić Zbiljski    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    40
Socijalni rad s pojedincem    Marija Gorički    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni        /    40
Socijalni rad s pojedincem    Doria Jukić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    4    /    /
Socijalni rad s pojedincem    Dr. sc. Sunčana Kusturin    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    4    /    /
Terenska praksa Socijalni rad s pojedincem    Dr. sc. Sunčana Kusturin    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    30
Terenska praksa Socijalni rad s pojedincem    Dr. sc. Maca Cicak    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    30
Terenska praksa Socijalni rad s pojedincem    Jelena Matić Zbiljski    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    30
Socijalni rad iz perspektive korisnika     Tamara Strmac    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    4    /    /
Kreativne metode u socijalnom radu     Doria Jukić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    4    /    /
Kreativne metode u socijalnom radu     Josipa Lulić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    4    /    /
Metode supervizije     Dr. sc. Dunja Pačirski    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    15
Katedra za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici                         
Metodologija istraživanja u socijalnom radu     Dr.sc. Iva Černja Rajter    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    60
Katedra za obiteljsko pravo                         
Obiteljsko pravo s osnova građanskog prava - seminar    Lidija Petrović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    2    /
Obiteljsko pravo s osnova građanskog prava - seminar    Prof.dr.sc. Milovan Kubat    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    2    /
Katedra za radno i socijalno pravo                         
Socijalno pravo    Jasenak Požega    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    3    /    /
Katedra za upravno pravo                        
Osnove upravnog prava - vježbe    Mirjana Harapin    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    30
Osnove upravnog prava - vježbe    Kristina Senjak Krunić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    30
Osnove upravnog prava - vježbe    Hrvoje Miladin    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    30
Katedra za upravnu znanost                        
Organizacija uprave i socijalnih službi     Doc. dr. sc. Nikola Popović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    3    /    /

Ad.23.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave na stručnom prijediplomskom studiju Javna uprava, stručnom prijediplomskom Poreznom studiju i stručnom diplomskom studiju Javna uprava za akademsku u ak. god. u akad. god. 2023./2024.:    
Studijski centra za javnu upravu i javne financije 
Katedra/ kolegij    

Vanjski suradnik    Izvođenje nastave/ispiti    Semestar    Broj sati vanjskog   suradnika po obliku nastave
            zimski / ljetni    P    S    V/
Praksa
Katedra za ekonomske znanosti                        
Ekonomija javnog sektora 
    Dr.  sc. Sanja Tišma    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    zimski    30    /    /
Projektni menadžment    Dr.  sc, Sanja Tišma    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    ljetni    30    /    /
Lokalni i regionalni razvoj    Dr. sc. Sanja Maleković    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    zimski    30    /    /
Organizacijski razvoj    Prof. dr.sc. Marija Kaštelan Mrak    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    zimski     do 30    /    /
Organizacijski razvoj    Izv. prof. dr. sc. Nenad Vretenar    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    zimski    do 30    /    /
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost                        
Financijske institucije i tržišta    Prof. dr. sc. Alen Stojanović    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    ljetni    do 30    do 30    /
Financijske institucije i tržišta    Izv. prof, dr. sc. Jakša Krišto    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    ljetni    do 30    do 30    /
Računovodstvo i financijsko izvještavanje u javnom sektoru    Prof. dr.sc. Vesna Vašiček    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    ljetni     30    /    /
Računovodstvo I.    Prof. dr.sc. Vesna Vašiček    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    ljetni    30    /    /
Računovodstvo I.    Izv. prof. dr.sc. Sanja Broz Tominac    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    ljetni    /    /    30
Računovodstvo II.    Prof. dr.sc. Vesna Vašiček    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    zimski    15    /    /
Računovodstvo II.    Izv. prof. dr.sc. Sanja Broz Tominac    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    zimski    /    /    30
Katedra za međunarodno pravo                        
Konzularno pravo    Dr. sc. Andrea Metelko-Zgombić    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    zimski    do 30    /    /
Konzularno pravo    Dr. sc. Neven Pelicarić    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    zimski    do 30    /    /
Katedra za teoriju prava                        
Međunarodni odnosi, vanjska politika i diplomacija    Dr. sc. Mladen Andrlić    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    zimski    do 30 sati    /    /
Međunarodni odnosi, vanjska politika i diplomacija    Dr. sc. Neven Pelicarić    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    zimski    do 30 sati    /    /
Međunarodni odnosi, vanjska politika i diplomacija    Dr. sc. Koraljka Sansović    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    zimski    do 30 sati    /    /
Katedra za teoriju  i metode socijalnog rada rada                        
Psihologija u javnoj upravi    izv. prof. dr. sc. Miroslav Rajter    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    zimski    30    /    /
Katedra za upravnu znanost                        
Upravljanje zapisima    dr. sc. Silvija Babić    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    ljetni    30    /    /
Vježbe iz nomotehnike    Vinkica Duvnjak    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    zimski    /    /    do 30
Vježbe iz nomotehnike    Petra Matković    Izvođenje nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    do 30
Vježbe iz nomotehnike    Irena Podgajski    Izvođenje nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    do 30
Informacijsko-komunikacijska tehnologija u javnoj upravi    prof. dr.sc. Neven Vrček    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    zimski    ne izvodi se
ispiti prema potrebi        
Informacijski servisi suvremene javne uprave    prof. dr.sc. Diana Šimić    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    ljetni    ne izvodi se
ispiti prema potrebi        
Informacijski servisi suvremene javne uprave    izv. prof. Nikolina Žajdela Hrustek    Izvođenje nastave i pravo ispitivanja    ljetni    ne izvodi se
ispiti prema potrebi        
Legenda: P - predavanja; V – vježbe, S - seminar

