Odluke

Ad.4.
Daje se suglasnost dekanu Pravnog fakulteta u Zagrebu na imenovanje predsjednice i zamjenice predsjednice, članova/članica i zamjenica članova Etičkog povjerenstva Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na rok od četiri godine:

Predsjednica: prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Zamjenica predsjednice: izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman

Članica: izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak
Zamjenica članice: izv. prof. dr. sc. Jelena Matančević

Član: izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić
Zamjenica člana: izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić

Daje se suglasnost na utvrđenje panela iz kojeg će se u slučaju pitanja koje se tiče ponašanja nenastavnog osoblja ili je pitanje od neposredne važnosti za njih imenovati dvije potencijalne dodatne članice/člana Etičkog povjerenstva iz reda nenastavnog osoblja: Davor Baretić, Tihana Delak, Katarina Prpić, Sanja Šporčić, Iva Vitez, Zvonko Vrdoljak.

Daje se suglasnost na utvrđenje panela iz kojeg će se u slučaju pitanja koje se tiče ponašanja studentica/studenata ili pitanja od neposredne važnosti za studentice/studente imenovati dvije potencijalne dodatne članice/člana Etičkog povjerenstva iz reda studentica/studenata: Andrej Božinovski, Antonija Gabrić, Ana Nera Horvat, Barbara Pavković, Đorđija Plavšić, Marin Roglić, Tvrtko Tunjić.

Ad.5.
Za Rektorovu nagradu u akad. god. 2022./2023. predlažu se radovi studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u kategoriji:
a)    Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan do dva autora)
Valentino Kuzelj, Uloga upravnog sudovanja u ostvarenju ustavnog načela porezne pravednosti – utvrđivanje činjenica relevantnih za oporezivanje u upravnom sporu (mentorica: prof. dr. sc. Jasna Omejec) – 91,8 %
Marin Novak, Novo stvarnopravno uređenje plaža (mentor: prof. dr. sc. Hano Ernst) – 86,8%

Ad.6.    
Usvaja se Statut Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Statut Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upućuje se Senatu Sveučilišta u Zagrebu na suglasnost.
Ad.7.
Imenuju se prodekanice i prodekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2023./2024.. 2024./2025. i 2025./2026.:
- prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prodekanica za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju i upravljanje kvalitetom
- prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prodekanica za znanost, inovacije, transfer znanja i cjeloživotno obrazovanje
- prof. dr. sc. Mirela Krešić, prodekanica za nastavu, mobilnost, studente i studijske programe
- izv. prof. dr. sc. Mario Krešić, prodekan za financije i poslovanje.
Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Mirela Krešić i izv. prof. dr. sc. Mario Krešić započet će obnašati dužnost prodekanica i prodekana 1. listopada 2023. 

Ad.8. 
Prof. dr. sc. Frane Staničić izabire se za predstojnika Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akad. god. 2023./2024.. 2024./2025. i 2025./2026.
Predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ima status prodekana.
Prof. dr. sc. Frane Staničić započet će obnašati dužnost predstojnika 1. listopada 2023. godine.
Ad.9.
Prof. dr. sc. Gordana Berc izabire se za predstojnicu Studijskog centra za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2023./2024., 2024./2025. i 2025./2026.
Predstojnica Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu ima status prodekanice.
Prof. dr. sc. Gordana Berc započet će obnašati dužnost predstojnice 1. listopada 2023. godine.

Ad.10. 
Prihvaća se dio prijedloga Plana aktivnosti u dijelu koji ispunjavaju katedre i dio je budućeg Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete za akademsku godinu 2023./2024.
Ad.11.
Dr. sc. Mateja Čehulić  imenuje se suradnicom s pravom izvođenja nastave i ispita na kolegiju Osnove politologije Stručnog prijediplomskog studija Javna uprava u akad. god. 2023./2024.

Ad.12.
Doc. dr. sc. Nika Bačić Selanec  imenuje se nositeljicom kolegija EU Constitutional Law, umjesto prof. dr. sc. Iris Goldner Lang.   

Ad.13.
Donosi se studijski program izbornih kolegija i prihvaćaju manje izmjene i dopune studijskog programa Sveučilišnog prijediplomskog studija Socijalni rad. 
Izborni kolegiji Rod i socijalni rad i Socijalni rad u odgoju i obrazovanju premještaju se iz VI. u IV. semestar te umjesto 3 ECTS-a donose 4 ECTS-a.