Stručni prijediplomski studij Javna uprava 
Katedra/ kolegij    

Vanjski suradnik    Izvođenje nastave/ispiti    Semestar    Broj sati vanjskog   suradnika po obliku nastave
            zimski / ljetni    P    S    V/
Praksa
Katedra za ustavno pravo                        
Ustavno pravo RH    Lora Vidović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    12    /    /
Poredbeno ustavno pravo     Dr. sc. Sandra Marković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    10    /    /
Katedra za upravno pravo                         
Upravno postupovno pravo - vježbe    Meri Dominis Herman    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    20
Upravno postupovno pravo - vježbe    Kristina Senjak Krunić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    20
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost                        
Financiranje javne uprave    Tajana Petrović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    6    /    /
Financiranje javne uprave    Maja Bubalo    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    3    /    /
Financiranje javne uprave    Bernardica Stipić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    3    /    /
Financiranje javne uprave    Domagoj Dodig    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    6    /    /
Katedra za upravnu znanost                        
Lokalna samouprava    Katarina Serdar    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    15    /    /
Legenda: P - predavanja; V – vježbe, S - seminar

Stručni prijediplomski Porezni studij 
Katedra/ kolegij    

Vanjski suradnik    Izvođenje nastave/ispiti    Semestar    Broj sati vanjskog   suradnika po obliku nastave
            zimski / ljetni    P    S    V/
Praksa
Katedra za ustavno pravo                        
Osnove ustavnog prava    Lora Vidović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    10    /    /
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost                         
Porez na dodanu vrijednost - vježbe    Renata Kalčić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    30
Sustav sprječavanja pranja novca    Tajana Petrović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    5-10    /    /
Imovinski porezi - vježbe    Maja Bubalo    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    15
Imovinski porezi - vježbe    Bernardica Stipić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    /    /    15
Porez na dohodak - vježbe    Iva Uljanić Škreblin    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    /    30
Korporativne financije i upravljanje porezima    Mr. sc. Hrvoje Škrtić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    0,3    /    /
Korporativne financije i upravljanje porezima    Dražen Nimčević    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    0,3    /    /
Korporativne financije i upravljanje porezima    Mr. sc. Tanja Rašić Krajinović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    0,3    /    /
Korporativne financije i upravljanje porezima    Marjan Filković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    0,3    /    /
Korporativne financije i upravljanje porezima    Dario Šalata    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    0,3    /    /
Korporativne financije i upravljanje porezima    Nikolina Dizdar Cehulić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    0,3    /    /
Korporativne financije i upravljanje porezima    Sandra Hranić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    0,3    /    /
Korporativne financije i upravljanje porezima    Marijana Herceg    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    0,3    /    /
Korporativne financije i upravljanje porezima    Josip Lozančić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    0,3    /    /
Korporativne financije i upravljanje porezima    Filip Kanić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    0,3    /    /
Porez na dobit    Mr. sc. Hrvoje Škrtić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    0,3    /    /
Porez na dobit    Dražen Nimčević    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    0,3    /    /
Porez na dobit    Mr. sc. Tanja Rašić Krajinović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    0,3    /    /
Porez na dobit    Marjan Filković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    0,3    /    /
Porez na dobit    Dario Šalata    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    0,3    /    /
Porez na dobit    Nikolina Dizdar Cehulić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    0,3    /    /
Porez na dobit    Sandra Haranić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    0,3    /    /
Porez na dobit    Marijana Herceg    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    0,3    /    /
Porez na dobit    Josip Lozančić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    0,3    /    /
Porez na dobit    Filip Kanić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    0,3    /    /
Katedra za upravnu znanost                         
E-uprava    Tomislav Vračić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    5    /    /
E-uprava    Domagoj Bebić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    5    /    /
E-uprava    Prof. dr.sc. Neven Vrček     Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    5    /    /
Javne službe    Doc. dr. sc. Nikola Popović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    Zimski     12    /    /
Legenda: P - predavanja; V – vježbe, S - seminar
                    