Ad.14.
Dr. sc. Olja Družić Ljubotina, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
Ad.15.
Dr. sc. Ivana Grgurev, redovita profesorica, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom izboru u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo. 
Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje prava s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.16.    
Dr. sc. Nina Tepeš, redovita profesorica, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom izboru u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava. 
Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje prava s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.17.
Dr. sc. Ksenija Turković, redovita profesorica, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom izboru u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za Kazneno pravo. 
Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje prava s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.18. 
Dr. sc. Marijana Majdak, izvanredna profesorica, izabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada. 
Predmet se upućuje Matičnom odboru za područje društvenih znanosti – polje politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.19.
Dr. sc. Miljen Matijašević, viši predavač, ponovno se izabire na nastavno radno mjesto višeg predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, na Katedri za strane jezike.
Ad.20. 
Dr. sc. Petra Šprem izabire se na suradničko radno mjesto više asistentice u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na uspostavno istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Hrvatski monitor nasilja - Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava“ / "Croatian Violence Monitor: A Study of the Phenomenology, Etiology, and Prosecution of Delinquent Violence with Focus on Protecting Particularly Vulnerable Groups of Victims" (CroViMo), UIP-2017-05-8876, na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta *

Ad.21.
Pokreće se postupak izbora prof. dr. sc. Saše Nikšića na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr.sc. Zvonimir Slakoper, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Ad.22.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u trajnom izboru u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nevenka Žegarac, redovita profesorica u znanstvenom polju teorija i metodologija socijalnog rada, - Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Beogradu, Studij socijalne politike i socijalnog rada.  

Ad.23.
Prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u trajnom izboru u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, imenuje se predsjednikom stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog zaposlenika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, na Katedri za socijalnu politiku, umjesto prof. dr. sc. Zorana Šućura.

Ad.24.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Siniši Zrinščaku za izvođenje nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju Sociologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu iz kolegija „Vrijednosti u sociologijskoj tradiciji“ u trajanju od 12 sati za akademske godine 2023. - 2026. i sudjelovanje u radu Vijeća doktorskog studija istog Sveučilišta te mentorstva.

Ad.25.
Prihvaća se izvješće i ocjena o radu asistentice Dore Pavković za razdoblje listopad 2021. - svibnja 2023.Rad asistentice Dore Pavković ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.
Na temelju ove Odluke Vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s čl. 45. st. 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanosti izraditi će se i dostaviti posebno rješenje o ocjeni rada suradnice.

Ad.26.
Prihvaća se izvješće i ocjena o radu mentorice prof. dr. sc. Biljane Kostadinov za razdoblje listopad 2021. - svibnja 2023.
Rad mentorice prof. dr. sc. Biljane Kostadinov ocjenjuje se ocjenom osobito uspješna.

Ad.27.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju seminara iz kolegija Obiteljsko pravo u ljetnom semestru akad. god. 2022./2023. na Sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom  pravnom studiju: David Adesola Bankole (2x2 sata), Pavao Čota (2x2 sata), Lidija Petrović (2x2 sata), Tanja Žaja (2x2 sata).
Ad.28.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog kolegija Zemljišnoknjižno pravo u ljetnom semestru akad. god. 2022./2023. na Sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom  pravnom studiju: Mihaela Jozipović - 25 sati, Janja Marijan Žabek - 25 sati,  Bojan Ruždjak – 8 sati.
Ad.29.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Ivi Uljanić Škreblin za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz kolegija Porez na dohodak (30 sati) u ljetnom semestru akad. god. 2022./2023. na Stručnom prijediplomskom Poreznom studiju.
Ad.30.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorskog rada mr. sc. Josipa Jambrača s naslovom „Evaluacija neposrednog izbora gradonačelnika u Hrvatskoj“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorskog rada mr. sc. Josipa Jambrača s naslovom „Evaluacija neposrednog izbora gradonačelnika u Hrvatskoj“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica, prof. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Zdravko Petak.
Ad.31.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorskog rada Ines Jambrek Petrak s naslovom „Kaznenopravna zaštita životinja u hrvatskom pravnom sustavu“. Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorskog rada Ines Jambrek Petrak s naslovom „Kaznenopravna zaštita životinja u hrvatskom pravnom sustavu“ u sastavu: prof. dr. sc. Ksenija Turković, izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić, prof. emeritus Ivo Josipović, prof. dr. sc. Maja Munivrana, prof. dr. sc. Boris Bakota.
Ad.32.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorskog rada Romine Štaba s naslovom „Ograničenje načela transparentnosti javne nabave pravom na tajnost podataka“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorskog rada Romine Štaba s naslovom „Ograničenje načela transparentnosti javne nabave pravom na tajnost podataka“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Melita Carević, izv. prof. dr. sc. Marko Turudić, prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.
Ad.33.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorskog rada Ane Tecilazić s naslovom „Zapošljivost osoba s kvalifikacijama visokog obrazovanja: Tranzicija iz visokog obrazovanja na tržište rada“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorskog rada Ane Tecilazić s naslovom „Zapošljivost osoba s kvalifikacijama visokog obrazovanja: Tranzicija iz visokog obrazovanja na tržište rada“ u sastavu: prof. dr. sc. Zdenko Babić, prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Nenad Karajić.
Ad.34.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Anite Barišić s naslovom „Odrednice profesionalnog stresa, sagorijevanja i mentalnog zdravlja udomitelja za djecu“: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek
Ad.35.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Vesne Huremović s naslovom „Značaj obiteljske i grupne tretmanske podrške u oporavku osoba ovisnih o alkoholu u Bosni i Hercegovini“: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Ana Opačić, prof. dr. sc. Ante Bagarić.

Ad.36.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Ivice Luketića s naslovom „Kratkotrajne kazne zatvora u suvremenom hrvatskom kaznenom pravu“: izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić.
Ad.37.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Samre Mahmutović s naslovom „Oporavak i pozitivno mentalno zdravlje osoba koje boluju od psihičke bolesti“: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, doc. dr. sc. Draženka Ostojić.
Ad.38.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Ljiljane Mavračić Tišma s naslovom „Sukob interesa u javnoj nabavi - konceptualna analiza, procesnopravne i materijalnopravne posljedice i odgovarajuće preventivne mitigacijske mjere“: prof. dr. sc. Frane Staničić, izv. prof. dr. sc. Marko Turudić, prof. dr. sc. Dario Đerđa.
Ad.39.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Marije Penava Šimac s naslovom „Udomiteljska skrb za osobe starije životne dobi iz perspektive korisnika, udomitelja, stručnjaka i inspektora“: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Ana Štambuk, prof. emeritus Dean Ajduković
Ad.40.
Mr. sc. Milici Benić, polaznici Doktorskog studija Socijalni rad i socijalna politika, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Odnos nepovoljnih iskustava u djetinjstvu uključujući ratnu traumatizaciju i psihosocijalne dobrobiti u odrasloj dobi“.
Za mentore pri izradi doktorskog rada imenuju se prof. dr. sc. Marina Ajduković i izv. prof. dr. sc. Miroslav Rajter.
Ad.41.
Margareti Mesić, polaznici Doktorskog studija Socijalni rad i socijalna politika, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Egzistencijalna perspektiva u superviziji stručnjaka pomažućih profesija“.
Za mentoricu pri izradi doktorskog rada imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković.
Ad.42.
Lucijani Rupić Krstić, polaznici Doktorskog studija Socijalni rad i socijalna politika, odobrava se tema doktorskog rada s naslovom „Prediktori sagorijevanja, profesionalna i zdravstvena kvaliteta života njegovateljica i medicinskih sestara u domovima za starije osobe“.
Za mentoricu pri izradi doktorskog rada imenuje se prof. dr. sc. Marina Ajduković.
Ad.43.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorskog rada Jasne Ostojić Baus s naslovom „Neke društvene odrednice socijalne uključenosti odraslih osoba s intelektualnim teškoćama“: izv. prof. dr. sc. Marina Milić Babić, prof. dr. sc. Zoran Šućur, izv. prof. dr. sc. Marko Buljevac, prof. dr. sc. Ivan Rimac, prof. dr. sc. Daniela Bratković.
Ad.44.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivani Bajakić za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2023./2024.
Ad.45.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Dariu Čepi za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2023./2024.

Ad.46.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Lindi Rajhvajn Bulat za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2023./2024.
Ad.47.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Ani Opačić za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2023./2024.
Ad.48.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Ivi Savić za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2023./2024.
Ad.49.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Mihovilu Škarici za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2023./2024.
Ad.50.
Pisani rad Luke Oreškovića s naslovom „Clash of the Titans: The Impact of Weiss on the Future of Judicial Conflicts in the EU“, priznaje se kao diplomski rad.

Ad.51a.
Daje se suglasnost dekanu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za donošenje odluke o odabiru i sklapanju ugovora nakon provedene javne nabave za izvođenje građevinskih radova prilikom cjelovite obnove zgrade Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi Trg Republike Hrvatske 3, u sklopu projektne operacije FSEU.2022.MZO.056.

 


 

Popis obavijesti