Stručni diplomski studij Javna uprava  
Katedra/ kolegij    

Vanjski suradnik    Izvođenje nastave/ispiti    Semestar    Broj sati vanjskog   suradnika po obliku nastave
            zimski / ljetni    P    S    V/
Praksa
Katedra za ustavno pravo                        
Komparativni politički sustavi     Prof. dr. sc. Robert Podolnjak    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    10    /    /
Komparativni politički sustavi     Dr. sc. Goran Selanec    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    10    /    /
Komparativni politički sustavi     Dr. sc. Sandra Marković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    5    /    /
Komparativni politički sustavi-seminar     Prof. dr. sc. Robert Podolnjak    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    10    /
Komparativni politički sustavi-seminar     Dr. sc. Goran Selanec    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    10    /
Komparativni politički sustavi-seminar     Dr. sc. Sandra Marković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    5    /
Katedra za radno i socijalno pravo                        
Socijalno pravo    Jasenak Požega    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    3    /    /
Službeničko pravo - seminar    Sanda Pipunić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    10    /
Službeničko pravo - seminar    Sanja Pintar Gotal     Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    10    /
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost                        
Javno-privatno partnerstvo - seminar    Domagoj Dodig    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    /    10    /
Katedra za upravnu znanost                        
Nacionalne manjine i javna uprava    Dr. sc. Margareta Gregurović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    4    /    /
Nacionalne manjine i javna uprava    Kristina Ratković    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    2    /    /
Nacionalne manjine i javna uprava    Igor Lekić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    2    /    /
Javni menadžment     Danijela Franić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    9    /    /
Javni menadžment     Mihaela Bronić    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    5    /    /
Javni menadžment     Robertina Zdjelar    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    zimski    4    /    /
Odnosi uprave s građanima     Andreja Pavlović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    10    /    /
Odnosi uprave s građanima     Marijana Grbeša Zenzerović    Izvođenje  nastave bez mogućnosti ispitivanja    ljetni    5    /    /
Javne politike u Hrvatskoj     Zdravko Petak    Izvođenje  nastave i ispitivanje    ljetni    5    /    /
Javne politike u Hrvatskoj     Anka Kekez Koštro    Izvođenje  nastave i ispitivanje    ljetni    5    /    /

Ad.24.
 Prihvaćaju se ishodi učenja studijskog programa kolegija:
a)    Katedra za teoriju prava
    Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
-    Akademsko pisanje
-    Filozofija prava
-    Human Rights and Atrocity Crimes Prevention
-    Legal Philosophy    
-    Ljudska prava u teoriji prava
-    Metodologija prava
-    Religija i pravni sustavi bliskog istoka i sjeverne Afrike
-    Teorija prava
-    Teorija prava – seminar
-    Teorija prava – vježbe
Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad
-    Uvod u teoriju prava
Stručni prijediplomski studij Javna uprava
-    Uvod u teoriju prava
Stručni diplomski studij Javna uprava
-    Međunarodni odnosi, vanjska politika i diplomacija

b)    Katedra za rimsko pravo
    Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
-    Rimsko privatno pravo    
-    Roman Private Law
-    Rimsko privatno pravo - seminar
    
c)    Katedra za opću povijest prava i države    
    Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
-    Opća povijest prava i države
-    Opća povijest prava i države – seminar
-    Development of European Integration and Institutions
-    History of the Modern Time Political Theories
-    Povijest novovjekovnih političkih teorija
-    Razvoj europskih integracija i institucija

d)    Katedra za povijest hrvatskog prava i države
    Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
-    Constitutional and Political History of Yugoslavia: From Formation to Dissolution
    
e)    Katedra za obiteljsko pravo    
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
-    Obiteljsko pravo
-    Obiteljsko pravo - seminar
-    Family Law
-    Obiteljsko pravo – vježbe
-    Children's Procedural Rights and Civil Justice
-    Europsko obiteljsko pravo
-    Human Rights and Atrocity Crimes Prevention
-    Introduction to Family Law
-    Ljudska prava u teoriji prava
-    Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje
Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad
-    Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava
-    Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava – seminar
Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad
Sveučilišni diplomski studij Socijalna politika
-    Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje
Stručni prijediplomski studij Javna uprava
-    Obiteljsko pravo s matičarstvom

f)    Katedra za ekonomske znanosti 
    Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
-    Politička ekonomija    
-    Politička ekonomija – seminar
-    Ekonomska politika
-    Ekonomska politika - seminar
-    Economic Policy
-    Ekonomska analiza prava
-    Financijska tržišta i regulacija u EU
-    Poduzetništvo i menadžment
-    Politička ekonomija – Globalna perspektiva
-    Political Economy – Global Perspective
-    History of Economic Thought – Theory and Doctrine
Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad
-    Osnove ekonomije
Stručni prijediplomski Porezni studij 
-    Uvod u ekonomiju
Stručni prijediplomski studij Javna uprava
-    Ekonomija javnog sektora
-    Ekonomika poduzeća
Stručni diplomski studij Javna uprava
-      Lokalni i regionalni razvoj
-      Organizacijski razvoj -      Projektni manadžment

g)    Katedra za građansko procesno pravo
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
-    Građansko procesno pravo
-    Građansko procesno pravo – seminar
-    Građansko procesno pravo – vježbe
-    Alternative Dispute Resolution
-    Children's procedural rights and civil justice
-    Comparative civil procedure
-    Civil procedure and critical reading of the ecthr and cjeu case law
-    Izvanparnično i ovršno pravo
-    Izvansudsko rješavanje sporova
-    Građansko procesno pravo i kritičko čitanje prakse suda u strasbourgu i suda eu-a
-    Javnobilježničko pravo
-    Komparativno građansko procesno pravo
-    Organisation of the Judiciary
-    Organizacija pravosuđa
-    Pravno savjetovanje
-    Pravna klinika
        
h)    Katedra za međunarodno privatno pravo
    Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
-    Europsko međunarodno privatno pravo
-    European Private International Law
        
i)    Katedra za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici    
Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad
-    Metodologija istraživanja u socijalnom radu
-    Suvremeni pristupi u integraciji znanosti i prakse socijalnog rada
-    Contemporary approaches in the integration of science and practice of social work
-    Mentorski rad

j)    Katedra za teoriju i metode socijalnog rada     
Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad
-    Interpersonalna komunikacija
-    Interpersonal communication
-    Teorijske osnove socijalnog rada
-    Teorijske osnove socijalnog rada – seminar
-    Društveno korisno učenje i socijalne intervencije
-    Etika socijalnog rada
-    Povijest socijalnog rada
-    History of social work
-    Socijalni rad iz perspektive korisnika
-    Uvod u socijalnu pedagogiju
-    Socijalni rad s pojedincem
-    Terenska praksa - socijalni rad s pojedincem
-    Rješavanje sukoba
-    Subjektivna dobrobit djece
-    Subjective child well-being
-    Rod i socijalni rad
-    Socijalni rad s grupom
-    Socijalna skrb za djecu
-    Socijalni rad u sustavu socijalne skrbi
-    Kreativne metode u socijalnom  radu
-    Neuroznanost za socijalni rad
-    Osnove kriznih intervencija u socijalnom radu
-    Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja
-    Terenska praksa iz socijalnog rada s mladima društveno neprihvatljivog ponašanja
-    Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja – seminar
-    Socijalni rad u organiziranju zajednice
-    Terenska praksa - socijalni rad u organiziranju zajednice
-    Alternativna skrb za djecu
-    Mladi u sukobu sa zakonom: odgojne mjere
-    Socijalni rad u zdravstvu
-    Youth in conflict with the law: educational measures
-    Mentorski rad
-    Socijalni rad s počiniteljima kaznenih djela
-    Socijalni rad u virtualnom okruženju
-    Siromaštvo i socijalni rad
-    Suvremeni pristupi u integraciji znanosti i prakse socijalnog rada
-    Contemporary approaches in the integration of science and practice of social work
-    Skrb za branitelje iz domovinskog rata
        
Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad
-    Integrativni socijalni rad
-    Odabrana područja socijalnog rada -  mladi
-    Odabrana područja socijalnog rada – djeca
-    International Social Work
-    Međunarodni socijalni rad
-    Socijalni rad u području mentalnog zdravlja
-    Seminar iz teorije i metodologije diplomskog rada
-    Metode supervizije
-    Terenska praksa
-    Diplomski rad
        
k)    Katedra za područja socijalnog rada    
Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad
-        Socijalni rad s obitelji
-        Terenska praksa iz socijalnog rada s obitelji
-        Socijalni rad s obitelji – seminar
-        Socijalni rad u odgoju i obrazovanju
-        Preventivni program u socijalnom radu
-        Osnove savjetovanja
-        Terenska praksa iz osnova savjetovanja
-        Duhovnost i socijalni rad
-        Social work in education
-        Socijalna psihijatrija
-    Dramsko pedagoški postupci u socijalnom radu
-    Socijalni rad usmjeren na unapređenje partnerskih i obiteljskih odnosa
-    Mentorski rad
-    Socijalni rad i ovisnosti
-    Socijalni rad s osobama s invaliditetom
-    Socijalni rad s osobama s invaliditetom seminar
-    Terenska praksa iz socijalnog rada s osobama s invaliditetom
-    Socijalni rad i djeca s teškoćama u razvoju

Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad
-    Odabrana područja socijalnog rada -  obitelj
-    Odabrana područja socijalnog rada - osobe s invaliditetom    
-    Socijalni rad i ljudska prava
-    Socijalni rad s osobama s intelektualnim teškoćama
-    Praksa
-    Metode supervizije
-    Diplomski rad
-    Psihijatrija u lokalnoj zajednici
    
l)    Katedra za strane jezike
    Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo         
-    Engleski jezik pravne struke I
-    Njemački jezik pravne struke I
-    Engleski jezik pravne struke II
-    Njemački jezik pravne struke II
-    Engleski jezik pravne struke III
-    Njemački jezik pravne struke III    
-    Engleski jezik pravne struke IV                
-    Njemački jezik pravne struke IV           
-    Komparativna pravna lingvistika/comparative legal linguistics
-    Engleski za pravnike V
-    English for lawyers V
-    French for lawyers V
-    Prevođenje pravnih tekstova en-hr

Sveučilišni prijediplomski studij Socijalni rad
-    Engleski jezik socijalne struke I
-    Njemački jezik socijalne struke I
-    Engleski jezik socijalne struke II
-    Njemački jezik socijalne struke II
-    Engleski jezik socijalne struke III
-    Njemački jezik socijalne struke  III

Stručni prijediplomski studij Javna uprava
-    Engleski jezik za javnu upravu I
-    Engleski jezik za javnu upravu II
-    Engleski jezik za javnu upravu III
-    Engleski jezik za javnu upravu IV
-    Njemački jezik za javnu upravu I
-    Njemački jezik za javnu upravu II
-    Njemački jezik za javnu upravu III
-    Njemački jezik za javnu upravu IV
    
Stručni prijediplomski Porezni studij
-    Engleski jezik za poreznu struku I
-    Engleski jezik za poreznu struku II
-    Engleski jezik porezne struke III
-    Engleski jezik za poreznu struku IV
-    Njemački jezik za poreznu struku I
-    Njemački jezik za poreznu struku II
-    Njemački jezik za poreznu struku III

Stručni diplomski studij Javna uprava
-    Engleski jezik za javnu upravu
-    Njemački jezik za javnu upravu

Ad.25.
Prihvaća se izvedbeni plan sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Pravo za akademsku 2023./2024. godinu.
Ad.26.
Prihvaćaju se izvedbeni planovi stručnog prijediplomskog studija Javna uprava i  stručnog diplomskog studija Javna uprava za akademsku 2023./2024. godinu.
Ad.27.
Prihvaćaju se izvedbeni planovi stručnog prijediplomskog studija Javna uprava i  stručnog diplomskog studija Javna uprava za akademsku 2023./2024. godinu.
Ad.28.
Prihvaća se izvedbeni plan stručnog prijediplomskog Poreznog studija za akademsku 2023./2024. godinu.
Ad.29.
Dr. sc. Saša Nikšić, redoviti profesor, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno  pravo, na Katedri za građansko pravo. 
Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje prava s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.30.
Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Viktora Gotovca na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivana Grgurev, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Sandra Laleta, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.
Ad.31.
Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Snježane Vasiljević na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Sud Europske unije, prof. dr.sc. Mario Vinković,     redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.
Ad.32.
Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Ivane Vukorepa na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivana Grgurev, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Sandra Laleta, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.
Ad.33.
Pokreće se postupak izbora doc dr. sc. Antuna Bilića na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Nina Tepeš, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr.sc. Marko Ivkošić, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.
Ad.34. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje stručnog mišljenja u postupku izbora Dajane Toumeh Ravlija kao zamjene za privremeno nenazočnu zaposlenicu u statusu izvanredne profesorice, na određeno vrijeme, bez provedbe javnog natječaja,  u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada, do povratka zaposlenice na rad, a najdulje na 6 mjeseci u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Berc,     redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac , izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Marina Milić Babić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Ad.35.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zdenko Babić, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika -Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Teo Matković, viši znanstveni suradnik u znanstvenom polju socijalne djelatnosti - Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.  
Ad.36.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Miroslav Rajter, izvanredni profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti – Sveučilište u Zagrebu.  
Ad.37.
Pokreće se postupak izbora mr. sc. Domagoja Račića na nastavno radno mjesto naslovnog predavača u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zdenko Babić, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Danijel Baturina, docent u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr.sc. Teo Matković, viši znanstveni suradnik u znanstvenom polju socijalne djelatnosti – Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
Ad.38.
Daje se suglasnost izv. prof. dr.sc. Zoranu Buriću za sudjelovanjem u programu cjeloživotnog obrazovanja Pravosudne akademije „Izricanje istražnog zatvora i mjera opreza radi zaštite žrtve“ u ukupnom trajanju od 25 sati.
Ad.39.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorskog rada Anite Barišić s naslovom „Odrednice profesionalnog stresa, sagorijevanja i mentalnog zdravlja udomitelja za djecu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorskog rada Anite Barišić s naslovom „Odrednice profesionalnog stresa, sagorijevanja i mentalnog zdravlja udomitelja za djecu“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek.
Ad.40.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorskog rada Sabine Đipalo s naslovom „Pravo na zdravlje u suvremenom međunarodnom pravu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorskog rada Sabine Đipalo s naslovom „Pravo na zdravlje u suvremenom međunarodnom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Maja Seršić, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić.
Ad.41.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorskog rada mr. sc. Antuna Ilijaša s naslovom „Odrednice profesionalnog stresa i zdravlja socijalnih radnika u centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorskog rada mr. sc. Antuna Ilijaša s naslovom „Odrednice profesionalnog stresa i zdravlja socijalnih radnika u centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Aleksandar Racz.
Ad.42.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorskog rada Antonije Ivančan s naslovom „EU Copyright Law Beyond the Internal Market – Critical Analysis of the Limitations and Exceptions for the Education Purposes / Europsko autorsko pravo izvan okvira unutarnjega tržišta – kritička analiza ograničenja i iznimki u svrhu obrazovanja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorskog rada Antonije Ivančan s naslovom „EU Copyright Law Beyond the Internal Market – Critical Analysis of the Limitations and Exceptions for the Education Purposes / Europsko autorsko pravo izvan okvira unutarnjega tržišta – kritička analiza ograničenja i iznimki u svrhu obrazovanja", u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, izv. prof. dr. sc. Melita Carević, prof. dr. sc. Raquel Xalabarder Plantada, prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, prof. dr. sc. Guido Westkamp.
Ad.43.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorskog rada Samre Mahmutović s naslovom „Oporavak i pozitivno mentalno zdravlje osoba koje boluju od psihičke bolesti“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorskog rada Samre Mahmutović s naslovom „Oporavak i pozitivno mentalno zdravlje osoba koje boluju od psihičke bolesti“: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, doc. dr. sc. Draženka Ostojić.
Ad.44.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Anite Džombić s naslovom „Socijalni rad i socijalna promjena: kritička poststrukturalna perspektiva“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izv. prof. dr. sc. Ana Opači, prof. emeritus Dean Ajduković, prof. dr. sc. Vesna Leskošek.
Ad.45.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Petre Kožljan s naslovom „Uloga socijalne podrške i neprikladnih roditeljskih postupaka u međugeneracijskom prijenosu rizika za internalizirane probleme adolescenata“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat,     prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević.
Ad.46.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Nade Mikulandra  pod nazivom „Oduzimanje i restitucija imovine Katoličke Crkve - građanskopravni aspekti“ u sastavu: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Hano Ernst, prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić.
Ad.47.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Tereze Oreb s naslovom „Uloga djece u obiteljima suočenim s alkoholizmom“ u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić,  izv. prof. dr. sc. Ana Opačić, izv. prof. dr. sc. Ivana Borić, prof. emeritus Dean Ajduković, prof. dr. sc. Ante Bagarić.
Ad.48.
Dominiku Miševiću, polazniku poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija  Pravne znanosti, smjer pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Politika primitaka i izvješće o primicima čl. 247.a, 272.r i 276.a Zakona o trgovačkim društvima“.
Za mentora pri izradi doktorskog rada imenuje se prof. dr. sc. Petar Miladin.
Ad.49.
Tatjani Vlašić, polaznici doktorskog studija Socijalni rad i socijalna politika, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Konstruktivni pristup razumijevanju supervizije na daljinu“.
Za mentoricu pri izradi doktorskog rada imenuje se prof. dr. sc. Kristina Urbanc.
Ad.50.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Jelene Arambašić s naslovom „Isključenja člana društva s ograničenom odgovornošću“: prof. dr. sc. Petar Miladin, prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, izv. prof. dr. sc. Marko Ivkošić.

Ad.51.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Luke Stanića s naslovom „Učinci parentifikacije kod adolescenata izloženih materijalnoj deprivaciji i nasilju u obitelji“: izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvaj Bulat, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Silvija Ručević.
Ad. 52.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Antonije Boras s naslovom „Govor mržnje - kaznenopravni okvir i sudska praksa u BiH“ u sastavu: prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Maja Munivrana, izv. prof. dr. sc. Ivana Stipanović.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Andreja Božinovskog pod nazivom „Zaštita prava pogrešno osuđenih osoba u Hrvatskoj i u regiji kroz uspostavljanje projekata nedužnosti“ u sastavu: izv. prof.dr.sc. Sunčana Roksandić, izv. prof. dr. sc. Zoran Burić, izv. prof. dr. sc. Igor Martinović.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Luke Bućana pod nazivom „Materijalnopravni i procesnopravni aspekti instituta dosjelosti u hrvatskom i poredbenom pravu” u sastavu: prof.dr.sc. Tatjana Josipović, prof.dr.sc. Jasnica Garašić, prof.dr.sc. Gabrijela Mihelčić.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Bojana Čaića pod nazivom „Na rubu Ustava: sigurnosne provjere, nacionalna sigurnost i ustavna prava“ u sastavu: prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, prof. dr. sc. Frane Staničić, doc. dr. sc. Matija Miloš.

e) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Ivana Ivković pod nazivom „Izdavanje obveznica“ u sastavu: prof. dr. sc. Nina Tepeš, izv. prof. dr.sc. Tomislav Jakšić, izv. prof. dr.sc. Marko Ivkošić.
f) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Marijane Jurić pod naslovom „Tanka granica između bitno smanjene ubrojivosti i neubrojive osobe s duševnim smetnjama u kaznenom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Maja Munivrana, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić.
g) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Ivana Kaliterne pod naslovom „Višestranačka arbitraža“ u sastavu: prof.dr.sc. Hrvoje Sikirić, prof. dr. sc. Vilim Bouček, prof.dr.sc. Aleš Galič.
h) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Tonia Kapelina pod naslovom „Refinanciranje hipotekarnih kredita izdavanjem vrijednosnih papira“ u sastavu: prof.dr.sc. Hano Ernst, prof.dr.sc. Petar Miladin, prof.dr.sc. Gabrijela Mihelčić.
i) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Matije Kontaka pod naslovom “Moderne tehnologije i zaštita temeljnih prava migranata i izbjeglica” u sastavu: izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak, izv. prof. dr. sc. Niovi Vavoula.
j) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Ane Kršinić pod naslovom „Moderne tehnologije kao alat za savladavanje nedostataka azilnog prava Europske unije“ u sastavu: izv.prof.dr.sc. Melita Carević, izv.prof.dr.sc. Goranka Lalić Nova, prof. dr. sc. Thomas Gammeltoft-Hansen
k) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Ante Šimuna Majstorovića pod naslovom „Ugovorna kazna – sredstvo pojačanja ugovorne obveze“ u sastavu: prof. dr. sc. Petar Miladin, prof.dr.sc. Hrvoje Markovinović, izv. prof. dr. sc. Marko Ivkošić.
l) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Duška Margušića pod naslovom „Odnos zaštite podataka i regulacije umjetne inteligencije u pogledu načela transparentnosti“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar, izv. prof. dr. sc. Marko Jurić, izv. prof. dr. sc. Goran Vojković.
lj) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Frana Markića pod naslovom „Fiskalni suverenitet i proračunsko pravo kao  pretpostavke i temelj razvoja engleskog (britanskog) parlamentarizma“ u sastavu: prof. dr. sc. Zrinka Erent Sunko, prof. dr. sc. Sonja Cindori, prof. dr. sc. Željko Bartulović.
m) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Marcela Mlinarića pod naslovom „Umjetna inteligencija i ljudska prava“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Melita Carević, izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac, prof. dr. sc. Mario Vinković
n) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Dunje Mulabdić pod naslovom „Usporedno-pravni prikaz upravno-kaznenih sankcija u pravu zaštite tržišnog natjecanja u Europskoj uniji i državama članicama s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku i de lege ferenda Bosne i Hercegovine“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić, prof. dr. sc. Frane Staničić, prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman.
nj) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Dore Pavković pod naslovom „Ustavni identitet - izazovi i zlouporaba u državama liberalnog konstitucionalizma Europske unije“ u sastavu: prof. dr. sc. Đorđe Gardašević, izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković, prof. dr. sc. Anita Blagojević.
o) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Luke Petrovića pod naslovom „Primjena prava tržišnog natjecanja EU na digitalne platforme u svjetlu razvoja ekonomije dijeljenja i digitalne ekonomije“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Petrović, doc. dr. sc. Antun Bilić, prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman.
p) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Adriane Pranjić pod naslovom „Zakonitost dokaza u kaznenom postupku“ u sastavu: prof. dr. sc  Zlata Đurđević, izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić, izv. prof. dr. sc. Željko Karas
r) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Dejana Španovića pod naslovom „Pravo puta infrastrukturnog operatora“ u sastavu: prof. dr. sc. Hano Ernst, prof. dr. sc. Saša Nikšić, prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić.
s) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Josipa Tadića pod naslovom „Upravnosudska zaštita u svrhu borbe protiv klimatskih promjena“ u sastavu: prof. dr. sc. Marko Šikić, izv. prof. dr. sc. Mateja Held, prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.
š) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Tene Tomek pod naslovom „Pravno uređenje alternativnih investicijskih fondova“ u sastavu: prof. dr. sc. Nina Tepeš, izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić, izv. prof. dr. sc. Marko Ivkošić.
t) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Nikše Vojvode pod naslovom „Upravno - kaznene mjere: nejasne granice     između kaznenog i upravnog prava“ u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, prof. emeritus Ivo Josipović, prof. dr. sc. Maja Munivrana, izv. prof. dr. sc. Marko Turudić, izv. prof. dr. sc. Igor Martinović.
u) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Darije Željko pod naslovom „Jačanje učinkovitosti hrvatskog kaznenog postupka kroz reformu pravnih lijekova“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić, izv. prof. dr. sc. Zoran Burić, prof. dr. sc. Katja Šugman Stubbs.
Ad. 53.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Aleksandri Maganić za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2023./2024.
Ad.54.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Marinu Bonačiću za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2023./2024.
Ad.55.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Tatjani Jospović za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2023./2024.
Ad.56.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Ivanu Šimoviću za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2023./2024.
Ad.57.
Luki Petroviću odobrava se plaćeni dopust od 15. rujna 2023. do 14. lipnja 2024. godine zbog stručnog usavršavanja na London School of Economics and political Science,   Ujedinjeno Kraljevstvo.
Ad.58.
Nikši Vojvodi odobrava se plaćeni dopust od 4. rujna do 3. studenog 2023. godine zbog stručnog usavršavanja na Institutu za kaznene znanosti i pravo Sveučilišta u Bordeauxu, Republika Francuska.
 

Popis obavijesti